Инфо блок

14-05-2024 - Центар за напредни интердисциплинарни истражувања ЦеНИИс
УКИМ ГО НАЈАВУВА ПРЕДАВАЊЕТО:
14-05-2024 - На УКИМ
ПРОМОВИРАНИ 16 ДОКТОРИ НА НАУКА
13-05-2024 - На УКИМ
ПРОМОВИРАНИ 22 ДОКТОРИ НА НАУКА
10-05-2024 - На УКИМ
ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ДОКТОРСКИ СТУДИИ ОД ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ НАУКИ
05-05-2024 - По повод
5 МАЈ – ДЕН НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК
02-05-2024 - Од темелите на знаењето до иднината на иновациите
ПРОСЛАВУВАМЕ 75 ГОДИНИ!
15-04-2024 - На УКИМ се одржа
„ОТВОРЕН ДЕН НА УКИМ“ И „ДЕН ЗА КАРИЕРЕН РАЗВОЈ НА УКИМ“
28-03-2024 - Амбасадата на САД во Скопје
ОБЈАВИ ПОВИК ЗА СТУДЕНТСКА ПРАКСА
12-03-2024 - На УКИМ
ПРОМОВИРАНИ 39 ДОКТОРИ НА НАУКА
29-02-2024 - Алатката на Вештачката интелигенција
29-02-2024 - Петта меѓународна студентска конференција „Зелена одржлива иднина“
08-02-2024 - С О О П Ш Т Е Н И Е
ВО ВРСКА СО КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ
01-02-2024 - Во просториите на УКИМ
ПОТПИШАНИ ДОГОВОРИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИ ИЗДАНИЈА НА УЧЕБНИЦИ ОДНОСНО УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ОД СТРАНА НА УКИМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
31-01-2024 - На УКИМ
ЗАЕДНИЧКИТЕ АКТИВНОСТИ НА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ НАУКАТА И СТОПАНСТВОТО
27-01-2024 - Во просториите на УКИМ
ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ УНИВЕРЗИТЕТОТ И МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА НА РСМ
17-01-2024 - Четврта зимска школа на МСМЈЛК при УКИМ
22 - 26 ЈАНУАРИ 2024
26-12-2023 - Нови стипендисти од УКИМ
НА 26.12.2023 ГОДИНА БЕА ПОТПИШАНИ ДОГОВОРИ ЗА СТИПЕНДИИ
26-12-2023 - На УКИМ
ЗАКЛУЧОЦИ ОД ОДРЖАНА ДЕБАТА
11-12-2023 - На УКИМ
ПРОМОВИРАНИ 34 ДОКТОРИ НА НАУКА
09-12-2023 - Покана од Амбасадата на САД
ПОВИК ЗА АПЛИКАЦИИ
   

 

Избор на ректор на УКИМ 2023 - 2026

Врз основа на член 103, точка 8, во врска со член 97, став 3 од Законот за високото образование (Службен весник на Република Македонија бр. 82/2018 и Службен весник на Република Северна Македонија бр. 178/2021) и член 173 од Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник бр. 425/2019), Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје објавува

ЈАВЕН ОГЛАС
за избор на ректор на Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
за мандатниот период
16 септември 2023 – 15 септември 2026 година

Повеќе

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство и рибарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје