За нас ...

 Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Ректор: Проф. д-р Биљана Ангелова
Проректори: Проф. д-р Соња Топузовска, настава
 Проф. д-р Валентина Гечевска, наука
 Проф д-р Александар Скепаровски, меѓународна соработка
 Проф. д-р Лазо Пендовски, финансии, инвестиции и развој
 Генерален секретар: M-р Марија Маневска
 Адреса: бул. „Гоце Делчев“ бр. 9
 1000 – Скопје
 Телефон: Централа:
 Кабинет на ректор:
 02/3293-293
 02/3293-200
 Кабинет на генерален секретар:
 02/3293-200
 Компјутерски центар: 02/3293-295
 www: www.ukim.edu.mk
 e-mail: ukim@ukim.edu.mk