ИКРСМ

Актуелни јавни повици Останати документи 


Стари јавни повици 

Повторен јавен повик бр.1/2023 за избор на член на Интеруниверзитетска конференција на РСМ во Националниот совет за високото образование и научно-истражувачката дејност

(MK) (АЛ)
Повторен јавен повик бр.2/2023 за избор на членови на Интеруниверзитетска конференција на РСМ во Националниот одбор за Македонска рамка за квалификации

Јавен повик бр.3/2023 за избор на член на Интеруниверзитетска конференција на РСМ на Работна група кој ќе учествува во изработката на Стратегијата за транспарентност на Владата на РСМ

Јавен повик бр.4/2023 за избор на член на Интеруниверзитетска конференција на РСМ во Одборот на акредитација на високото образование

(MK) (АЛ)
Јавен повик бр.5/2023 за избор на член на Интеруниверзитетска конференција на РСМ во Одборот за евалуација на високото образование, од научно-истражувачкото поле од прво ниво според меѓународната Фраскатиева класификација - земјоделски и ветеринарни науки

(MK) (АЛ)
Јавен повик бр.6/2023 за избор на член од Интеруниверзитетска конференција на РСМ во Одборот за евалуација на високото образование

(MK) (АЛ)
Јавен повик бр.7/2023 за избор на член од Интеруниверзитетска конференција на РСМ во Националниот одбор за Македонската рамка за квалификации во Секторската комисија за здравство и социјална заштита

Јавен повик бр.8/2023 за избор на членови од Интеруниверзитетска конференција на РСМ во Националниот совет за високото образование и научно-истражувачката дејност

(MK) (АЛ)

Јавни повици 4, 5, 6, и 8/2023 - образец за податоци

Jавен повик бр. 1/2023 за избор на член од Интеруниверзитетската конференција на Република Северна Македонија, во Националниот совет за високото образование и научно-истражувачката дејност

Jавен повик бр. 2/2023 за избор на членови од Интеруниверзитетската конференција на Република Северна Македонија, во Националниот одбор за Македонска рамка за квалификации

Jавен повик бр. 3/2023 за избор на член од Интеруниверзитетската конференција на Работната група коj ќе учествува во изработката на Стратегијата за транспарентност на Владата на Република Северна Македонија

Јавен повик бр. 1 - 2023 (2-2023 и 3-2023) - албански (Коха)
Јавен повик бр. 1 - 2023 (2-2023 и 3-2023) - македонскиЈавен повик бр. 1 - 2022 (7.4.2022) - албански (Коха)
Јавен повик бр. 1 - 2021 (7.4.2022) - македонски

Јавен повик бр. 2 - 2022 (7.4.2022) - македонскиЈавен повик 1 - 2021