Јавни набавки


Во овој оддел, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје – Ректорат, како Договорен орган, овозможува пристап на својата веб – страна до податоци од објавените постапки за доделување на договори за јавни набавки.

Секој заинтересиран економски оператор, кој сака да учествува со постапките за доделување на договори за јавни набавки, следејќи го линкот на секоја постапка може директно да дојде до тендерската документација објавена на Електронскиот систем за јавни набавки.

 1. Отворена постапка 1/2018 – Свежи земјоделски производи за потребите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје – Конгресен центар во Охрид
 2. Отворена постапка 2/2018 – Моторни бензини, дизел гориво, течен нафтен гас и лесно масло за горење за потребите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје – Ректорат и Конгресен центар во Охрид
 3. Отворена постапка 3/2018 – Ангажирање на персонал за извршување на хотелско – угостителски активности за потребите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје –Конгресен центар во Охрид
 4. Барање за прибирање на понуди 1/2018 – Пијалоци, прехранбени производи и други стоки за кујна за Ректорат на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје – Ректорат
 5. Барање за прибирање на понуди 2/2018 – Набавка и печатење на подлоги за дипломи за потребите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје – Ректорат
 6. Барање за прибирање на понуди 3/2018 – Ситен инвентар за кујна, чаршафи и пешкири за потребите на Ректоратот на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и Конгресен центар во Охрид
 7. Барање за прибирање на понуди 3/2018 – Годишно тековно одржување на 10/0,4 KV трафостаница за потребите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје – Ректорат
 8. Барање за прибирање на понуди 5/2018 – цветни аранжмани за потребите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје – Ректорат, Институт Конфуциј и Руски центар
 9. Барање за прибирање на понуди 6/2018 – перење на теписи, завеси, постелнина и слично и чистење на инвентар за потребите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје – Ректорат
 10. Барање за прибирање на понуди 7/2018 – испитување на адресабилен систем за дојава на пожар и резервни делови, набавка, испитување, сервисирање и одржување на противпожарни апарати и  хидрантна мрежа за потребите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје – Ректорат и Конгресен центар во Охрид
 11. Барање за прибирање на понуди 8/2018 – изнајмување на опрема за студентско радио согласно потребите на Ректоратот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
 12. Барање за прибирање на понуди 9/2018 – изнајмување на превозни средства за потребите на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје- Ректорат, Институт „Конфуциј“-Скопје и Руски центар
 13. Барање за прибирање на понуди 10/2018 – златници за  најдобри студенти за потребите на  Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје – Ректорат