Јавни набавки


Во овој оддел, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје – Ректорат, како Договорен орган, овозможува пристап на својата веб – страна до податоци од објавените постапки за доделување на договори за јавни набавки.

Секој заинтересиран економски оператор, кој сака да учествува со постапките за доделување на договори за јавни набавки, следејќи го линкот на секоја постапка може директно да дојде до тендерската документација објавена на Електронскиот систем за јавни набавки.

 1. Отворена постапка 1/2018 – Свежи земјоделски производи за потребите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје – Конгресен центар во Охрид
 2. Отворена постапка 2/2018 – Моторни бензини, дизел гориво, течен нафтен гас и лесно масло за горење за потребите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје – Ректорат и Конгресен центар во Охрид
 3. Отворена постапка 3/2018 – Ангажирање на персонал за извршување на хотелско – угостителски активности за потребите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје –Конгресен центар во Охрид
 4. Барање за прибирање на понуди 1/2018 – Пијалоци, прехранбени производи и други стоки за кујна за Ректорат на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје – Ректорат
 5. Барање за прибирање на понуди 2/2018 – Набавка и печатење на подлоги за дипломи за потребите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје – Ректорат
 6. Барање за прибирање на понуди 3/2018 – Ситен инвентар за кујна, чаршафи и пешкири за потребите на Ректоратот на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и Конгресен центар во Охрид
 7. Барање за прибирање на понуди 3/2018 – Годишно тековно одржување на 10/0,4 KV трафостаница за потребите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје – Ректорат
 8. Барање за прибирање на понуди 5/2018 – цветни аранжмани за потребите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје – Ректорат, Институт Конфуциј и Руски центар
 9. Барање за прибирање на понуди 6/2018 – перење на теписи, завеси, постелнина и слично и чистење на инвентар за потребите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје – Ректорат
 10. Барање за прибирање на понуди 7/2018 – испитување на адресабилен систем за дојава на пожар и резервни делови, набавка, испитување, сервисирање и одржување на противпожарни апарати и  хидрантна мрежа за потребите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје – Ректорат и Конгресен центар во Охрид
 11. Барање за прибирање на понуди 8/2018 – изнајмување на опрема за студентско радио согласно потребите на Ректоратот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
 12. Барање за прибирање на понуди 9/2018 – изнајмување на превозни средства за потребите на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје- Ректорат, Институт „Конфуциј“-Скопје и Руски центар
 13. Барање за прибирање на понуди 10/2018 – златници за  најдобри студенти за потребите на  Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје – Ректорат
 14. Отворена постапка 4/2018 – електрична енергија на пазарот на електрична енергија од лиценциран снабдувач за потребите на Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје (УКИМ) , во текот на една година
 15. Отворена постапка 5/2018 – Месо и производи од месо за потребите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје - Конгресен центар во Охрид
 16. Барање за прибирање на понуди 11/2018 – Фотографски услуги за потребите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје – Ректорат, Институт Конфуциј и Руски центар
 17. Отворена постапка 6/2018 – Обезбедување на кампусот на Универзитетот и обезбедување на лица при манифестации
 18. Отворена постапка 7/2018 – Прехранбени производи за потребите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје - Конгресен центар во Охрид
 19. Отворена постапка 8/2018 – Авионски билети за потребите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје –Ректорат, Институт Конфуциј и Руски центар
 20. Отворена постапка 9/2018 – Средства за хигиена за потребите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје – Ректорат,  Конгресен центар, Институт Конфуциј и Руски центар
 21. Барање за прибирање на понуди 12/2018 – Поштенски услуги - брза пошта за потребите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје – Ректорат
 22. Барање за прибирање на понуди 13/2018 – Вода, безалкохолни и алкохолни пијалоци за потребите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје – Конгресен центар
 23. Барање за прибирање на понуди 14/2018 – Сервисирање и одржување на мултифункционален апарат за фотокопирање (модел: KONICA MINOLTA bizhub C224) за потребите на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје- Ректорат
 24. Барање за прибирање понуди 15/2018 - Изнајмување на опрема за симултан превод, озвучување и бина со комплетна опрема и чадори куполи за потребите на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје - Ректорат, Институт - Конфуциј и Конгресен центар - Охрид
 25. Барање за прибирање понуди 16/2018 - Испитување на адресабилен систем за дојава на пожар и резервни делови, набавка, испитување, сервисирање и одржување на противпожарни апарати и хидрантна мрежа за потребите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје – Ректорат и Конгресен центар во Охрид
 26. Отворена постапка 10/2018 - Информатичка опрема за потребите на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје – Ректорат, Институт Конфуциј и Руски центар
 27. Барање за прибирање понуди 17/2018 - Тековно сервисирање, одржување и поправка на лифтови чие одржување е во надлежност на Ректоратот на  Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
 28. Отворена постапка 11/2018 – Средства за хигиена
 29. Отворена постапка 12/2018 - Aнгажирање на лица за одржување на работни простории и дворни површини и ангажирање на лица за работа во наплатна куќичка на паркинг за потребите на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје - Ректорат, Конгресен центар – Охрид, Институт Конфуциј и Руски центар
 30. Барање за прибирање понуди 18/2018 - Tековно сервисирање и одржување на климатизери кои се во сопственост на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Ректорат, Институт„Конфуциј“, Руски центар и Конгресен центар во Охрид
 31. Барање за прибирање понуди 19/2018 - Изнајмување и одржување на мобилна тоалетна кабина согласно потребите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје – Ректорат
 32. Барање за прибирање понуди 20/2018 - Средства за хигиена – потрошен материјал за хигиена согласно потребите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје – Ректорат и Конгресен центар во Охрид
 33. Отворена постапка 14/2018 - Oсигурување на објекти, опрема, одговорност, возила, вработени и лица при манифестации за потребите на Ректоратот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје


 

Последни новости

20-06-2018 - Градежен факултет - Скопје
одржани 16-тата Европска-подунавско конференција за геотехничко инженерство и Семинар под наслов “Управување со ризици во тенелоградбата”

12-06-2018 - КОНКУРС ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ АКЦИЈА 1
ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР за академската 2018/2019 година

12-06-2018 - Од доделувањето на
награди за најдобрите студенти на УКИМ

11-06-2018 - Предавање
„Математичари, Мистици, Чуда“

05-06-2018 - 8.6.2018, петок, 11.00ч., Ректорат на УКИМ
УКИМ ги наградува најдобрите студенти

31-05-2018 - Предавање
под наслов: „Пребришани умови, испрани мозоци“

31-05-2018 - Од одбележувањето на
69-годишнината од основањето на Универзитетот и одбележувањето на Денот на светите Кирил и Методиј - патрониот ден на Универзитетот

07-05-2018 - Светски ден на креативноста и иновативноста
21 Април 2018 година

07-05-2018 - П О К А Н А
по повод одбележувањето на 69-годишнината од основањето на Универзитетот и одбележувањето на Денот на светите Кирил и Методиј - патрониот ден на Универзитетот.

02-05-2018 - Учеството на Правниот Факултет
на меѓународниот натпревар по меѓународно право Philip Jessup

25-04-2018 - ОТВОРЕН ДЕН НА УКИМ
5.5.2018 / 10:00 - 17:00 / Кампус на технички факултети (МФС, ФЕИТ, ФИНКИ, ТМФ)