Отворени повици

Во овој оддел се објавуваат електронски верзии на тендерските документации на постапките за јавни набавки кои ги спроведува Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Секој заинтересиран економски оператор, кој има намера да учествува на некоја од постапките кои ги објавува Универзитетот „Св. Кирил и Мeтодиј“ во Скопје, задолжително треба претходно да се пријави.

Пријавувањето се врши на следниот начин:
  • Сo доставување на писмено известување најмалку 8 дена пред јавното отварање до Одделението за финансии, инвестиции и развој при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на адреса бул. Крсте Мисирков бб, 1000 Скопје, со назнака Пријава за учество во постапка
  • Или со доставување на пријава за учество во постапка на следната електронска адреса kdonevska@ukim.edu.mk

Пријавата треба да содржи:
  1. име на економскиот оператор
  2. име на лице за контакт кај економскиот оператор
  3. телефон за контакт
  4. е-пошта за контакт
  5. број и предмет на повикот за кој се однесува пријавата


Постапка бр. OП-1/2015 

ОТВОРЕНА ПОСТАПКА за набавка на горива за потребите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје – Ректорат и Конгресен центар во Охрид

Тендерска документација


Постапка бр. OП-4/2015 

ОТВОРЕНА ПОСТАПКА за набавка на стоки – канцелариски материјали за потребите на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје- Ректорат

Тендерска документација

Постапка бр. OП-7/2015 

ОТВОРЕНА ПОСТАПКА за доделување на договор за јавна набавка на услуги авионски билети за потребите на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје - Ректорат

Тендерска документација

Постапка бр. OП-10/2015 

ОТВОРЕНА ПОСТАПКА за набавка на услуги –  ангажирање на лица за одржување на работни простории и дворни површини и ангажирање на лица за работа во наплатна куќичка на паркинг за потребите на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје - Ректорат и Конгресен центар - Охрид

Тендерска документација


Постапка бр. OП-11/2015 

ОТВОРЕНА ПОСТАПКА за печатење учебници, учебни помагала, гласници, весници, монографии, укоричување на билтени, службени весници и други документи за потребите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Тендерска документација

Постапка бр. OП-12/2015 

ОТВОРЕНА ПОСТАПКА за печатење на обрасци, додаток на диплома, индекси, студентски легитимации и футроли за дипломи за потребите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Тендерска документација

Постапка бр. OП-13/2015 

ОТВОРЕНА ПОСТАПКА за набавка на стоки – тонери за потребите на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје - Ректорат

Тендерска документација

Постапка бр. БПП-1/2015 

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за набавка на подлоги за дипломи и печатење текст на дипломи и сертификати на готова подлога за потребите на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје - Ректорат

Тендерска документација

Постапка бр. БПП-2/2015 

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за набавка на стоки – цветни аранжмани за потребите на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје- Ректорат

Тендерска документација

Постапка бр. БПП-6/2015  

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за набавка на услуги– изнајмување на превозни средства за потребите на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје - Ректорат

Тендерска документација

Постапка бр. БПП-8/2015 

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за набавка на стоки – средства за хигиена за потребите на Ректоратот и Конгресен центар во Охрид

Тендерска документација

Постапка бр. БПП-9/2015 

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за Уметничко-рачно испишување текст на дипломи за потребите на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Тендерска документација

Постапка бр. БПП-10/2015 

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за набавка на услуги за брза пошта за потребите на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје - Ректорат

Тендерска документација

Постапка бр. БПП-13/2015 

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за набавка на услуги - изнајмување на опрема за студентско радио согласно потребите на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје - Ректорат

Тендерска документација

Постапка бр. БПП-14/2015 

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за набавка на услуги – тековно сервисирање, одржување и поправка на лифтови чие одржување е во надлежност на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Тендерска документација

Постапка бр. БПП-15/2015 

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за набавка на услуги за перење на теписи, завеси, постелнина и слично за потребите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Тендерска документација

Постапка бр. БПП-18/2015 

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за изработка на фонт за пишување во електронска верзија за потребите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје - Ректорат

Тендерска документација

Постапка бр. БПП-19/2015 

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за набавка на услуги за сервисирање и одржување на климатизери кои се во сопственост на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Тендерска документација

Постапка бр. БПП-23/2015 

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за набавка на работи – одржување на оптичка инфраструктура на комуникациската мрежа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје - Ректорат

Тендерска документација

Постапка бр. БПП-24/2015 

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за набавка на стоки – Набавка и инсталација на систем за евиденција на работно време за потребите на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје - Ректорат

Тендерска документација


Постапка бр. БПП-28/2015 

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за набавка на услуги - сервисирање, замена на резервни делови и миење на возила согласно потребите на Ректоратот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и Конгресен центар во Охрид

Тендерска документација

Постапка бр. БПП-30/2015 

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за набавка на услуги - дизајнирање и закуп на банери за on-line маркетинг за потребите на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје - Институт „Конфуциј“

Тендерска документација

Постапка бр. БПП-44/2015 

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за набавка на услуги - сервисирање на уреди од бела техника за потребите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје - Ректорат, Институтот „Конфуциј“ и Конгресен центар во Охрид

Тендерска документација

Постапка бр. БПП-2/2016 
БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ за набавка на услуги - перење на теписи, завеси, постелнина и слично  за потребите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје - Ректорат

Тендерска документација

 

Последни новости