Јавни набавки
Во овој оддел, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје – Ректорат, како Договорен орган, овозможува пристап на својата веб – страна до податоци од објавените постапки и доделените договори за јавни набавки.