Документи

Упатства 


Правилници 

П Р А В И Л Н И К за условите, критериумите, правилата и постапката за запишување и студирање на прв циклус студии (додипломски студии) и втор циклус студии (постдипломски студии) на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Обрасци за акредитација на студиски програми на прв и втор циклус студии