Издавачка дејност

КОНЕСКИ на 11 јазици 

ЗБОРНИК од преводите на семинаристите на 54. ЛЕТНА ШКОЛА (Охрид, 15.8. — 2.9.2021 г.) и
ПРВАТА ЗИМСКА ШКОЛА (Скопје, 25.1. — 5.2.2021 г. на далечина) на МСМЈЛК ПРИ УКИМ во Скопје


ШОПОВ НА 11 ЈАЗИЦИ 


Предавања 


Меѓународна научна конференција 

ЛингвистикаЛитература

Зборници

Библиографија 


Други изданија на МСМЈЛК