Настава и студенти

НАСТАВА И НАУКА 

Наставната дејност
и создавањето квалитетни академски кадри се врвен приоритет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Сите студиски програми на прв (додипломски), втор (магистерски и специјалистички) и трет циклус (докторски) студии (536) се приспособени кон болоњскиот процес и се усогласени со законската регулатива на Република Македонија. Тие редовно се акредитираат и реакредитираат од страна на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование.

Осовременувањето и воведувањето нови студиски програми во трите циклуси на студии е континуиран процес. Целта е унапредување на наставно-научниот процес и следење на потребите на стопанството и современите текови на образованието во глобални рамки, како и интересот на студентите. Зголемувањето на мобилноста и привлекувањето странски студенти се поттикнува со развивање студиски програми на англиски јазик, како и овозможување на одделни студиски програми наставата да се одвива на англиски јазик.

УКИМ е единствениот универзитет во државата, кој во своите рамки ги обединува сите подрачја: природно-математички, техничко-технолошки, медицински науки и здравство, биотехнички, општествени, хуманистички науки и уметности. Универзитетот со целата своја комплексност и сеопфатност цели кон консолидација и воспоставување соодветен баланс помеѓу квалитетот на наставната дејност и учењето, научноистражувачката дејност, како и релацијата со општеството.

Со имплементацијата на болоњскиот процес, Универзитетот се фокусира на развој и ефикасност на наставната дејност и учењето, континуирано подобрување и иновирање на студиските програми, во согласност со националните и интернационалните стандарди. Единиците на УКИМ се водат од принципот студентот да биде во центарот на образованието, комбинирајќи настава, учење и континуирано оценување во рамките на спецификите и компетенциите. Започнат е и процес на модернизација на наставата со воведување на ИТ-технологии, е-учење и нови електронски алатки за пренесување знаења.

Научноистражувачката дејност на УКИМ се темели на начелата утврдени со Националната програма за научноистражувачката дејност на Р. Македонија. Имајќи ја предвид различноста на научните подрачја, на УКИМ нема (и не може да има) единствена програма за научноистражувачка дејност, а политиката на научни истражувања е поттикната и иницирана од самите единици. Универзитетот ги поддржува истражувачките активности, започнувајќи од развојот на полето на образованието, па сѐ до иницијативата на академскиот кадар и истражувачите.

Во функција на унапредувањето на научноистражувачката, а пред сѐ на апликативната дејност на единиците на Универзитетот, е и финансиската поддршка на Владата на РМ за опремување на лаборатории, со што врската со стопанството и приватниот сектор е понепосредна и подиректна, а придобивките се заеднички – како за институцијата и истражувачите, така и за стопанството. Би било мошне корисно да се опстои на оваа линија, со предвидување средства за покривање на материјалните трошоци на лабораториите и за неопходен сервис.

Како еден од значајните чинители во севкупните општествено-економски процеси во државата, УКИМ тежнее кон стекнување статус на рамноправен партнер на бизнис-заедницата и тоа преку учество во иницијативи и мрежи чија цел е унапредување на севкупниот општествено-економски амбиент во државата. Размената на искуства со институции и компании во индустријата, организирањето посети кај нив, како и поканите за активно учество на истакнати експерти во образовните и научните активности на УКИМ, претставува уште една од стратешките определби на УКИМ во однос на развојот на институционалната соработка и интеракцијата со научното, економското и социјалното опкружување, како на регионално така и на меѓународно ниво. Универзитетот активно учествува и во креирањето на заеднички простор за соработка на малите и средните прет­при­ја­тија со цел создавање партнерства во рамките на биз­ни­сот и трансферот на технологии, но и заеднички научни истражувања.

Во односите со своите меѓународни партнери, УКИМ има воспоставено соработка и заеднички програми за образование, двoјни и заеднички дипломи, како и истражувачки проекти во европските програми и билатерални партнерства, размена, мобилност, организација на научни и други академски настани.

* * *
Регистрите на студиските програми во трите циклуси на студии, секоја учебна година се ажурираат и се достапни на интернет-страницата на УКИМ, на македонски и на англиски јазик.

 

Последни новости