Ректорска управа

Членови на Ректорска управа

Проф. д-р Биљана Ангелова, ректор, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Проф. д-р Соња Топузовска, преректор за настава, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Проф. д-р Валентина Гечевска, проректор за наука, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Проф. д-р Александар Скепаровски, проректор за меѓународна соработка, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Проф. д-р Лазо Пендовски, проректор за финансии, инвестиции и развој, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Проф. д-р Огнен Марина, декан, Архитектонски факултет
Проф. д-р Горан Марковски, декан, Градежен факултет
Проф. д-р Предраг Трпески, декан, Економски факултет
Проф. д-р Златко Петрески, декан, Машински факултет
Проф. д-р Светозар Антовиќ, декан, Медицински факултет
Проф. д-р Билјана Камчевска, декан, Педагошки факултет „Климент Охридски“
Проф. д-р Сашо Георгиевски, декан, Правен факултет
Проф. д-р Даворин Трпески, декан, Природно-математички факултет
Проф. д-р Ќиро Ивановски, декан, Стоматолошки факултет
Проф. д-р Стефан Кувенџиев, декан, Технолошко-металуршки факултет
Проф. д-р Деан Јанкулоски, декан, Факултет за ветеринарна медицина
Проф. м-р Бесфорт Идризи, в.д. декан, Факултет за драмски уметности
Проф. д-р Владимир Атанасовски, декан, Факултет за електротехника и информациски технологии
Проф. д-р Боро Јакимовски, декан, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Проф. д-р Миле Маркоски, декан, Факултет за земјоделски науки и храна
Проф. д-р Славица Јанешлиева, декан, Факултет за ликовни уметности
Проф. м-р Дарија Андовска, декан, Факултет за музичка уметност
Проф. д-р Влатко Неделковски, декан, Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Проф. д-р Зоран Стерјев, декан, Фармацевтски факултет
Проф. д-р Ратко Дуев, декан, Филозофски факултет
Проф. д-р Владимир Мартиновски, декан, Филолошки факултет
Проф. д-р Никола Николов, декан, Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
Проф. д-р Ѓорги Груевски, декан, Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Проф. д-р Зоран Јаневски, директор, Економски институт
Проф. д-р Виктор Ѓамовски, директор, Земјоделски институт
Проф. д-р Влатко Шешов, директор, ИЗИИС
Проф. д-р Бојана Наумовска, директор, ИСППИ
Проф. д-р Никола Пациновски, директор, Институт за сточарство и рибарство