Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет

Градежен факултет

Економски факултет

Машински факултет

Медицински факултет

Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“

Правен факултет „Јустинијан Први“

Природно-математички факултет

Стоматолошки факултет

Технолошко-металуршки факултет

Факултет за ветеринарна медицина

Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер

Факултет за драмски уметности

Факултет за електротехника и информациски технологии

Факултет за земјоделски науки и храна

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство

Факултет за ликовни уметности

Факултет за музичка уметност

Факултет за физичко образование, спорт и здравје

Фармацевтски факултет

Филозофски факултет

Филолошки факултет „Блаже Конески“

Шумарски факултет

ИНСТИТУТИ

Економски институт

Земјоделски институт

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија

Институт за социолошки и политичко-правни истражувања

Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература

Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“

Институт за национална историја

Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје

Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје

Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје

Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје

З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје

Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје


 

 

Последни новости

06-12-2016 - ИНТЕРЕН КОНКУРС
за распределба на средствата за културни и спортски активности на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје за учебната 2016/2017 година

06-12-2016 - На Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ во Скопје
ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ ЗА ДВА ЈУБИЛЕИ

05-12-2016 - ФМУ одбележува јубилеј
ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 50-ГОДИШНИНАТА ОД ОСНОВАЊЕТО НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ – СКОПЈЕ

02-12-2016 - Филозофски факултет на УКИМ
3 ДЕКЕМВРИ, МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ

23-11-2016 - Значаен спортски успех
НА ЖЕНСКАТА КОШАРКАРСКА ЕКИПА НА УКИМ

21-11-2016 - Во Варшава
ОДРЖАНО ГОДИШНОТО ГЕНЕРАЛНО СОБРАНИЕ НА МРЕЖАТА НА УНИВЕРЗИТЕТИ ОД ГЛАВНИТЕ ГРАДОВИ НА ЕВРОПА (UNICA)

18-11-2016 - Економски институт на УКИМ
ОБЈАВУВАЊЕ НА ПУБЛИКАЦИЈАТА SEE-6 ECONOMIC OUTLOOK

18-11-2016 - Филозофски факултет на УКИМ
ЈУБИЛЕЈ ИНСТИТУТОТ ЗА КЛАСИЧНИ СТУДИИ

18-11-2016 - ФМУ на УКИМ
КОНЦЕРТ НА СИМФОНИСКИОТ ОРКЕСТАР НА ФМУ НА УКИМ

18-11-2016 - Филозофски факултет на УКИМ
ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА СВЕТСКИОТ ДЕН НА ФИЛОЗОФИЈАТА

18-11-2016 - ФМУ на УКИМ
ОДРЖАН СЕМИНАР ПО СОЛО ПЕЕЊЕ

18-11-2016 - ИСППИ на УКИМ
ЌЕ ОДРЖИ НАУЧЕН СИМПОЗИУМ

18-11-2016 - Економски факултет на УКИМ
ПРЕДАВАЊЕ ЗА ПРИДОНЕСОТ НА ДОБИТНИЦИТЕ НА НОБЕЛОВАТА НАГРАДА ЗА ЕКОНОМИЈА ЗА 2016

09-11-2016 - Институт „Конфуциј“ при УКИМ
ГОСТУВАЊЕ НА УМЕТНИЧКИОТ АНСАМБЛ ОД ЈУГОЦЕНТРАЛНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ НА НАЦИОНАЛНОСТИТЕ ОД ХУБЕЈ, НР КИНА

08-11-2016 - Одбележување на Светски ден на науката за мир и развој
ИЗЛОЖБА НА НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ НА УКИМ

07-11-2016 - Информација
ТРАДИЦИОНАЛНАТА ПЛАНИНАРСКА ТУРА „ВОДНО 2016“ СЕ ОДЛОЖУВА

07-11-2016 - 35 години Институт за македонска литература
МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „КРИТИКА И МОЛК: ЧИТАЊЕ НА МАКЕДОНСКАТА ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА“
(7 И 8 НОЕМВРИ 2016)

03-11-2016 - Филолошки факултет „Блаже Конески“
МЕЃУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ „ИСТОТО, СЛИЧНОТО И РАЗЛИЧНОТО ВО ЈАЗИКОТ, ВО КНИЖЕВНОСТА И ВО КУЛТУРАТА ВО ФРАНКОФОНСКИТЕ ЗЕМЈИ“ (4 И 5 НОЕМВРИ 2016)

03-11-2016 - АКУД „Мирче Ацев“
НАСТАПИ НА ХОРОТ И АНСАМБЛОТ ЗА НАРОДНИ ОРА И ПЕСНИ

02-11-2016 - Факултет за драмски уметности
СКОМРАХИ 2016

30-10-2016 - Факултет за музичка уметност
СИМФОНИСКИ КОНЦЕРТ НА СТУДЕНТИТЕ НА ФМУ

30-10-2016 - Технолошко-металуршки факултет
РЕВИЈА „РИТАМ И НАУКА“

26-10-2016 - Архитектонски факултет на УКИМ
Меѓународна научна конференција УЧЕЊЕ АРХИТЕКТУРА

25-10-2016 - ИСППИ
Симпозиум за унапредување на студентското практикантство како линк помеѓу образованието и бизнисот

21-10-2016 - На УКИМ се одржа
ПРВ ЧАС ЗА КУРСИСТИТЕ ПО РУСКИ ЈАЗИК ПРИ РУСКИОТ ЦЕНТАР НА УКИМ

20-10-2016 - Одржана инаугурација
ПРОФ. Д-Р НИКОЛА ЈАНКУЛОВСКИ, РЕКТОР НА УКИМ ЗА ПЕРИОДОТ 2016-2020