E-библиотеки

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, како одговор на потребите на својата академска заедница, обезбедува пристап до електронски библиотеки.

Поддршката кон академската заедница, во врска со електронските библиотеки, е обезбедена преку заедничка мрежа на EBSCO координаторите на единиците и одговорно лице во Ректоратот.

– водечка електронска библиотека која овозможува пристап до повеќе база на податоци за истражување, е-списанија, е-книги и сл.
– електронска библиотека во издание на Cambridge University Press, која овозможува пристап до списанија кои покриваат над 37 истражувачки области.
– Digital resources in the humanities and social sciences - дигитален академски портал во научните подрачја на општествените и хуманистичките науки, кој нуди пристап до 4 платформи.
– обединува научници, чија научноистражувачка работа е во делот на научното подрачје медицински науки.
– дигитална библиотека која опфаќа широк спектар инженерски дисциплини.
– платформа на издавачката куќа Едвард Елгар.
– MSP списанија.