Акредитирани студиски програми

Раководители на студиските програми при Школата за докторски студии 

Раководители на студиските програми на трет циклус докторски студии - Школа за докторски студии

НАУЧНО ПОДРАЧЈЕ НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ НАУКИ 

Биологија - Природно-математички факултет
  - биологија
  - екологија
  - биосистематика
  - биохемија-физиологија
  - молекуларна биологија

Физика - Природно-математички факултет

Географија - Природно-математички факултет

  - картографија
  - географски информациски системи
 
Хемија - Природно-математички факултет

Математички науки и примена - Природно-математички факултет

Информатика - Факултетот за информатички технологии и компјутерско инженерство (ФИНКИ)

НАУЧНО ПОДРАЧЈЕ НА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ НАУКИ 

Градежништво - Градежен факултет
  - геотехника
  - конструкции
  - сообраќајна инфраструктура
  - хидротехника
 
Земјотресно инженерство - Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија

Електротехника и информациски технологии - Факултет за електротехника и информациски технологии

Метрологија - Факултет за електротехника и информациски технологии

Технологија - Технолошко-металуршки факултет


Металургија - Технолошко-металуршки факултет


Машинство - Машински факултет

Индустриско инженерство и менаџмент - Машински факултет

Компјутерски науки и инженерство - Факултетот за информатички технологии и компјутерско инженерство (ФИНКИ)

НАУЧНО ПОДРАЧЈЕ НА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ И ЗДРАВСТВО 

Медицина - Медицински факултет
  - базична медицина
  - клиничка медицина
  - молекуларна медицина
 
Стоматологија - Стоматолошки факултет
  - протетика
  - превентивно-реставративна стоматологија и ортодонција
  - орална и максилофацијална хирургија
  - орална патологија и парадонтологија
 
Јавно здравство - Медицински факултет

Фармација - Фармацевтски факултет

НАУЧНО ПОДРАЧЈЕ НА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ 

Ветеринарна медицина - Факултет за ветеринарна медицина

Безбедност на храна - Факултет за ветеринарна медицина

Анимална биотехнологија - Факултет за земјоделски науки и храна

Агроекономика - Факултет за земјоделски науки и храна

Заштита на растенијата (фитомедицина) - Факултет за земјоделски науки и храна

Квалитет и безбедност на земјоделски производи - Факултет за земјоделски науки и храна

Менаџмент на природни ресурси и заштита на животна средина во земјоделството - Факултет за земјоделски науки и храна

Растителна биотехнологија - Факултет за земјоделски науки и храна


НАУЧНО ПОДРАЧЈЕ - ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ 

Демографија - Економски факултет и Економски институт


Економски науки - Економски факултет и Економски институт

Кинезиологија - Факултет за физичко образование, спорт и здравје

Педагошки науки -  Филозофски факултет и Педагошки факултет
  - теориско-компаративна педагогија
  - елементарно образование
  - андрагогија
  - социјална педагогија
 
Дефектологија - Филозофски факултет


Организациони науки и управување (менаџмент) - Економски факултет, Економски институт и Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања

Политички науки - Правен факултет „Јустинијан Први“

Демократија во услови на глобализација - Институт за социолошки и политичко - правни истражувања

Правни науки - Правен факултет „Јустинијан Први“


Меѓународни односи и менаџирање на конфликти - Филозофски факултет и Школата за глобални студии при Универзитетот во Гетеборг, Шведска

Социологија - Филозофски факултет


Социологија на окружувањето – Институт за социолошки и политичко - правни истражувања

Социологија на организација – Институт за социолошки и политичко - правни истражувања

Психологија - Филозофски факултет

Социјална работа и социјална политика - Филозофски факултет

Статистички методи за бизнис и економија - Економски факултет и Економски институт

Безбедност, одбрана и мир - Филозофскиот факултет


Комуниколошки науки - Правен факултет „Јустинијан Први“


НАУЧНО ПОДРАЧЈЕ НА ХУМАНИСТИЧКИ НАУКИ 

Историја - Филозофски факултет и ЈНУ Институт за национална историја
  - античка историја
  - средновековна историја
  - нововековна историја
  - современа историја
  - историја на дипломатијата

Историја на Македонија – ЈНУ Институт за национална историја

Културна историја на Македонија - ЈНУ Институт за национална историја

Наука за јазикот - Филолошки факултет „Блаже Коневски“

  - славистика
  - албански јазик
  - англиски јазик
  - германски јазик
  - романистика

Филозофија - Филозофски факултет

Историја на уметноста и археологијата - Филозофски факултет

Сценскоизведувачки уметности - Факултет за драмски уметности


Аудиовизуелни уметности  - Факултет за драмски уметности

Продукција на сценскоизведувачки и аудиовизуелни уметности  - Факултет за драмски уметности

Наука за книжевноста - Филолошки факултет „Блаже Коневски“
  - англиска книжевност
  - албанска книжевност
  - општа и компаративна книжевност
  - германска книжевност
  - славистика
  - романистика

Класична и византиска книжевност и класична и микенска филологија - Филозофски факултет

Македонистика - Институт за македонска литература, ЈНУ Институт за македонски јазик и Филолошки факултет
  - македонска книжевност и јужнословенски книжевности
  - македонски јазик и лингвистика
  - македонска книжевност
  - научноистражувачки студии
  - научноистражувачки студии на македонскиот јазик

Музички науки - Факултет за музичка уметност

Музичка интерпретација и композиција - Факултет за музичка уметност

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ НАУКИ 

Културолошки студии (интердисциплинарни) - ЈНУ Институтот за македонска литература

Етнологија и антропологија (интердисциплинарни) - Природно-математички факултет


 

Последни новости

20-06-2018 - Градежен факултет - Скопје
одржани 16-тата Европска-подунавско конференција за геотехничко инженерство и Семинар под наслов “Управување со ризици во тенелоградбата”

12-06-2018 - КОНКУРС ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ АКЦИЈА 1
ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР за академската 2018/2019 година

12-06-2018 - Од доделувањето на
награди за најдобрите студенти на УКИМ

11-06-2018 - Предавање
„Математичари, Мистици, Чуда“

05-06-2018 - 8.6.2018, петок, 11.00ч., Ректорат на УКИМ
УКИМ ги наградува најдобрите студенти

31-05-2018 - Предавање
под наслов: „Пребришани умови, испрани мозоци“

31-05-2018 - Од одбележувањето на
69-годишнината од основањето на Универзитетот и одбележувањето на Денот на светите Кирил и Методиј - патрониот ден на Универзитетот

07-05-2018 - Светски ден на креативноста и иновативноста
21 Април 2018 година

07-05-2018 - П О К А Н А
по повод одбележувањето на 69-годишнината од основањето на Универзитетот и одбележувањето на Денот на светите Кирил и Методиј - патрониот ден на Универзитетот.

02-05-2018 - Учеството на Правниот Факултет
на меѓународниот натпревар по меѓународно право Philip Jessup

25-04-2018 - ОТВОРЕН ДЕН НА УКИМ
5.5.2018 / 10:00 - 17:00 / Кампус на технички факултети (МФС, ФЕИТ, ФИНКИ, ТМФ)