Правен факултет „Јустинијан Први“

 Декан Проф. д-р Борче Давитковски
 Продекани Проф. д-р Гордана Бужаровска, наука
Проф. д-р Гоце Наумовски, настава
Доц. д-р Александар Стојков, меѓународна соработка
 Секретар Ирена Трајановска
 Адреса бул. „Гоце Делчев“ бр. 9Б
1000 Скопје
 Телефон Централа: 02/3117-244
Деканат: 02/3226-023
 Факс 02/3227-549
 e-mail bdavitkovski@yahoo.com
 www http://www.pf.ukim.edu.mk

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“
Шумарски факултет

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
 

Последни новости

30-09-2015 - По 36. пат доделенa наградaта „26 јули“

11-09-2015 - Агенда на првите часови
на факултетите на УКИМ во академската 2015-2016г.

07-05-2015 - 66 години УКИМ
програма

29-04-2015 - ОТВОРЕН ДЕН
ЗАПОЗНАЈТЕ ГО УКИМ

20-04-2015 - Јавен повик на амбасадата на Унгарија
Можност за доставување предлози на Вишеградската програма

18-03-2015 - IN MEMORIAM
Graham Wightman Reid / Греам Вајтмен Рид

18-03-2015 - Конкурс
за доделување на наградата „Св. Кирил и Методиј“ за 2015 година

06-03-2015 - ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СТИПЕНДИИ
Нова можност за студирање на некој од универзитетите во Руската федерација

05-03-2015 - УСПЕШНО ЗАВРШЕНА ЧЕТВРТАТА НАДВОРЕШНА ЕВАЛУАЦИЈА
Експертскиот тим на Европската асоцијација на универзитети го презентираше прелиминарниот извештај за четвртата надворешна евалуација на УКИМ

23-02-2015 - ИНФОРМАЦИЈА ЗА НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА УКИМ ЗА КВАЛИТЕТОТ ВО ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

12-02-2015 - Писмо на Ректорот
до Министерот за образование и наука