Правен факултет „Јустинијан Први“

 Декан Проф. д-р Борче Давитковски
 Продекани Проф. д-р Гордана Бужаровска, наука
Проф. д-р Гоце Наумовски, настава
Доц. д-р Александар Стојков, меѓународна соработка
 Секретар Ирена Трајановска
 Адреса бул. „Гоце Делчев“ бр. 9Б
1000 Скопје
 Телефон Централа: 02/3117-244
Деканат: 02/3226-023
 Факс 02/3227-549
 e-mail bdavitkovski@yahoo.com
 www http://www.pf.ukim.edu.mk

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичка култура
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“
Шумарски факултет

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фоклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
 

Последни новости

04-04-2014 - Отворен ден - запознајте го УКиМ
Петок, 11.04.2014 - Универзитетски кампус (Ректорат)

03-03-2014 - К О Н К У Р С
за доделување на наградата „Св. Кирил и Методиј“ за 2014 година

24-02-2014 - КОНКУРС
за утврдување на предлог за член во Програмскиот совет на МРТ

23-01-2014 - Започна процесот на евалуација на Универзитетот

29-11-2013 - ИНТЕРЕН КОНКУРС
за распределба на финансиски средства за организирање културни манифестации и спортски активности на ниво на УКиМ за учебната 2013/2014 година

22-11-2013 - СООПШТЕНИЕ
ПРОЕКТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РМ Д-Р ЃОРГЕ ИВАНОВ - НАЈДОБАР МЛАД НАУЧНИК

14-11-2013 - ПРОМОТИВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА
НА ERASMUS MUNDUS Action 2 ПРОГРАМИТЕ ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И НАСТАВНИЦИ

13-11-2013 - Есенска студентска планинарска тура

Есенската студентска планинарска тура „Водно 2013” се одржува 29-ти пат по повод „13 Ноември” - Денот на ослободување на град Скопје

05-11-2013 - ОГЛАС
за сместување кандидати-докторанди во Домот за докторанди „Атанас Близнаков”

14-10-2013 - ИЗВЕСТУВАЊЕ
ЗА ПОДГОТВИТЕЛНАТА НАСТАВА ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК КАКО СТРАНСКИ

07-10-2013 - Учество
на Фолклорниот ансамбл при АКУД „Мирче Ацев“ на УКИМ