Документација за избор на ректор '23
Универзитетска изборна комисија: документи и одлуки Прилози:Приговори и известувања од кандидатите за ректор Програми за работа и биографски и библиографски податоци на кандидатите за ректор 


Одлука и записник од спроведеното гласање за избор на ректор 


Приговори и решенија по приговорите