Огласна табла

Стипендии за студирање на студиската програма од втор циклус студии по југоисточноевропски студии на Универзитетот Каподистриа, Р. Грција 
31.03.2014
Универзитетот Каподистриа од Атина, Р. Грција објавува Конкурс за стипендирање на 25 кандидати за студиите од втор циклус по југоисточноевропски студии на Факултетот за политички науки и јавна администрација, на Универзитетот Каподистриа, Р. Грција, во учебната 2014/2015 година.

Наставата во рамките на оваа студиска програма се изведува на англиски јазик, а право на аплицирање имаат студенти кои завршиле прв циклус студии по социологија, политика, економија, антропологија, политичка и општествена историја и балкански студии на високообразовна институција во Грција или во друга држава, со дипломи нострифицирани од Хеленик Нарик.

Заинтересираните кандидати апликациите ги доставуваат до Секретаријатот на програмата, најдоцна до 30 мај 2014 година. Дополнителни информации во однос на потребната документација за аплицирање можат да се добијат на следниве интернет-страници:


Меѓународен натпревар за фотографии „Интеркултурни средби“ 
25.02.2014
Амбасадата на Република Австрија информира за Меѓународниот натпревар за фотографии „Интеркултурни средби“.
Краен рок за пријавување на заинтересираните кандидати е 28 февруари 2014 година.

За повеќе информации:
http://www.bmeia.gv.at/en/foreign-ministry/foreign-policy/international-cultural-policy/dialogue-of-cultures.html

Заинтересираните кандидати своите податоци и бараните материјали може да ги испратат на следниот e-mail: dialog@bmeia.gov.at

Стипендии за писатели од Централната европска иницијатива 
18.02.2014
Централната европска иницијатива, во соработка со Асоцијацијата на писатели на Р. Словенија, во рамките на Меѓународниот фестивал на литературата во Виленица, доделува стипендии за писатели за периодот септември 2014 – септември 2015 година.

Стипендиите имаат за цел да ја поттикнат прекуграничната соработка и промоција во областа на литературата, меѓу млади автори од земјите од Централна Европа, кои не се членки на Европската унија. Стипендијата изнесува 5000 евра за три месечен престој во една од земјите-членки на Централната европска иницијатива (ЦЕИ), по избор на кандидатот.

Право за аплицирање имаат писатели на возраст до 35 години (родени по 1979 година) од земјите членки на ЦЕИ, кои не се членки на Европската унија (Албанија, Белорусија, Босна и Херцеговина, Македонија, Молдавија, Србија, Црна Гора и Украина).

Крајниот рок за аплицирање е 30 април 2014 година, а дополнителни информации во однос на процедурата за аплицирање и за стипендијата можат да се добијат на следнава интернет-страница:


Стипендии за учество на летни школи по чешки јазик 
07.02.2014
Министерството за образование, млади и телесно воспитување на Република Чешка доделува стипендии за учество на четворица кандидати од Р. Македонија на летни школи по чешки јазик, во рамките на проектот за словенски студии кои традиционално се одржуваат во Плзењ и Брно (по 2 кандидати).

Министерството за образование и наука во Скопје треба да предложи 8 кандидати (4 кандидати и 4 заменици), при што во процесот на селекција предност треба да имаат оние со добро познавање на чешкиот јазик, а со оглед на природата на летните школи.

Комплетната документација на кандидатите треба да се достави до Конзуларното одделение на Амбасадата на Р. Чешка, најдоцна до 10 март 2014 година, на следнава адреса: ул. Козле 20 a, 1000 Скопје.

Потребните формулари, како и останати информации во врска со летните школи се достапни на следнава интернет-страница: www.mzv.cz/skopje

Втора меѓународна конференција во рамките на Летната школа во Дебрецен, Унгарија 
30.01.2014
Летната школа во Дебрецен, Унгарија објавува јавен повик за презентација на трудови на тема Меѓусебните односи меѓу земјите и културите во Централна Европа и земјите каде се зборува англискиот јазик во рамките на втората меѓународна конференција. Интередисциплинарната конференција, организирана од страна на високообразовни институции од Централна Европа е наменета пред сè за млади научници, чијашто главна професионална цел е да изградат интелектуален мост на подобро разбирање меѓу Централна Европа и државите каде што се зборува англискиот јазик.

Конференцијата ќе се одржи во Дебрецен, за време на традиционалната Летна школа за јазик и култура во автентична меѓународна средина. Со оглед на тоа што темата е прилично широка, главниот стремеж е на едно место да се соберат голем број научници, со посебен акцент на докторанди и млади научници.

Крајниот рок за аплицирање со испраќање апстракт од најмногу 200 зборови е 20 мај 2014 година на следнава електронска адреса: debrecen@nyariegyetem.hu.

Повеќе информации се достапни на следнава интернет-страница: http://www.nyariegyetem.hu/

Грантови за иновативни научно-истражувачки проекти во зелената хемија 
30.01.2014
Руската индустриска компанија PhosAgro и Меѓународната унија за чиста и применета хемија (IUPAC) во рамките на Спогодбата за петгодишно партнерство меѓу УНЕСКО и PhosAgro доделуваат грантови за иновативни научни истражувачки проекти за зелената хемија (Partnership in Green Chemistry for Life)

УНЕСКО/ PhosAgro грантовите во висина до 30.000 долари се доделуваат за иновативни истражувачки проекти во зелената хемија кои се предложени од млади научници до 35 години.

Краен рок за првиот повик за пријавување е 28 февруари, 2014 година.

Подетални информации на следната web адреса:
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/basic-sciences/chemistry/green-chemistry-for-life

За евентуална апликација за грантовите треба да се информира и Националната комисија на Унеско при Министерството за култура.

Известување за стипендии за студиски програми од сите циклуси за учебната 2014-2015 година од страна на Унгарскиот одбор за стипендии 
21.01.2014
Унгарската влада, во соработка со Унгарскиот одбор за стипендии доделува стипендии на студентите од Р. Македонија, за студирање на трите циклуси студии (додипломски, постдипломски и докторски студии) за учебната 2014/2015 година.

Претселекцијата на кандидатите ја врши Министерството за образование и наука во Скопје. Разгледаните и рангирани апликации треба да бидат доставени од страна на Министерството во електронска и во печатена форма на адреса на Унгарскиот одбор за стипендии при Институтот „Баласи“, најдоцна до 31 март 2014 година.

Стипендијата за студиските програми на додипломски и постдипломски студии изнесува 40 460 унгарски форинти месечно, а 100 000 унгарски форинти за стипендистите на докторски студии.

Повеќе информации во врска со стипендиите се достапни на следнава интернет-страница:
 www.campushungary.org/study-finder

ПРЕСТОЈ и ПРАКСА НА СТУДЕНТИ ВО ЦЕРН 
02.01.2014
Долгогодишната соработка меѓу Европскиот Центар за Нуклеарни Истражувања (ЦЕРН) во Женева, Швајцарија и Националната Агенција за Нуклеарни Технологии на Република Македонија (НАНТ) секоја година овозможува престој и пракса на студенти во ЦЕРН во склоп на летните школи. Така и летната 2014 школа на ЦЕРН им ги отвора вратите на македонските студенти да аплицираат за учество.

Условите за пријавување што треба секој студент да ги исполнува се:
  •    ● просек > 9
  •    ● познавање на англиски јазик
  •    ● препораки од двајца професори
  •    ● кратка биографија (CV)

Заинтересираните студенти треба да ги пратат документите на НАНТ до 10 јануари 2014 година и тоа на info@nant.gov.mk.

Известување за Конкурс за интеруниверзитетски магистерски студии по дипломатија и меѓународни односи на Дипломатската школа во Мадрид 
30.12.2013
Министерството за надворешни работи и соработка на Кралството Шпанија објавува Конкурс за интеруниверзитетски магистерски студии по дипломатија и меѓународни односи за учебната 2014/2015 година на Дипломатската школа во Мадрид.

Кандидатите треба да поседуваат задоволително знаење на шпанскиот јазик (диплома за шпански како странски јазик DELE, средно ниво) и да положат приемен тест кој ќе се спроведува во Амбасадата на Шпанија во Скопје, до 20 април 2014 година.

Школарината за интеруниверзитетските магистерски студии по дипломатија и меѓународни односи изнесува 1000 евра.

Пријавата и останатата документација треба да се достави во Амбасадата на  Шпанија во Скопје најдоцна до 31 јануари 2014 година.

Повеќе информации во врска со магистерските студии се достапни на следнава интернет-страница: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/EscuelaDiplomatica/Paginas/MasterInteruniversitarioDiplomaciaRelacionesInternacionales.aspx

Оглас за продажба на ситен инвентар по пат на јавно наддавање 

Врз основа на Одлуката бр. 05-1064/1 од 02.12.2013 год., за продажба на ситен инвентар, сопственост на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, се распишува следниот оглас:

Оглас

НАСТАПИ НА АКУД „МИРЧЕ АЦЕВ“ 

22 ноември 2013  

Целовечерен концерт на Фолклорниот ансамбл на АКУД „Мирче Ацев“ на Регионалната конференција на студентите од правните факултети од поранешните југословенски републики, со претставување на македонските традиционални носии
Хотел Континентал - 21,30 ч.

6 декември 2013

Учество на Фолклорниот ансамбл на АКУД „Мирче Ацев“ на Регионалната фолклорна смотра во Гевгелија
(7 ансамбли од РМ)
Гевгелија (Театар - сала)  - 19,30 ч.

10 декември 2013

Учество на Фолклорниот ансамбл на АКУД „Мирче Ацев“ на Меѓународната балканска манифестација на фолклорни ансамбли од Турција, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија и од Македонија
Дом на АРМ - 20,00 ч.

12 декември 2013
Целовечерен концерт на Фолклорниот ансамбл и Хорот на АКУД „Мирче Ацев“
Дом на АРМ - 20,00 ч.

Информација за стажирање во Р. Чешка 
13.11.2013
Консултантската компанија и агенција за меѓународна мобилност и обуки QUALO нуди голем број позиции за стажирање во Р. Чешка и други држави, за лично и професионално надградување на студентите. Кандидатите можат да аплицираат за стажирање во различни области, во согласност со нивните академски, професионални и лични интереси.

Стажирањата се неплатени, но нивно финансирање може да се реализира на различни начини, меѓу кои и програмата на Европската унија за доживотно учење (Еразмус+ од 2014 година).

Повеќе информации во врска со стажирањата се достапни на следнава интернет-страница: www.qualo.eu.

Универзитетски саем на Амбасадата на Франција и Францускиот институт во Скопје 
04.11.2013
Амбасадата на Франција и Францускиот институт во Скопје, во рамките на Саемот на студии во Франција и франкофонски студии во регионот 2013, организираат универзитетски саем кој ќе се одржи на 8. ноември 2013 г. (петок). Целта на саемот е да им овозможи на француските универзитети и елитните високи школи, како и на универзитетите од јужниот регион на Балканот кои нудат франкофонски студии, да ја презентираат својата богата програма на студентите, заинтересирани за универзитетско образование во европска средина.

Саемот, исто така ќе им овозможи на студентите да се информираат за начинот на студирање во Франција, како и за прашања поврзани со поддршката која може да им биде дадена во текот на реализацијата на дел од универзитетското образование во оваа држава.

Официјалното отворање на саемот е на 8 ноември 2013 г., во Домот на АРМ, со почеток во 12,30 часот.

Награда „Герда Хенкел“ 
31.10.2013
Секоја втора година, Фондацијата „Герда Хенкел“ ја доделува наградата  „Герда Хенкел“ за најдобро спроведено истражување во областа на хуманистичките науки, чијшто износ е 100 000 евра.

Номинирани можат да бидат светски реномирани истражувачи од областите промовирани од страна на Фондацијата, и тоа: археологија, историја на уметност, историски исламски студии, историја, историја на правото, историја на науката, праисторија и рана историја. Номинациите треба да бидат доставени најдоцна до 31 јануари 2014 година. Номинирани, исто така можат да бидат кандидати и од следниве области: „Исламот, модерната држава и транснационалните движења“ и „Безбедноста, општеството и државата“.

Дополнителни информации во врска со наградата, како и за процесот на селекција можат да се добијат на следнава интернет-страница: www.gerda-henkel-stiftung.de/prize.

 

Последни новости

04-04-2014 - Отворен ден - запознајте го УКиМ
Петок, 11.04.2014 - Универзитетски кампус (Ректорат)

03-03-2014 - К О Н К У Р С
за доделување на наградата „Св. Кирил и Методиј“ за 2014 година

24-02-2014 - КОНКУРС
за утврдување на предлог за член во Програмскиот совет на МРТ

23-01-2014 - Започна процесот на евалуација на Универзитетот

29-11-2013 - ИНТЕРЕН КОНКУРС
за распределба на финансиски средства за организирање културни манифестации и спортски активности на ниво на УКиМ за учебната 2013/2014 година

22-11-2013 - СООПШТЕНИЕ
ПРОЕКТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РМ Д-Р ЃОРГЕ ИВАНОВ - НАЈДОБАР МЛАД НАУЧНИК

14-11-2013 - ПРОМОТИВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА
НА ERASMUS MUNDUS Action 2 ПРОГРАМИТЕ ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И НАСТАВНИЦИ

13-11-2013 - Есенска студентска планинарска тура

Есенската студентска планинарска тура „Водно 2013” се одржува 29-ти пат по повод „13 Ноември” - Денот на ослободување на град Скопје

05-11-2013 - ОГЛАС
за сместување кандидати-докторанди во Домот за докторанди „Атанас Близнаков”

14-10-2013 - ИЗВЕСТУВАЊЕ
ЗА ПОДГОТВИТЕЛНАТА НАСТАВА ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК КАКО СТРАНСКИ

07-10-2013 - Учество
на Фолклорниот ансамбл при АКУД „Мирче Ацев“ на УКИМ