Универзитетска листа на слободни изборни предмети за прв циклус на студии

Согласно чл. 99 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/2008; 103/2008; 26/2009; 83/2009; 99/2009; 115/2010; 17/2011; 51/2011; 123/2012; 15/2013; 24/2013; 41/2014; 116/2014; 130/2014; 10/2015; 20/2015; 98/2015; 145/2015; 154/2015; 30/2016; 120/2016 и 127/2016) во продолжение е објавена Универзитетската листа на слободни изборни предмети за прв циклус на студии:

 1. Архитектонски факултет
 2. Градежен факултет
 3. Економски факултет
 4. Машински факултет
 5. Медицински факултет
 6. Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
 7. Правен факултет „Јустинијан Први“
 8. Природно-математички факултет
 9. Стоматолошки факултет
 10. Технолошко-металуршки факултет
 11. Факултетот за ветеринарна медицина
 12. Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
 13. Факултет за драмски уметности
 14. Факултет за електротехника и информациски технологии
 15. Факултет за земјоделски науки и храна
 16. Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
 17. Факултет за ликовни уметности
 18. Факултет за музичка уметност
 19. Факултет за физичка култура
 20. Фармацевтски факултет
 21. Филозофски факултет
 22. Филолошки факултет „Блаже Конески“
 23. Шумарски факултет