Контакти

 

Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура
при Универизитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

бул. Гоце Делчев бр. 9, 1000 Скопје
Република Северна Македонија

тел.: +3893293232
FB: https://www.facebook.com/msmjlk
е-адреса: msmjlk@ukim.edu.mk

м-р Евдокија Илијевска,
помлад соработник за деловно работење
evdokijailijevska@ukim.edu.mk