Комисии

Комисија за настава 


Комисија за наука 


Комисија за финансии, инвестиции и развој 


Комисија за соработка со универзитетите во земјата и во странство 


Комисија за издавачка дејност 


Комисија за нормативна дејност 


Комисија за информатичка технологија 


Комисија за студентски стандард 


Комисија за култура и спорт 


Комисија за сместување во Домот за постдипломци и докторанди „Атанас Близнаков” Комисија за евалуација