Јавна одбрана на докторски дисертации

ЕКОНОМСКИ ИНСТИТУТ 

На 17.07.2019 година со почеток во 10:00 часот на Економски институт во Скопје, м-р Фатиме Муслиу ќе ја брани докторската дисертација на тема:

„Глобализацијата и нејзиниот импакт врз македонската економија“
.
ИНСТИТУТ ЗА СОЦИОЛОШКИ И ПОЛИТИЧКО-ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊА, СКОПЈЕ 

На 10.07.2019 година со почеток во 11:00 часот на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје, м-р Кујтим Касами ќе ја брани докторската дисертација на тема: Примена на етичките стандарди во изборниот процес во Република Македонија.Факултет за ветеринарна медицина 
Во согласност со одлуката на Наставно – научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје  бр. 0202- 491/3 од 29.03.2019 година, соопштуваме дека

На ден 16.04.2019 година (вторник) со почеток во 11 часот во просториите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, во предавална бр. 2, Ристо Узунов,  јавно ќе ја брани докторската дисертација под наслов:

„Мултирезидуална анализа на β-агонисти во биолошки матрикси со примена на LC-MS/MS метод
Филозофски факултет 
На 18.02.2019 година (понеделник), со почеток во 11.00 часот во Сала за седници, кандидатот м-р Ива Петрунова, ќе брани докторска дисертација, со наслов:

„Градот во транзиција – социолошки, социо-просторни и архитектонски промени (примерот на Скопје)“
Технолошко-металуршки факултет 
Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј,, во Скопје, Технолошко-металуршки факултет Скопје објавува дека на 06.02.2019 година (среда) во 12 часот во Амфитеатарот на Технолошко-металуршки факултет во Скопје (Анекс) ќе се одржи јавна одбрана на докторската дисертација со наслов:
,, Придонес кон подобрувањето на својствата на шевот на производството на облека,,  од студентот м-р Сашка Голомеова.

Ветеринарна медицина – Факултет за ветеринарна медицина 

На 10 декември 2018 година ( понеделник), со почеток во 12.00 часот во амфитеатар II, Башак Кучукчакан-Николовска ќе брани докторска дисертација, со наслов:

„Споредбена анализа на екстракциски методи на охратокцин-А во животински ткива и нивна селективна примена при квантитативна проценка кај примероци со географско потекло од Република Македонија”.   


Филозофски факултет 
На 28 ноември 2018 година (среда), со почеток во 11.00 часот во Амфитеатар IV, м-р Филип Сулејманов ќе брани докторска дисертација, со
наслов:
„Отвореноста кон искуства, барањето сензации, потребата за затворање и проценката на структурните димензии на хуморот: структурно-равенски модел“
Машински факултет 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Машински факултет - Скопје, соопштува дека м-р Иљчо Јованоски, јавно ќе ја брани својата докторска дисертација, под наслов:

“Подобрување на енергетската ефикасност на пречистителни станици за отпадни води преку анализа на работата и востановување на референтни енергетски параметри”

Одбраната на докторската дисертација ќе се одржи на 23 ноември 2018 година (петок) со почеток во 12:00 часот во просторија Сала за состаноци на Машински факултет во Скопје.
Економски факултет 
М-р Едвин Муше, тема: „Конкурентски стратегии во нафтената индустрија: Анализа на глобалните приватни и национални нафтени компании со посебен осврт на регионот и Република Македонија”
ментор: Проф.д-р Љубомир Дракулевски
одбрана: 04.10.2018  година во 1200 часот, Економски факултет - Скопје


М-р Викторија Илиева тема: „Хеуристика и пристрасност во одлучувањето кај претприемачите: Влијанието на индивидуалните и организациските фактори врз преголемата увереност”
ментор: Проф.д-р Љубомир Дракулевски
одбрана: 05.10.2018 година во 0900 часот, Економски факултет - Скопје


Филозофски факултет 

На 10 септември 2018 година (понеделник), со почеток во 12.00 часот во Сала за седници, кандидатот м-р Душко Цветанов, ќе брани докторска дисертација, со наслов:  

Средновековните тврдини во Југоисточниот регион на Република Македонија
(11-14 век): функција, значење и временски рамки


Машински факултет 
Машинскиот факултет во Скопје во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, соопштува дека:

М-р Флорент Буњаку, јавно ќе ја брани докторската дисертација под наслов:

„Оптимизација на геометриски и термички параметри на ребрести топлиноизменувачки површини во услови на природна конвекција”.


Одбраната на докторската дисертација ќе се одржи на 19 јуни 2018 година (вторник) со почеток во 11:00 часот во просторија Сала за состаноци на Машински факултет во Скопје.

М-р Фисник Османи, јавно ќе ја брани докторската дисертација под наслов:

„Определување на индикатори за донесување одлуки и креирање политики за воведување на технологии на почисто производство во насока на обезбедување на одржлив развој”.


Одбраната на докторската дисертација ќе се одржи на 21 јуни 2018 година (четврток) со почеток во 12:00 часот во просторија Сала за состаноци на Машински факултет во Скопје.

М-р Стеван Ќосевски, јавно ќе ја брани докторската дисертација под наслов:

„Донесување одлуки и креирање политики за воведување електрични возила како придонес на регионалниот одржлив развој”.


Одбраната на докторската дисертација ќе се одржи на 22 јуни 2018 година (петок) со почеток во 12:00 часот во просторија Сала за состаноци на Машински факултет во Скопје.

М-р Дренуша Красниќи Алидема, јавно ќе ја брани докторската дисертација под наслов:

„Енергетска и ексергетска анализа на работни циклуси на термоцентрала на цврсто гориво при променливи работни режими”.


Одбраната на докторската дисертација ќе се одржи на 25 јуни 2018 година (понеделник) со почеток во 12:00 часот во просторија Сала за состаноци на Машински факултет во Скопје.


Медицина - Медицински факултет 

1. Д-р Мерал Реџепи ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 05.03.2018 година (понеделник) со почеток во 13.00 часот во просториите на амфитеатарот во деканатот на факултетот на тема:

"Нискомолекуларен хепарин со или без аспирин во превенција на матернални и перинатални компликации кај ризична бременост"

2. Д-р Илир Хасани ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 06.03.2018 година (вторник) со почеток во 13.00 часот во просториите на амфитеатарот во деканатот на факултетот на тема:

"Евалуација на резултати од примена на оперативна техника на минимално инвазивна остеосинтеза со заклучна плочка во решавање на фрактури на дистална тибија"

3. Д-р Невена Маневска ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 13.03.2018 година (вторник) со почеток во 13.00 часот во просториите на амфитеатарот во деканатот на факултетот на тема:

"Значењето на 99mTc-MIBI ткивната перфузиона сцинтиграфија на долните екстремитети во дијагностика на периферна артериска болест кај пациенти со дијабетес мелитус"

4. Д-р Драге Дабески ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 14.03.2018 година (среда) со почеток во 13.00 часот во просториите на амфитеатарот во деканатот на факултетот на тема:

"Асоцијација помеѓу вирусните онкопротеини Е6 и Е7, бактериска вагиноза и сквамозните интраепителни лезии и сквамозниот инвазивен карцином на грлото на матката"

5. Д-р Дева Петрова ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 15.03.2018 година (четврток) со почеток во 13.00 часот во просториите на амфитеатарот во деканатот на факултетот на тема:

"Елективна конформална радиотерапија надополнета со сегментни полиња наспроти конформална радиотерапија со тангенцијални полиња кај пациенти со рак на дојка"

6. Д-р Иванка Караѓозова ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 20.03.2018 година (вторник) со почеток во 10.00 часот во просториите на амфитеатарот во деканатот на факултетот на тема:

"Електрокардиографскиот запис како индикатор на степенот на тренираност кај спортисти во Република Северна Македонија: значајноста на електрокардиографскиот скрининг во превенцијата и детекцијата на патолошки промени на срцето кај спортисти"

7. Д-р Ирена Андонова ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 26.03.2018 година (понеделник) со почеток во 13.00 часот во просториите на амфитеатарот во деканатот на факултетот на тема:

"Влијание на нарушената орална флора и пародонталната болест кај мајката, врз некои акушерски исходи"

Факултет за физичко образование, спорт и здравје 

М-р Арбноре Ибрахимај, ќе ја брани докторската дисертација на ден 13.03. 2018 год., во 11.00 часот во просториите на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје во Скопје, на тема:„

 „Ефектот на редовна физичка активност врз хормонален статус кај стаорци”


Медицина - Медицински факултет 

1. Д-р Дафина Караџова ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 24.01.2018 година (среда) со почеток во 13.00 часот во просториите на амфитеатарот во деканатот на факултетот на тема:

Пациент контролирана аналгезија со ремифентанил за безболно породување: ефикасност и ефекти врз мајката и детето

2. Д-р Ирена Алексиоска-Папестиев ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 25.01.2018 година (четврток) со почеток во 13.00 часот во просториите на амфитеатарот во деканатот на факултетот на тема:

Одредување на ризик од ендометријален малигнитет кај пациентки со ендометријална лезија: РЕМ-Д скоринг-систем базиран на анамнестички, клинички, ултрасонографски и лабораториски параметри

3. Д-р Радмила Трајкова ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 26.01.2018 година (петок) со почеток во 13.00 часот во просториите на амфитеатарот во деканатот на факултетот на тема:

Евалуација на когнитивните функции по разни видови на анестезија

4. Д-р Ирена Рамбабова-Бушљетиќ ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 30.01.2018 година (вторник) со почеток во 13.00 часот во просториите на амфитеатарот во деканатот на факултетот на тема:

Мониторирање на функцијата на трансплантираниот бубрег во тек на 48 месеци по трансплантацијата преку проценка на клинички, имунолошки и протеомични фактори на ризик

5. Д-р Орхидеја Стомнароска-Дамчевски ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 09.02.2018 година (петок) со почеток во 13.00 часот во просториите на амфитеатарот во деканатот на факултетот на тема:

Неонатална хипогликемија кај деца со висок и нормален ризик: инциденција, етиологија,
терапевтски пристап и прогноза


Општествени науки - кинезиологија 

На Факултетот за физичко образование, спорт и здравје, ќе се одржи одбрана на докторска дисертација на:

1. м-р Самире Делиу: ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЈА ПРИ МОТОРЕН РАЗВОЈ КАЈ ДЕЦАТА СО ПРЕЧКИ ВО РАЗВОЈОТ“, на 26.12.2017 (вторник), во 12.00;

2. м-р Дафине Каќури: „Vlijanieto na debelinata i anksioznosta kaj bolkite vo lumbalniot del na ‘rbetot”, на 27.12.1017 (среда) во 12.00.


Општествени науки - кинезиологија 

М-р Лаурета Абази ќе ја брани својата докторска дисертација на 22.12.2017 (петок) во 12,00 часот, на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје, со наслов: “Компаративна анализа на антропометриските карактеристики, телесниот состав и соматотипните компоненти кај одбојкарки со различно ниво на натпреварувачка успешност и позиција на која играат.”

Медицински факултет 
1. Д-р Биљана Ефтимова ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 01.12.2017 година (петок) со почеток во 10.00 часот во просториите на амфитеатарот во деканатот на факултетот на тема:

"Влијание на изложеност на анестетичкиот гас диазот оксид врз здравјето на медицинскиот персонал во операциона сала"


2. М-р Енвер Фекај ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 04.12.2017 година (понеделник) со почеток во 09.00 часот во просториите на амфитеатарот во деканатот на факултетот на тема:

"Влијанието на урзодезоксихолната киселина на функционалната реставрација на црниот дроб кај пациенти со опструктивна жолтица по ендоскопски третман"


3. М-р Игор Исјановски ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 14.12.2017 година (четврток) со почеток во 10.00 часот во просториите на амфитеатарот во деканатот на факултетот на тема:

"Проценка на влијанието на ин витро фертилизацијата во настанувањето на прематурната ретинопатија (РОП)"


4. Д-р Весна Дурнев ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 14.12.2017 година (четврток) со почеток во 13.00 часот во просториите на амфитеатарот во деканатот на факултетот на тема:

"Евалуација на ефектот на хипертоничен натриум-хлорид врз мозочната оксигенација и врз мозочната релаксација при краниотомии"


5. Д-р Ирена Костовска ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 15.12.2017 година (петок) со почеток во 10.30 часот во просториите на амфитеатарот во деканатот на факултетот на тема:

"Улога на подоцитните протеини-нефрин и подокаликсин во рана дијагноза на секундарни нефропатии"


6. Д-р Огнен Костовски ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 15.12.2017 година (петок) со почеток во 13.00 часот во просториите на амфитеатарот во деканатот на факултетот на тема:

"Експресија на CD133 и CD44 како стем-клетка маркери кај колоректален карцином"


7. Д-р Лада Трајческа ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 20.12.2017 година (среда) со почеток во 13.00 часот во просториите на амфитеатарот во деканатот на факултетот на тема:

"Квалитет на живот кај пациентите на хемодијализа"

Технолошко-металуршки факултет 
Во Амфитеатарот на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје на 28.11.2017 година (вторник) во 12 и 30 часот ќе се одржи јавна одбрана на докторската дисертација со наслов
 
„Валоризација на полимерите како секундарна суровина"
од студентот м-р Кармина Митева.

Ветеринарна медицина – Факултет за ветеринарна медицина 

На ден 29.11.2017 во 12:00 во Предавална 2 на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје, кандидатот Бранко Анѓеловски ќе ја  брани докторската дисертација под наслов:

„Застапеност и значење на синдромот на постпородилната дисгалакција кај фармски одгледуваните маторици во Република Македонија“


На ден 30 мај 2016 година (понеделник), со почеток во 11.00 ч. во предавална 2, на Факултетот за ветеринарна медицина, м-р Мирко Проданов ќе брани докторска дисертација, со наслов:

„Процена на благосостојбата кај несилки и нејзиното влијание врз застапеноста на Salmonella во јатата“


Економски науки – Економски институт 

Економскиот институт во Скопје ве информира дека на ден 7.9.2017 година (четврток) со почеток во 12.00 часот, во просториите на Економски институт во Скопје, кандидатот м-р Весна Кондратенко ќе ја  брани докторската дисертација под наслов:

„Процесот на конвергенција кон Европската монетарна унија и улогата на монетарната политика - случајот на Република Македонија“


Филозофски факултет 

На ден 29.6.2017 година (четврток) со почеток во 10.00 часот, кандидатот м-р Милена Ристова-Михајловска, во салата за седници на Факултетот  ќе ја  брани докторската дисертација под наслов:

„Полемиките во македонската писмена традиција“

Општествени науки - Институт за социолошки и политичко-правни истражувања 

На 18.05.2017  година со почеток во 11:00 часот на Институт за социолошки и политичко-правни истражувања, Скопје, м-р Јасмина Мишоска ќе ја брани докторската дисертација  на тема :

„Влијанието на системите на наградување врз задоволството од работата”

 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј - Скопје“, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања, Скопје

(одбраната ќе се одржи во просториите на Педагошки факултет сала 213)

Институт за македонска литература 

Институтот за македонска литература во Скопје соопштува дека м-р Славчо Ковилоски јавно ќе ја брани докторската дисертација

Македонското женско писмо во XIX век

на 10 мај 2017 година (среда) во 11.00 часот во Салата за седници на Институтот.


Општествени науки - Филозофски факултет  

1. На 3 мај 2017 година (среда), со почеток во 10.00 часот во Сала за седници, кандидатот м-р Јован Манасијевски, ќе брани докторска дисертација, со наслов:

„Стратегиските партнерства на Европската унија како инструмент на Заедничката надворешна и безбедносна политика во контекст на мултиполарниот поредок“

 
2. На 9 мај 2017 година (вторник), со почеток во 11.00 часот во Сала за седници, кандидатот м-р Оливер Стојаноски, ќе брани докторска дисертација, со наслов:
 
„Националната безбедносна политика на САД и карактеристиките на воените интервенции на Блискиот Исток“
 


Институт за македонска литература 

Институтот за македонска литература во Скопје соопштува дека м-р Радомир Поповски јавно ќе ја брани докторската дисертација

Улогата и влијанијата на дадаистичките културни и уметнички премостувања во Модерната и нивното натамошно значење
 
на 10 април 2017 година (понеделник) во 12.00 часот во Салата за седници на Институтот.Општествени науки - Филозофскиот факултет 

1. Ве информираме дека  ден на 5 април 2017 година (среда), со почеток во 11.00 ч. во Сала за седници на Филозофскиот факултет во Скопје, м-р Борче Чамински ќе брани докторска дисертација, со наслов: „Геополитичко значење и зашита на енергетската инфраструктура на Република Македонија од асиметрични закани“

2. Ве известуваме дека на 8 февруари 2017 година (среда), со почеток во 10.00 ч. во Сала за седници на Филзофски факултет во Скопје, м-р Севиљ Муаремоска Абдули ќе брани докторска дисертација, со наслов: „Улогата на Парламентот во контрола и надзор на работата на безбедносниот сектор на Република Македонија“


Машински факултет 

Машинскиот факултет во Скопје, соопштува дека м-р Марија Станојеска, јавно ќе ја брани својата докторска дисертација, под наслов:

„Динамика на имплементација на TQM под влијание на мотивацијата на вработени со примена на SD”

Одбраната на докторската дисертација ќе се одржи на 24.04.2018 година (вторник) со почеток во 13:00 часот во Салата за состаноци на Машински факултет во Скопје

Машинскиот факултет во Скопје, соопштува дека м-р Марија Чекеровска, јавно ќе ја брани својата докторска дисертација, под наслов:
 
“Експериментално и нумеричко истражување и оптимизација на перформансите на 
подвижен сончев колектор”
 
Одбраната на докторската дисертација ќе се одржи на ден 25.01.2017 година (среда) со почеток во 12:00 часот во Сала за состаноци на Машински факултет во Скопје.

Филолошкиот факултет „ Блаже Конески“ во Скопје 

На ден 28.12.2016 година (среда) со почеток во 10.00 часот, кандидатот м-р Зибер Лата, во салата за седници на Факултетот  ќе ја  брани докторската дисертација под наслов:

„Преводите на „Куранот“ на албански јазик (лингвистичка анализа)“

Научно подрачје: Техничко - технолошки науки 

Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, Технолошко-металуршки факултет Скопје објавува дека на 23.11.2016 година (среда) во 11 и 30 часот во Амфитеатарот на Технолошко-металуршки факултет во Скопје ќе се одржи јавна одбрана на докторската дисертација со наслов:

„Синтеза и карактеризација на порозна Si02 – керамика добиена од дијатомеј со користење на ниско температурна хидротермална технологиј“

од кандидатот м-р Арианит Река.
Технолошко-металуршки факултет Скопје

Општествени науки - Институт за социолошки и политичко -правни истражувања 

На 9 ноември 2016 година ( среда) со почеток во 11:00 часот во големата сала на Институт за социолошки и политичко -правни истражувања , Скопје , м-р Бојан Блажевски ќе брани докторската дисертација  со наслов :

 Зависноста од глобалните медиуми кај надворешнополитичкото известување на весниците од Македонија, Словенија и Србија (1983-1989-2013)

Универзитет Св.Кирил и Методиј Скопје, Институт за социолошки и политичко -правни истражувања , СкопјеНа ден 6 октомври 2016 година (четврток), со почеток во 10.30 ч. во Сала за седници, м-р Валдета Зенуни Идризи ќе брани докторска дисертација, со наслов:

„Имплементација на формативното оценување на постигањата на учениците во основното училиште“

Општествени науки - Филозофски Факултет 


На
ден 24 јуни 2016 година (петок), со почеток во 12.30 ч. во Сала за седници, м-р Ајрула Јакупи ќе брани докторска дисертација, со наслов::

„Навлегување на италијанскиот капитал и неговата улога во Албанија од 1935-1939 година“


Општествени науки - Филозофски Факултет  

На
ден 19 мај 2016 година (четврток), со почеток во 10.00 ч. во Сала за седници, на Филозофскиот факултет, м-р Беса Хавзиу ќе брани докторска дисертација, со наслов:

Слободните активности на учениците од средното образование“


Општествени науки - Факултет за физичко образование, спорт и здравје 


На 29.01.2016 год. (петок), со почеток во 12,00 часот, во просториите на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје во Скопје, кандидатот м-р Астрит Исени, јавно ќе ја брани докторската дисертација со наслов:
 
„Влијание на експлозивната сила врз ефикасноста на резулатите  во спринтерските
трчања кај ученици од 14 годишна возраст”

Биотехнички науки – Факултет за ветеринарна медицина 

На 15.01.2016 година (петок), со почеток во 11 часот во предавална бр. 2 на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, кандидатот м-р Сандра Мојсова јавно ќе ја брани докторската дисертација со наслов:

„Ентерококи од македонски сирења: Структура на популација, антибиотска резистентност, биогени амини и присуство на бактериоцини и вирулентни детерминанти“


Безбедност, одбрана и мир - Филозофски факултет 

На 9 ноември 2015 година (понеделник), со почеток во 10.00 часот во Салата за состаноци на Филозофскиот факултет во Скопје, кандидатот м-р Тони Наумовски, јавно ќе ја брани докторска дисертација, со наслов:

„Влијанието на политиката на НАТО за развој на одбранбените способности врз реформите во одбранбениот сектор: примерот на Република Македонија и Република Словенија“

Математички науки и примена - Природно-математички факултет 


На ден 20.5.2015 г. (среда), со почеток во 11.00 часот на Институтот за математика, ППриродно-математички факултет  во  Скопје,  кандидатот  м-р Мирко Петрушевски, дипл. геод. инж.  јавно ќе ја брани докторската дисертација под наслов:

,,Боења и хомоморфизми на графови”

Градежништво - Градежен факултет 


На ден 28.5.2015 г. (четврток), со почеток во 17.00 часот во Амфитеатарот на  Градежниот  факултет  во  Скопје,  кандидатот  м-р Ѓорѓи Ѓорѓиев, дипл. геод. инж.  јавно ќе ја брани докторската дисертација под наслов:

,,Анализа на состојбите со нелегалните градби и предлог на прогресивен модел за нивно администрирање во катастарските системи”

Машинство - Машински факултет

На ден 27 мај 2015 година, (среда) со почеток во 12:00 часот во Салата за состаноци на Машински факултет во Скопје, м-р Филип Здравески, дипл.маш.инж., јавно ќе ја брани својата докторска дисертација, под наслов:

“Динамичко однесување на високи витки метални конструкции со вграден динамички апсорбер на вибрации под дејство на ветар”

Медицина - Медицински факултет 

 
1. дипл. фармацевт Татјана Петрушевска, ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 21.05.2015  година (четврток) со почеток во 10.00 часот во просториите на амфитеатарот во деканатот на факултетот на тема:

"Употреба на бензодијазепини кај пациенти на метадонски третман",

2. м-р Валентина Велкоска-Накова, ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 22.05.2015  година (петок) со почеток во 12.00 часот во просториите на амфитеатар IV (интерна медицина) на тема:

"Евалуација на ефектот од тироидна супституциона терапија на левовентрикуларната систолна и дијастолна функција кај супклинички хипотироидизам",

3. д-р Аце Додевски, ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 26.05.2015 година (вторник) со почеток во 13.00 часот во просториите на амфитеатарот во деканатот на факултетотна тема:

"Морфолошки карактеристики и клиничко значење на вертебробазиларниот систем",

4. м-р Андромахи Наумовска, ќе ја брани својата докторска дисертација на ден 28.05.2015  година (четврток) со почеток во 09.00 часот во просториите на амфитеатарот во деканатот на факултетотна тема:

"Влијание на социоемоционалното приврзување врз личноста и сликата за себе кај младите со анксиозни растројства"