Инфо блок

Поставена: 16-04-2019 13:20  
На Фармацевтскиот факултет
ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО ИНСТИТУЦИЈА ОД НАРОДНА РЕПУБЛИКА КИНА
Фармацевтскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје потпиша меморандум за соработка со еминентната Институција од Народна Република Кина, Шангајскиот Институт за Материја Медика, при Кинеската Академија за науки. Меморандумот за соработка претставува продолжување на веќе воспоставената проектна соработка помеѓу двете Институции на полето на науката и едукацијата. Девете Институции се согласија да соработуваат на повеќе заеднички полиња, како што се размена на студенти и наставно-научен кадар, да работат заеднички научно-истражувачки проекти и да организираат заеднички стручни и научни симпозиуми, да разменуваат знаења, публикациии, научни податоци, да публикуваат резултати од сопствени и од заеднички истражувања, како и да вршат други активности и дејствија од заеднички интерес.

Меморандумот е потпишан од страна на Деканот на Фармацевтскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, проф. д-р Светлана Кулеванова и заменик Директорот на Институтот за Материја Медика од Шангај, проф. Јанг Је.

На настанот свое обраќање покрај Деканот на Фармацаевтскиот факултет, имаа и Ректорот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, проф. д-р Никола Јанкуловски и Проректорот за финансии и инвестиции, проф. д-р Биљана Ангелова, кои дадоа голема поддршка на Фармацевтскиот факултет во Скопје во вопоставувањето и понатамошното продлабочување на оваа соработка. Обраќањата на кинеските партнери, проф. Јанг Је, заменик Директор на Институтот за Материја Медика во Шангај и г-ѓа Јинг Ванг, Директор на Центарот за унапредување на наука и развој и инвестиции во Шангај, кои во своето обраќање се осврнаа на местото и улогата која соработката од ваков вид ја има во Програмата „16 плус 1“, што е дел од иницијативата „Еден појас еден пат“.

Проф. д-р Светлана Кулеванова
Декан на Фармацевтски факултет
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Останати вести

 

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје