Инфо блок

Поставена: 10-12-2021 14:46  
ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО ФАРМАБРЕНД НОВА
Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје, претставуван од ректорот проф. д-р Никола Јанкуловски и Фармабренд нова
Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје, претставуван од ректорот проф. д-р Никола Јанкуловски и Фармабренд нова, Скопје, Асоцијација на претставниците на странски производители на иновативни лекови, претставувана од извршниот директор д-р Мануела Стојановиќ-Пејовски, на ден 10.12.2021г. потпишаа МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА.
Целта на овој Меморандум е воспоставување на долготрајно партнерство помеѓу Универзитетот и Асоцијацијата на претставниците на странски производители на иновативни лекови, кое ќе овозможи јакнење на врската помеѓу здравствениот систем и достигнувањата во високото образование и науката.
Меѓу другото, оваа соработка ќе се темели на заемна доверба и разбирање, врз основа на заложбата за унапредување на здравствениот систем, како и образовниот систем во земјава. Во рамките на оваа соработка ќе се воспостави постојана размена на искуства, знаења, податоци и информации во насока на:
реализација на практикантска обука на студенти за времетраење на студиите;
заедничко учество во проекти финансирани од земјите членки на Европската Унија, како и користење на меѓународните фондови за развој на земјите од Западен Балкан;
заемно помагање преку специјализиран тренинг и едукација во областа на здравството.
Притоа, Универзитетот и Асоцијацијата на претставниците на странски производители на иновативни лекови се обврзаа да ја одржуваат и продлабочуваат меѓусебната соработка со заедничко учество на работилници, стручни семинари, конференции, трибини, форумски дебати, обуки и слично.

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Останати вести

 

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје