Огласна табла

Стипендии од Фондацијата „Константин Стојанов“ 

Фондацијата „Константин Стојанов“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје доделува стипендии за студенти на прв циклус студии на студиските програми по
француски јазик и книжевност на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје при
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Детали се достапни во приложениот КОНКУРС.

Потребна документација при конкурирање:
  1. ПРИЈАВА
  2. ИЗЈАВА за некористење на друга стипендија
  3. ИЗЈАВА за точност на податоци
  4. ИЗЈАВА за лични податоци
  5. ИЗЈАВА за членови на семејството