Документи

Правилници Обрасци за студирање 


Обрасци за акредитација на студиски програми на трет циклус докторски студии 

  1. Барање за акредитација на студиска програма

  2. Барање до Одборот за акредитација

  3. Барање за акредитација на ментор

  4. Барање за акредитација на ментор-нова студиска програма

  5. Образец Елаборат за III циклус студии

  6. Постапка за добивање решение за почеток со работа


Упатства