Универзитетски стручен совет за докторски студии


Докторските студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, се координираат од Универзитетски стручен совет за докторски студии, што се формира од страна на Универзитетскиот сенат и брои 11 членови од сите научноистражувачки подрачја. Со Универзитетскиот стручен совет на докторски студии претседава проректорт за настава на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје.

Членови на Стручниот совет за докторски студии се:
 • Проф. д-р Христина Спасевска, проректор за настава, претседател (по функција)
 • Проф. д-р Валентина Гечевска, проректор за наука, потпретседател (по функција)
 • Проф. д-р Валентин Мирчески, Природно-математички факултет - Скопје, од природно-математичките науки
 • Проф. д-р Златко Србиновски, Градежен факултет - Скопје, од техничко-технолошките науки
 • Проф. д-р Лазо Пендовски, Факултет за ветеринарна медицина - Скопје, од земјоделски и ветеринарни науки
 • Проф. д-р Соња Топузовска, Медицински факултет - Скопје, од медицинските науки и здравство
 • Проф. д-р Ратко Дуев, Филозофски факултет - Скопје, од општествените науки
 • Проф. д-р Ленче Алексовска-Величковска, Факултет за физичко образование, спорт и здравје - Скопје, од хуманистичките науки
 • Проф. д-р Трена Јорданоска, Факултет за музичка уметност - Скопје, од хуманистичките науки
 • Проф. д-р Климентина Попоска, Економски институт - Скопје, од научните институти
 • Проф. д-р Драги Ѓоргиев, ЈНУ Институт за национална историја - Скопје, од јавните научни установи, придружни ки на Универзитетот.

Составот, надлежностите и начинот на работа на Универзитетскиот стручен совет за докторски студии се утврдени со Статутот на Универзитетот, со актот за неговото формирање и Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии - докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје:
 • до Ректорската управа и Универзитетскиот сенат дава мислење за студиски програми за докторски студии предложени од единиците и придружните членки на Универзитетот, кои вршат високообразовна дејност за докторски студии;
 • се грижи за обезбедувањето квалитет на докторските студии;
 • се грижи за поврзувањето на постојните и поттикнувањето на нови докторски студии, посебно за акредитирање студиски програми на англиски јазик;
 • до Ректорската управа дава мислење за конкурсот за запишување студенти на докторски студии, врз основа на предлозите на единиците и на придружните членки кои вршат високообразовна дејност за докторски студии;
 • ја потврдува конечната листа за прием на студенти по конкурсот за студирање на докторски студии, по студиски програми;
 • по предлог на единиците и на придружните членки кои вршат високообразовна дејност за докторски студии, ја потврдува листата на слободни ментори која е составен дел на конкурсот за запишување студенти на докторски студии;
 • по предлог на единиците кои ги организираат студиските програми, ја потврдува листата на изборни предмети за стекнување генерички знаења и вештини за истражување;
 • ја координира наставата на предметите за стекнување генерички знаења и вештини за истражување;
 • по предлог на организаторите на студиските програми ја потврдува листата на наставници кои ја изведуваат наставата на предметите за стекнување генерички знаења и вештини за истражување од универзитетската листа на изборни предмети за трет циклус студии;
 • изготвува годишен академски календар за реализација на докторските студии на Универзитетска школа за докторски студии;
 • определува член на Стручниот совет за докторски студии, кој припаѓа на соодветното научноистражувачко подрачје, за учество на годишните конференции;
 • се грижи за реализацијата на овој Правилник, за што донесува упатства и други општи и поединечни акти;
 • во соработка со единиците и придружните членки кои вршат високообразовна дејност за докторски студии, води регистар на студиски програми, организатори на студиските програми, ментори, наставници по генерички знаења и вештини, запишани студенти и слично;
 • изготвува соодветни анализи и до ректорот доставува предлози за унапредување на квалитетот во реализација на студиските програми за докторски студии;
 • дава согласност на актот за организирање заеднички студиски програми на единиците и со други универзитети.
 • ги утврдува стандардите за изготвување докторски труд и авторезиме на докторскиот труд;
 • се грижи за квалитетот на докторските е студии
 • врши и други работи утврдени со овој Правилник и работи што ќе му бидат доверени од Универзитетскиот сенат и од ректорот на Универзитетот.

Стручните, административните и техничките работи за потребите на Универзитетскиот стручен совет за докторски студии се вршат од страна на Стручната служба на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје.

 

Последни новости

01-07-2022 - Покана за презентација
ПРОЕКТ F1INSCHOOLS - LONDON, ЈУЛИ '22

14-06-2022 - Успешен прв „Ден за кариерен развој“ на платото на УКИМ
ПОВЕЌЕ ОД 1000 СТУДЕНТИ ГО ПОСЕТИЈА ПРВИОТ „ДЕН ЗА КАРИЕРЕН РАЗВОЈ“ НА ПЛАТОТО НА УКИМ

13-06-2022 - Објавен првиот академски труд
СО АФИЛИЈАЦИЈА НА ЦЕНТАРОТ ЗА НАПРЕДНИ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ИСТРАЖУВАЊА НА УКИМ

03-06-2022 - На платото на УКИМ
ДЕН ЗА КАРИЕРЕН РАЗВОЈ

03-06-2022 - Интернационален стартап натпревар 2022
PROMETHEUS

27-05-2022 - Во организација на Факултетот за музичка уметност
КОНЦЕРТНА СЕРИЈА „MUSICA VIVA НА ОТВОРЕНО“ – 27, 28 И 29 МАЈ 2022 ГОДИНА

23-05-2022 - Обраќање на ректорот на УКИМ проф. д-р Никола Јанкуловски
ПО ПОВОД „24 МАЈ“ - ДЕНОТ НА СВЕТИТЕ КИРИЛ И МЕТОДИЈ – ПАТРОНИОТ ДЕН НА УНИВЕРЗИТЕТОТ

20-05-2022 - Со положување свежо цвеќе пред споменикот на светите Кирил и Методиј
ОДБЕЛЕЖАНИ 73-ГОДИШНИНАТА ОД ОСНОВАЊЕТО И ПАТРОНИОТ ДЕН НА УКИМ

20-05-2022 - По повод 75 години Институт за педагогија при Филозофскиот факултет
ОДРЖАНА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНИЦИЈА ВО ОХРИД

20-05-2022 - Економскиот институт во Скопје
ОДБЕЛЕЖУВА 70 ГОДИШНИНА ОД ОСНОВАЊЕТО

19-05-2022 - Во Ректоратот на УКИМ
ВРАЧЕНИ НАГРАДИТЕ НА НАЈДОБРО ДИПЛОМИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА И НА СТУДЕНТИТЕ - ДОБИТНИЦИ НА НАГРАДАТА „26 ЈУЛИ“ ОД ФОНДАЦИЈАТА „ФРАНК МАНИНГ“

13-05-2022 - Програма
ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕТО НА ПАТРОНИОТ ДЕН НА УКИМ

12-05-2022 - На Економскиот институт во Скопје
СВЕЧЕНО ЌЕ СЕ ОДБЕЛЕЖИ 70-ГОДИШНИНАТА ОД ОСНОВАЊЕТО

09-05-2022 - На техничкиот кампус на УКИМ
ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА GREDIT 2022