Универзитетски сенат

Членови на универзитетскиот сенат 
Претседател на Универзитетскиот сенат
  1. Проф. д-р Сашо Еленчевски, Стоматолошки факултет - Скопје

Членови на Универзитетскиот сенат по положба
  2. Проф. д-р Биљана Ангелова, ректор
  3. Проф. д-р Соња Топузовска, проректор за настава
  4. Проф. д-р Валентина Гечевска, проректор за наука
  5. Проф. д-р Александар Скепаровски, проректор за меѓународна соработка
  6. Проф. д-р Лазо Пендовски, проректор за финансии, инвестиции и развој

Претставници од факултетите
  7. Проф. д-р Слободан Велевски, Архитектонски факултет - Скопје
  8. Проф. д-р Анета Христова Поповска, Архитектонски факултет - Скопје
  9. Проф. д-р Тони Аранѓеловски, Градежен факултет - Скопје
 10. Проф. д-р Тодорка Самарџиоска, Градежен факултет - Скопје
 11. Проф. д-р Маргарита Гиновска, Факултет за електротехника и информациски технологии - Скопје
 12. Проф. д-р Александар Ристески, Факултет за електротехника и информациски технологии - Скопје
 13. Проф. д-р Даме Димитровски, Машински факултет - Скопје
 14. Проф. д-р Зоран Богатиноски, Машински факултет - Скопје
 15. Проф. д-р Перица Пауновиќ, Технолошко-металуршки факултет - Скопје
 16. Проф. д-р Весна Димова, Технолошко-металуршки факултет - Скопје
 17. Проф. д-р Соња Симиќ, Природно-математички факултет - Скопје
 18. Проф. д-р Љупчо Ристески, Природно-математички факултет - Скопје
 19. Проф. д-р Зорица Божиновска Лазаревска, Економски факултет - Скопје
 20. Проф. д-р Лидија Пулевска Ивановска, Економски факултет - Скопје
 21. Проф. д-р Димитар Гелев, Правен факултет „Јустинијан Први” - Скопје
 22. Проф. д-р Татјана Зороска-Камиловска, Правен факултет „Јустинијан Први” - Скопје
 23. Проф. д-р Анета Баракоска, Филозофски факултет - Скопје
 24. Проф. д-р Елизабета Томевска-Илиевска, Филозофски факултет - Скопје
 25. Проф. д-р Ирина Бабамова, Филолошки факултет „Блаже Конески” - Скопје
 26. Проф. д-р Славица Србиновска, Филолошки факултет „Блаже Конески” - Скопје
 27. Проф. д-р Сузана Никодиновска-Банчотовска, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски” - Скопје
 28. Проф. д-р Флорина Шеху, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски” - Скопје
 29. Проф. д-р Драги Димитриевски, Факултет за земјоделски науки и храна - Скопје
 30. Проф. д-р Соња Србиновска, Факултет за земјоделски науки и храна - Скопје
 31. Проф. д-р Василка Попоска – Треневска, Факултет за ветеринарна медицина - Скопје
 32. Проф. д-р Радмила Чрчева – Николовска, Факултет за ветеринарна медицина - Скопје
 33. Проф. д-р Иван Блинков, Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ - Скопје
 34. Проф. д-р Николчо Велковски, Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ - Скопје
 35. Проф. д-р Биљана Зафирова, Медицински факултет - Скопје
 36. Проф. д-р Светлана Кочева, Медицински факултет - Скопје
 37. Проф. д-р Катерина Анчевска Нетковска, Фармацевтски факултет - Скопје
 38. Проф. д-р Катерина Горачинова, Фармацевтски факултет - Скопје
 39. Проф. д-р Стевица Ристоска, Стоматолошки факултет - Скопје
 40. Проф. д-р Руждија Калач, Факултет за физичко образование, спорт и здравје - Скопје
 41. Проф. д-р Жарко Костовски, Факултет за физичко образование, спорт и здравје - Скопје
 42. Проф. м-р Лазар Секуловски, Факултет за драмски уметности - Скопје
 43. Проф. д-р Ана Стојаноска, Факултет за драмски уметности - Скопје
 44. Проф. м-р Сашо Татарчевски, Факултет за музичка уметност - Скопје
 45. Проф. м-р Страшо Темков, Факултет за музичка уметност - Скопје
 46. Проф. м-р Ладислав Цветковски, Факултет за ликовни уметности - Скопје
 47. Проф. д-р Фехим Хусковиќ, Факултет за ликовни уметности - Скопје
 48. Проф. д-р Борче Илиев, Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер - Скопје
 49. Проф. д-р Владимир Кољозов, Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер - Скопје
 50. Проф. д-р Верица Бакева Смиљкова, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство - Скопје
 51. Проф. д-р Димитар Трајанов, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство - Скопје

Претставници од научните институти
 52. Проф. д-р Марија Витанова, Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија - Скопје
 53. Проф. д-р Горан Јекиќ, Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија - Скопје
 54. Проф. д-р Елизабета Џамбаска, Економски институт - Скопје
 55. Проф. д-р Александра Лозаноска, Економски институт - Скопје
 56. Проф. д-р Ружица Цацаноска, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања - Скопје
 57. Проф. д-р Елеонора Серафимовска, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања - Скопје
 58. Проф. д-р Климе Белески, Земјоделски институт - Скопје
 59. Проф. д-р Мелпомена Поповска, Земјоделски институт - Скопје
 60. Проф. д-р Весна Левков, Институт за сточарство и рибарство - Скопје
 61. Проф. д-р Наташа Матева, Институт за сточарство и рибарство - Скопје
 62. Проф. д-р Гоце Цветановски, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков” - Скопје
 63. Проф. д-р Катерина Петровска – Кузманова, Институт за фолклор „Марко Цепенков” - Скопје
 64. Проф. д-р Силвана Сидоровска – Чуповска, Институт за национална историја - Скопје
 65. Д-р Валентина Миронска Христовска, Институт за македонска литература - Скопје

Претставници од Универзитетско студентско собрание
 66. Савче Ѓошева,
 67. Јулијана Деспотоска,
 68. Александар Ристоски,
 69. Давид Дамјаноски,
 70. Ана Диневска,
 71. Дамјан Пешовски,
 72. Тома Чкатроски,
 73. Милица Давчева,
 74. Мила Јовановиќ,

Претставници од други високообразовни установи и организации - придружни членки
75. Доц. д-р Анета Јовковска, Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски” - Скопје

Претставник на други придружни членки
76.

 

Последни новости

24-05-2024 - На платото во Универзитетскиот кампус на општествени науки
БУКЕТИ СВЕЖНО ЦВЕЌЕ ПОЛОЖИЈА И СЕ ПОКЛОНИЈА РЕКТОРСКАТА УПРАВА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ, ПРЕТСТАВНИЦИ НА ДРЖАВНИОТ ВРВ И ДРУГИ ГОСТИ

24-05-2024 - Концерт на АКУД „Мирче Ацев“
СО КОНЦЕРТОТ НА АКУД „МИРЧЕ АЦЕВ“ ЗБОГАТЕНА ПРОГРАМАТА НА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПАТРОНАТОТ И 75-ГОДИШНИНАТА ОД ОСНОВАЊЕТО НА УКИМ

23-05-2024 - УКИМ прославува 75 години постоење
СВЕЧЕНА АКАДЕМИЈА

21-05-2024 - УКИМ ги награди најдобрите студенти
ВРАЧЕНИ НАГРАДИТЕ НА НАЈДОБРО ДИПЛОМИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА И НА СТУДЕНТИТЕ - ДОБИТНИЦИ НА НАГРАДАТА „26 ЈУЛИ“ ОД ФОНДАЦИЈАТА „ФРАНК МАНИНГ“

14-05-2024 - Центар за напредни интердисциплинарни истражувања ЦеНИИс
УКИМ ГО НАЈАВУВА ПРЕДАВАЊЕТО:

14-05-2024 - На УКИМ
ПРОМОВИРАНИ 16 ДОКТОРИ НА НАУКА

13-05-2024 - На УКИМ
ПРОМОВИРАНИ 22 ДОКТОРИ НА НАУКА

10-05-2024 - На УКИМ
ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ДОКТОРСКИ СТУДИИ ОД ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ НАУКИ

05-05-2024 - По повод
5 МАЈ – ДЕН НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

02-05-2024 - Од темелите на знаењето до иднината на иновациите
ПРОСЛАВУВАМЕ 75 ГОДИНИ!

15-04-2024 - На УКИМ се одржа
„ОТВОРЕН ДЕН НА УКИМ“ И „ДЕН ЗА КАРИЕРЕН РАЗВОЈ НА УКИМ“

28-03-2024 - Амбасадата на САД во Скопје
ОБЈАВИ ПОВИК ЗА СТУДЕНТСКА ПРАКСА