Универзитетски сенат

Членови на универзитетскиот сенат 
Претседател на Универзитетскиот сенат
  1. Проф. д-р Сашо Еленчевски, Стоматолошки факултет - Скопје

Членови на Универзитетскиот сенат по положба
  2. Проф. д-р Никола Јанкуловски, ректор
  3. Проф. д-р Христина Спасевска, проректор за настава
  4. Проф. д-р Валентина Гечевска, проректор за наука
  5. Проф. д-р Ордан Чукалиев, проректор за меѓународна соработка
  6. Проф. д-р Биљана Ангелова, проректор за финансии, инвестиции и развој

Претставници од факултетите
  7. Проф. д-р Минас Бакалчев, Архитектонски факултет - Скопје
  8. Проф. д-р Јасмина Сиљаноска, Архитектонски факултет - Скопје
  9. Проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев, Градежен факултет - Скопје
 10.
 11. Проф. д-р Крсте Најденкоски, Факултет за електротехника и информациски технологии - Скопје
 12. Проф. д-р Јосиф Ќосев, Факултет за електротехника и информациски технологии - Скопје
 13. Проф. д-р Лазе Трајковски, Машински факултет - Скопје
 14. Проф. д-р Зоран Богатиноски, Машински факултет - Скопје
 15. Проф. д-р Перица Пауновиќ, Технолошко-металуршки факултет - Скопје
 16. Проф. д-р Весна Рафајловска, Технолошко-металуршки факултет - Скопје
 17. Проф. д-р Никита Шекутковски, Природно-математички факултет - Скопје
 18. Проф. д-р Ненад Новковски, Природно-математички факултет - Скопје
 19. Проф. д-р Сашо Јосимовски, Економски факултет - Скопје
 20. Проф. д-р Ѓорѓи Гоцков, Економски факултет - Скопје
 21. Проф. д-р Тони Дескоски, Правен факултет „Јустинијан Први” - Скопје
 22. Проф. д-р Родна Живковска, Правен факултет „Јустинијан Први” - Скопје
 23. Проф. д-р Анета Баракоска, Филозофски факултет - Скопје
 24. Проф. д-р Рина Киркова, Филозофски факултет - Скопје
 25. Проф. д-р Катерина Велјановска, Филолошки факултет „Блаже Конески” - Скопје
 26. Проф. д-р Мирлинда Крифца-Беќири, Филолошки факултет „Блаже Конески” - Скопје
 27. Проф. д-р Сузана Никодиновска-Банчотовска, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски” - Скопје
 28. Проф. д-р Флорина Шеху, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски” - Скопје
 29. Проф. д-р Зоран Димов, Факултет за земјоделски науки и храна - Скопје
 30. Проф. д-р Драгослав Коцевски, Факултет за земјоделски науки и храна - Скопје
 31. Проф. д-р Павле Секуловски, Факултет за ветеринарна медицина - Скопје
 32. Проф. д-р Игор Џаџовски, Факултет за ветеринарна медицина - Скопје
 33. Проф. д-р Љупчо Несторовски, Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ - Скопје
 34. Проф. д-р Ирена Папазова-Анакиева, Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ - Скопје
 35. Проф. д-р Биљана Зафирова, Медицински факултет - Скопје
 36. Проф. д-р Светлана Кочева, Медицински факултет - Скопје
 37. Проф. д-р Лидија Петрушевска Този, Фармацевтски факултет - Скопје
 38. Проф. д-р Руменка Петковска Димовска, Фармацевтски факултет - Скопје
 39. Проф. д-р Борис Величковски, Стоматолошки факултет - Скопје
 40. Проф. д-р Небојша Марковски, Факултет за физичко образование, спорт и здравје - Скопје
 41. Проф. д-р Иван Анастасовски, Факултет за физичко образование, спорт и здравје - Скопје
 42. Проф. м-р Лазар Секуловски, Факултет за драмски уметности - Скопје
 43. Проф. д-р Игор Вецовски, Факултет за драмски уметности - Скопје
 44. Проф. м-р Сашо Татарчевски, Факултет за музичка уметност - Скопје
 45. Проф. м-р Благоја Маневски, Факултет за ликовни уметности - Скопје
 46. Проф. д-р Фехим Хусковиќ, Факултет за ликовни уметности - Скопје
 47. Проф. д-р Владимир Каранаков, Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер - Скопје
 48. Проф. д-р Владимир Кољозов, Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер - Скопје
 49. Проф. д-р Љупчо Антовски, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство - Скопје
 50. Проф. д-р Коста Митрески, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство - Скопје

Претставници од научните институти
 51. Проф. д-р Горан Јекиќ, Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија - Скопје
 52. Проф. д-р Марија Витанова, Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија - Скопје
 53. Проф. д-р Елизабета Џамбаска, Економски институт - Скопје
 54. Проф. д-р Александра Лозаноска, Економски институт - Скопје
 55. -, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања - Скопје
 56. Проф. д-р Горан Јанев, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања - Скопје
 57. Проф. д-р Климе Белески, Земјоделски институт - Скопје
 58. Проф. д-р Даница Андреевска, Земјоделски институт - Скопје
 59. Проф. д-р Васил Костов, Институт за сточарство - Скопје
 60. Проф. д-р Наташа Ѓорговска, Институт за сточарство - Скопје
 61. Проф. д-р Мери Цубалевска, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков” - Скопје
 62. Проф. д-р Весна Петреска, Институт за фолклор „Марко Цепенков” - Скопје
 63. Проф. д-р Марија Пандевска, Институт за национална историја - Скопје
 64. Д-р Јасмина Мојсиева-Гушева, Институт за македонска литература - Скопје

Претставници од Универзитетско студентско собрание
 65. Бенјамин Алжуроски, Фармацевтски факултет - Скопје
 66. Војдан Андонов, Факултет за електротехника и информациски технологии - Скопје
 67. Петар Антевски, Факултет за драмски уметности - Скопје
 68. Игорче Дунимаглоски, Филозофски факултет - Скопје
 69. Јане Каракашов, Факултет за земјоделски науки и храна - Скопје
 70. Илија Колев, Економски факултет - Скопје
 71. Борјан Менкиноски, Архитектонски факултет - Скопје
 72. Ангел Мијајлевски, Градежен факултет - Скопје
 73. Тихо Наумоски, Факултет за физичко образование, спорт и здравје - Скопје

Претставници од други високообразовни установи и организации - придружни членки
74. Доц. д-р Анета Јовковска, Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски” - Скопје