Акредитирани студиски програми

ПРИРОДНО–МАТЕМАТИЧКИ НАУКИ 

р. бр.СТУДИСКА ПРОГРАМАФАКУЛТЕТ / ИНСТИТУТРАКОВОДИТЕЛЕ-ПОШТА НА РАКОВОДИТЕЛ
1.Биологија - биохемија и физиологија

Биологија - Биохемија и физиологија

Биологија - Молекуларна биологија

Биологија - Екологија

Биологија - Таксономија
Природно-математички факултет
проф. д-р Соња Симиќ

sonjag@pmf.ukim.mk

2.ГеографијаПриродно-математички факултетпроф. д-р Ивица Милевскиivicamilevski@gmail.com
3.Математички науки и применаПриродно-математички факултетпроф. д-р Ѓорѓи Маркоскиgorgi.markoski@gmail.com
4.ФизикаПриродно-математички факултетпроф. д-р Мимоза Ристова
mima.ristova@gmail.com
5.ХемијаПриродно-математички факултетпроф. д-р Петре Макрескиpetremak@pmf.ukim.mk
6.ИнформатикаФакултет за информатички науки и компјутерско инженерствопроф. Билјана Тојтовска Рибарски
biljana.tojtovska@finki.ukim.mk


ТЕХНИЧКО–ТЕХНОЛОШКИ НАУКИ 

р. бр.СТУДИСКА ПРОГРАМАФАКУЛТЕТ / ИНСТИТУТРАКОВОДИТЕЛЕ-ПОШТА НА РАКОВОДИТЕЛ
1.Градежништво:
  модул
  конструкции;

  модул
  хидротехника;

  модул
  геотехника;

  модул
  сообраќајно
  инженерство;

  модул
  организација,
  технологија и
  менаџмент во
  градежништвото
Градежен факултетпроф. д-р Елена Думова Јованоска
dumova@gf.ukim.edu.mk
2.ГеодезијаГрадежен факултетпроф. д-р Златко Богдановскиbogdanovski@gf.ukim.edu.mk
3.
Архитектура и урбанизам
Архитектонски факултетпроф. д-р Јован Ивановскиjovanivanovski@gmail.com
4.Индустриско инженерство и менаџментМашински факултетпроф. д-р Атанас Кочовatanas.kochov@mf.edu.mk
5.Електротехника и информациски технологииФакултет за електротехника и информациски технологиипроф. д-р Мирко Тодоровскиmirko@feit.ukim.edu.mk
todorovski.mrk@gmail.com
6.Компјутерски науки и инженерствоФакултет за информатички науки и компјутерско инженерствопроф. Слободан Калајџискиslobodan.kalajdziski@finki.ukim.mk
7.МашинствоМашински факултетпроф. д-р Зоран Марковzoran.markov@mf.edu.mk
8.МеталургијаТехнолошко-металуршки факултетпроф. д-р Горан Начевскиnacevski@tmf.ukim.edu.mk
9.МетрологијаФакултет за електротехника и информациски технологиипроф. д-р Марија Чундева-Блајерmcundeva@feit.ukim.edu.mk
10.ТехнологијаТехнолошко-металуршки факултетпроф. д-р Мирко Маринковскиmirko@tmf.ukim.edu.mk
11.Земјотресно инженерствоИнститут за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологијапроф. д-р Роберта Апостолскаbeti@pluto.iziis.ukim.edu.mk

МЕДИЦИНСКИ НАУКИ И ЗДРАВСТВО 

р. бр.СТУДИСКА ПРОГРАМАФАКУЛТЕТ / ИНСТИТУТРАКОВОДИТЕЛЕ-ПОШТА НА РАКОВОДИТЕЛ
1.Јавно здравствоМедицински факултетпроф. д-р Весна Велиќ Стефановскаvesnavstefanovska@gmail.com
2.Медицински науки и здравство
- Клиничка медицина

Медицински науки и здравство
- Базична медицина

Медицински науки и здравство
-Молекуларна медицина

Медицинска физика
Медицински факултетпроф. д-р. Марија Вавлукис
marija.vavlukis@gmail.com
3.ФармацијаФармацевтски факултетпроф. д-р Светлана Кулевановаsvku@ff.ukim.edu.mk
4.Стоматолошки наукиСтоматолошки факултетпроф. д-р Ќиро Ивановски
kiroivanovski@stomfak.ukim.edu.mk

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ 

р. бр.СТУДИСКА ПРОГРАМАФАКУЛТЕТ / ИНСТИТУТРАКОВОДИТЕЛЕ-ПОШТА НА РАКОВОДИТЕЛ
1.Културна историја и географија на Македонија
Институт за нацијонална историја
Природно–математички факултет
проф. д-р Билјана Ристовска - Јосифовска
brjosifovska@yahoo.com
2.Културолошки студии
Институт за македонска литературапроф. д-р Соња Стојменска-Елзесерelzeser@gmail.com

БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ 

р. бр.СТУДИСКА ПРОГРАМАФАКУЛТЕТ / ИНСТИТУТРАКОВОДИТЕЛЕ-ПОШТА НА РАКОВОДИТЕЛ
1.АгроекономикаФакултет за земјоделски науки и хранапроф. д-р Ана Котевска

ana.kotevska@fznh.ukim.edu.mk


2.Анимална биотехнологијаФакултет за земјоделски науки и хранапроф. д-р Среќко Ѓорѓиевски
sreckog@fznh.ukim.edu.mk
3.Заштита на растенија (фитомедицина)Факултет за земјоделски науки и хранапроф. д-р Раде Русевскиrrusevski@fznh.ukim.edu.mk
raderusevski@yahoo.com
4.Квалитет и безбедност на хранаФакултет за земјоделски науки и хранапроф. д-р Мирјана С. Јанкуловскаjankulovska@fznh.ukim.edu.mk
jankulovska_m@yahoo.com
5.Менаџмент на природни ресурси и заштита на животна срединаФакултет за земјоделски науки и хранапроф. д-р Миле Маркоски
mmarkoski@fznh.ukim.edu.mk
6.Растителна биотехнологијаФакултет за земјоделски науки и хранапроф. д-р Тошо Арсов
arsovt@fznh.ukim.edu.mk
7.Ветеринарна медицинаФакултет за ветеринарна медицинапроф. д-р Влатко Илиевскиvilieski@fvm.ukim.edu.mk
8.Безбедност на хранаФакултет за ветеринарна медицинапроф. д-р Деан Јанкулоскиdjankuloski@fvm.ukim.edu.mk
9.Дизајн и технологии на мебел и ентериерФакултет за дизајн и технологии на мебел и ентериерпроф. д-р Елена Никољскиelenanikoljski@gmail.com

10.РибарствоИнститут за сточарство и рибарствопроф. д-р Васил Костовvasilkostov@yahoo.com

11.Зоотехника и агроменаџментИнститут за сточарство и рибарствопроф. д-р Даниела Беличовскаdaniela.belichovska@gmail.com


ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ 

р. бр.СТУДИСКА ПРОГРАМАФАКУЛТЕТ / ИНСТИТУТРАКОВОДИТЕЛЕ-ПОШТА НА РАКОВОДИТЕЛ
1.Безбедност
Филозофски факултетпроф. д-р Марјан Ѓуровски
marjan.gjurovski@fzf.ukim.edu.mk
2.ДефектологијаФилозофски факултетпроф. д-р Наташа Чичевска-Јованова
natasac@fzf.ukim.edu.mk
3.ДемографијаФилозофски факултет--
4.Демократија во услови на глобализацијаИнститут за социолошки и политичко-правни истражувањавонр. проф. д-р Анета Цекиќanetac@isppi.ukim.edu.mk
5.Економски наукиЕкономски факултетпроф. д-р Зорица Божиновска-ЛазаревскаZorica.Bozinovska-Lazarevska@eccf.ukim.edu.mk
Економски институтСнежана Костадиноска-Милошескаsnezana@ek-inst.ukim.edu.mk
6.КинезиологијаФакултет за физичко образование, спорт и здравјепроф. д-р Георги Георгиевgeorgigeorgiev63@yahoo.com
7.Меѓународни односи и менаџирање на конфликтиФилозофски факултетпроф. д-р Далибор Јовановскиdalibor@fzf.ukim.edu.mk
8.Образование на наставници (за примарно образование)Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“проф. д-р Зоран Михајловскиzoranklaus@yahoo.com
9.Организациони науки и управување (менаџмент)Економски факултетпроф. д-р Александар Наумоски
aleksandar.naumoski@eccf.ukim.edu.mk
Економски институтпроф. д-р Силвана Мојсовскаs.mojsovska@ek-inst.ukim.edu.mk
Институт за социолошки и политичко-правни истражувањапроф. д-р Весна Забијакин-Чатлескаvesna.catleska@isppi.ukim.edu.mk
10.ПедагогијаФилозофски факултетпроф. д-р Наташа А. Галевскаnatasa@fzf.ukim.edu.mk
11.Политички наукиПравен факултет „Јустинијан Први“проф. д-р Ненад Марковиќn.markovic@pf.ukim.edu.mk
12.Политички системиПравен факултет „Јустинијан Први“проф. д-р Тања Каракамишева Јовановскаt.karakamisheva@pf.ukim.edu.mk
13.Меѓународни односиПравен факултет „Јустинијан Први“
проф. д-р Васко Наумовскиv.naumovski@pf.ukim.edu.mk
14.Административно правоПравен факултет „Јустинијан Први“проф. д-р Ана Павловска Даневаa.pavlovskadaneva@pf.ukim.edu.mk
15.Граѓанско правоПравен факултет „Јустинијан Први“проф. д-р Татјана Зороска - Камиловскаt.zoroskakamilovska@pf.ukim.edu.mk
tzoroska@yahoo.com
16.Деловно правоПравен факултет „Јустинијан Први“проф. д-р Горан Коевскиg.koevski@pf.ukim.edu.mk
17.Историја на правотоПравен факултет „Јустинијан Први“проф. д-р Мишо Докмановиќm.dokmanovic@pf.ukim.edu.mk
18.Казнено правоПравен факултет „Јустинијан Први“проф. д-р Гордан Калајџиевg.kalajdziev@pf.ukim.edu.mk
19.Меѓународно јавно право и меѓународно приватно правоПравен факултет „Јустинијан Први“проф. д-р Тони Дескоскиt.deskoski@pf.ukim.edu.mk
20.Право на интелектуална сопственост (авторско и пронајдувачко право)Правен факултет „Јустинијан Први“проф. д-р Ненад Гавриловиќn.gavrilovic@pf.ukim.edu.mk 
21.Право на Европска Унија и европски интеграцииПравен факултет „Јустинијан Први“проф. д-р Јулија Брсакоска-Базеркоскаj.brsakoskabazerkoska@pf.ukim.edu.mk
22.Римско правоПравен факултет „Јустинијан Први“проф. д-р Владо Бучковскиv.buckovski@pf.ukim.edu.mk
23.Уставо правоПравен факултет „Јустинијан Први“проф. д-р Рената Дескоскаrenata@pf.ukim.edu.mk
24.Финансово правоПравен факултет „Јустинијан Први“проф. д-р Јован Зафироски
zafiroski2000@yahoo.com
25.Јавна администрацијаПравен факултет „Јустинијан Први“проф. д-р Драган Гоцевскиd.gocevski@pf.ukim.edu.mk
26.Правна реторика и аргументацијаПравен факултет „Јустинијан Први“проф. д-р Есин Кранли Бајрам

e.kranlibajram@pf.ukim.edu.mk

27.ПсихологијаФилозофски факултетпроф. д-р Катерина Наумоваknaumova@fzf.ukim.edu.mk
28.Рано детско воспитание и образованиеПедагошки факултет „Св. Климент Охридски“проф. д-р Татјана Котева-Мојсовскаtanja.koteva@yahoo.com
29.СоциологијаФилозофски факултетпроф. д-р Антоанела Петковскаantoanela@fzf.ukim.edu.mk
30.Социологија на опкружувањеИнститут за социолошки и политичко-правни истражувањапроф. д-р Ружица Цацаноскаruzica-c@hotmail.com
31.Социологија на организацијаИнститут за социолошки и политичко-правни истражувањапроф. д-р Петар Атанасовatanasovmk@yahoo.com
32.Социјална работа
Филозофски факултетпроф. д-р Иван Трајковivan.trajkov@fzf.ukim.edu.mk
33.Социјална политикаФилозофски факултетпроф. д-р Иван Трајковivan.trajkov@fzf.ukim.edu.mk
34.Статистички методи за бизнис и економијаЕкономски факултетпроф. д-р Марија Tрпкова-НесторовскаMarija.Trpkova-Nestorovska@eccf.ukim.edu.mk

ХУМАНИСТИЧКИ НАУКИ 

р. бр.СТУДИСКА ПРОГРАМАФАКУЛТЕТ / ИНСТИТУТРАКОВОДИТЕЛЕ-ПОШТА НА РАКОВОДИТЕЛ
1.Историја на МакедонијаИнститут за национална историјапроф. д-р Маја Ангеловска-Пановаangelovska_maja@yahoo.com
Филозофски факултет
2.Историски науки
Филозофски факултетпроф. д-р Борче Илиевскиborce@fzf.ukim.edu.mk
3.Историја на уметноста и археологијатаФилозофски факултетпроф. д-р Татјана Филиповскаtatjanaf@fzf.ukim.edu.mk
4.ФилозофијаФилозофски факултетпроф. д-р Јасмина Поповска
jasmina.popovska@fzf.ukim.edu.mk
5.Етнологија и антропологија
проф. д-р Љупчо С. Ристески
risteski@ukim.edu.mk
risteski@pmf.ukim.mk
Природно–математички факултет
6.Класична и византиска книжевност и класична микенска филологијаФилолошки  факултет „Блаже Конески“проф. д-р Весна Димовскаvesnad@fzf.ukim.edu.mk
7.Наука за јазикотФилолошки  факултет „Блаже Конески“проф. д-р Солзица Поповскаsolzica_popovska@flf.ukim.edu.mk
8.Наука за книжевностаФилолошки  факултет „Блаже Конески“проф. д-р Славица Србиновскаsrbinovskas@gmail.com
9.МакедонистикаФилолошки факултет „Блаже Конески“проф. д-р Искра Пановска-Димковаipdimkova@gmail.com
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за македонска литература
10.Музичка интерпретација и композицијаФакултет за музичка уметностпроф. д-р Марија Ѓошевскаgjoshevskapiano@yahoo.com
11.Музички наукиФакултет за музичка уметностпроф. д-р Викторија Коларовска-Гмирјаvkolarovskagmirja@gmail.com
12.Сценско-изведувачки и аудиовизуелни уметностиФакултет за драмски уметностипроф. д-р Ана Стојаноскаana.stojanoska@fdu.ukim.edu.mk
13.ФолклористикаИнститут за фолклор „Марко Цепенков“проф. д-р Катерина Петровска-Кузмановаkpkuzmanov@yahoo.com
14.Теолошки студииПравославен богословски факултет „Св. Климент Охридски“проф. д-р Ѓоко Ѓорѓевскиgjgjoko@gmail.com

 

Последни новости

31-05-2024 - 8-ми Ректорски форум на Југоисточна Европа и Западен Балкан
УЧЕСТВО НА ПРЕТСТАВНИЦИ НА УКИМ НА РЕКТОРСКИОТ ФОРУМ КОЈ СЕ ОДРЖУВА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО САРАЕВО

28-05-2024 - Предавање
НАСЛОВЕНО „ЗА ТРИТЕ СВЕТА“ НА ПРОФ. Д-Р ВАЛЕНТИН МИРЧЕСКИ

24-05-2024 - На платото во Универзитетскиот кампус на општествени науки
БУКЕТИ СВЕЖНО ЦВЕЌЕ ПОЛОЖИЈА И СЕ ПОКЛОНИЈА РЕКТОРСКАТА УПРАВА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ, ПРЕТСТАВНИЦИ НА ДРЖАВНИОТ ВРВ И ДРУГИ ГОСТИ

24-05-2024 - Концерт на АКУД „Мирче Ацев“
СО КОНЦЕРТОТ НА АКУД „МИРЧЕ АЦЕВ“ ЗБОГАТЕНА ПРОГРАМАТА НА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПАТРОНАТОТ И 75-ГОДИШНИНАТА ОД ОСНОВАЊЕТО НА УКИМ

23-05-2024 - УКИМ прославува 75 години постоење
СВЕЧЕНА АКАДЕМИЈА

21-05-2024 - УКИМ ги награди најдобрите студенти
ВРАЧЕНИ НАГРАДИТЕ НА НАЈДОБРО ДИПЛОМИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА И НА СТУДЕНТИТЕ - ДОБИТНИЦИ НА НАГРАДАТА „26 ЈУЛИ“ ОД ФОНДАЦИЈАТА „ФРАНК МАНИНГ“

14-05-2024 - Центар за напредни интердисциплинарни истражувања ЦеНИИс
УКИМ ГО НАЈАВУВА ПРЕДАВАЊЕТО:

14-05-2024 - На УКИМ
ПРОМОВИРАНИ 16 ДОКТОРИ НА НАУКА

13-05-2024 - На УКИМ
ПРОМОВИРАНИ 22 ДОКТОРИ НА НАУКА

10-05-2024 - На УКИМ
ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ДОКТОРСКИ СТУДИИ ОД ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ НАУКИ

05-05-2024 - По повод
5 МАЈ – ДЕН НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

02-05-2024 - Од темелите на знаењето до иднината на иновациите
ПРОСЛАВУВАМЕ 75 ГОДИНИ!