КонкурсРокови за пријавување и запишување на кандидатите во академската 2023/24 година 

Рок за пријавување и запишување

Прв уписен рок

Втор уписен рок

Пријавување на кандидатите

18.9.2023 – 6.10.2023

11.12.2023 – 22.12.2023

Објавување прелиминарни листи

13.10.2023

28.12.2023

Одлучување по приговори

20.10.2023

12.1.2024

Објавување конечни листи

25.10.2023

22.1.2024

Запишување на кандидатите

26.10.2023 – 3.11.2023

23.1.2024 – 31.1.2024Документи за пријавување 


Документи за запишување 


Важни соопштенија во врска со конкурсот 


Во школарината се вклучени износот на трошоците за студирање, т.е. за организирање на наставата, работилници и семинари, менторот, комисиите на факултетите/институтите што се организатори на студиската програма, раководење на студиската програма, Универзитетската школа за докторски студии. Во школарината не се вклучени материјалните трошоци за истражувањето на темата, мобилноста, визитинг-наставници и другите трошоци согласно со договорот за студирање. Факултетот/институтот што е организатор на студиската програма утврдува дополнителни износи за истражувањето на кандидатите, во зависност од научната област, и тие се објавуваат на веб-страницата на единицата и на веб-страницата на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.