Конкурс


К О Н Е Ч Н А   Л И С Т А

на примени кандидати во вториот уписен рок на трет циклус студии – докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во академската 2021/2022 година


С л о б о д н и  м е н т о р и

Ментори при Универзитетската школа за докторски студии


Рокови за пријавување и запишување на кандидатите во академската 2021/22 година 

Рок за пријавување и запишување Втор уписен рок
Пријавување на кандидатите15.12. – 22.12.2021
Објавување прелиминарни листи27.12.2021
Одлучување по приговори10.1.2022
Објавување конечни листи17.1.2022
Запишување на кандидатите24.1. – 28.1.2022


Начин на пријавување и запишување на кандидатите
на трет циклус студии - докторски студии
 

С О О П Ш Т Е Н И Е

за начинот на пријавување и запишување на кандидатите на трет циклус студии – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје во академската 2021/2022 година.


Документи за пријавување 


Документи за запишување 


Важни соопштенија во врска со конкурсот 

Институтот за биологија го дава следното соопштение:
  1. Цената на сите административни трошоци за студирање на 3 циклус студии изнесува 3.880 евра;
  2. Цената на трошоците за потребните на експерименталната работа во лабораторијата изнесува 1.120 евра;
  3. Вкупната сума од 5.000 евра се плаќа на 6 еднакви рати (во текот на 6 семестри).

Институтот за хемија го дава следното соопштение:
Материјалните трошоци за истражувањето на темата изнесуваат 1000 € (во денарска противвредност), а се исплаќаат на четири еднакви рати од вториот до петтиот семестар.

Факултетот за физичко образование, спорт и здравје, го дава следното соопштение:
  1. Од вкупната сумата од 5.650 евра која се уплатува за трет циклус студии, 250 евра се уплаќаат на Школата за докторски студии при УКИМ и 5.400 евра се уплаќаат во 6 еднакви рати во текот на 6 семестри (секој семестар по 900 евра).
  2. Како дополнителни трошоци за студентите, а во врска со истражувањето на темата е статистичката обработка на податоците за потребите на докторскиот труд, која во зависност од потребите е според ценовникот на Центарот за анализа и обработка на податоците при Факултетот за физичко образование, спорт и здравје.

Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија го дава следното соопштение:
Материјалните трошоци за истражување на темата, зависат од природата на истражувањата (аналитички, експериментални или комбинирани). Природата на истражувањата се дефинира во пријавата за изработка на докторскиот труд, т.е. во предлог-докторскиот проект.

ЈНУ Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ го дава следното соопштение:
Материјалните трошоци за истражување на темата зависат од природата на истражувањата и потребата од теренски материјал. Природата на истражувањата и потребата од теренски материјали се дефинира во пријавата за изработка на докторскиот труд т.е. предлог-докторски проект.