Антикорупциска програма

Врз основа на член 103, став 1, точка 8 од Законот за високото образование (Службен весник на Република Македонија бр. 82/2018 и Службен весник на Република Северна Македонија бр. 178/2021), член 208, став 1, точка 19 од Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје (Универзитетски гласник бр. 425/2019), Ректорската управа, на 263. седница одржана на 21.9.2021 година, донесе - АНТИКОРУПЦИСКА ПРОГРАМА