Годишни конференции

Годишните конференции за студентите од втори, четврти и шести семестар на Универзитетската докторска школа во учебната 2021/22 година се реализираат по следниот распоред: