Претседател на
   Универзитетски сенат


Проф. д-р Анета Баракоска

Проф. д-р Анета Баракоска


Досегашни функции:
 • редовен професор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Филозофски факултет – Скопје, Институт за педагогија;
 • претседател на Универзитетскиот сенат на УКИМ за мандатниот период 29.6.2020 – 29.6.2021) и мандатниот период 29.6.2021 – 29.6.2022;
 • раководител на Институтот за педагогија на Филозофскиот факултет во Скопје (2009 – 2017);
 • раководител на постдипломските студии по педагошки науки на Институтот за педагогија при Филозофскиот факултет во Скопје (2005 – 2009);
 • претседател на програмски и организациски одбор на манифестацијата „Денови на педагогијата“ – Институт за педагогија, Филозофски факултет – Скопје  (2009 – 2017);
 • член на организциски и програмски одбор за промотивни активности Отворен ден на Филозофски факултет – Институт за педагогија (2012 – 2016);
 • член на работна група на МОН – Биро за развој на образованието (Скопје), за подготовка на елаборат за нова студиска програма за стручно професионално усовршување за стекнување на наставнички компетенции/ ППМ – доквалификација (2012 – 2013);
 • член на редакциски одбор  на Годишниот зборник на Филозофски факултет – Скопје (2007 – 2011);
 • уредник на монографијата „Еден век високо образование – еден век државност“ – Сто години  Филозофски факултет (1920 – 2020), Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Филозофски факултет (2021);
 • член на Конкурсна комисија на Филозофски факултет – Скопје за упис на студенти во прва година за академската 2018/2019;
 • координатор за подготовка на елаборати за нова акредитација на студиски програми на Институтот за педагогија за прв и трет циклус студии (2009 – 2017);
 • претседател на организациски и програмски одбор на научна конференција: „Реформите во воспитно-образовниот систем во Република Македонија“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Филозофски факултет – Институт за педагогија (2014);
 • претседател на организациски и програмски одбор на меѓународна научно-стручна конференција (International Scientific Conference), Education between tradition and modernity (A Global Viw). Jubilee – 65 YEARS Institute of pedagogy, Faculty of Philosophy, Ss. Cyril and Methodius University – Skopje, Republic of  Macedonia (2011);
 • претседател на организациски и програмски одбор на меѓународна научно-стручна конференција (International Scientific Conference) Pedagogy in a modern global society – EDUGLOBE. Jubilee – 70 YEARS Institute of pedagogy, Faculty of Philosophy, Ss. Cyril and Methodius University - Skopje, Republic of  Macedonia (2016);
 • член на организациски и програмски одбор на меѓународна научно-стручна конференција (International Scientific Conference), Anglo - American Conference on Multidisciplinary Studies, “Building Bridges between Interdisciplinary Research and Enterprise Needs”, Anglo - American Publications LLC 3422 Old Capitol Trail, uite 700, Wilmington, Delaware, 19808-6192, USA, (2017); 
 • член на организациски и програмски одбор на меѓународна научно-стручна конференција (International Scientific Conference), Migration and diaspora  5 th Adriatic-Ionian Conference, “From the Industrial era to nowadays” Epirus Institute of Technology, Department of Applied Foreign Languages in Management and Commerce (2013);
 • член на организациски и програмски одбор на меѓународна научно-стручна конференција (International Scientific Conference), Methodical Days Competences of Preschool Teachers for The Knowledge Society Preschool Teachers Training College in Kikinda,  R. Serbia (2013 – 2015);
 • член на уредувачки одбор на Зборник на трудови од научни симпозиуми со меѓународно учество „Васпитач у 21 веку“ (ISBN 978-86-7746-367-0), Висока школа за васпитаче струкових студија, Алексинац, Република Србија (од 2013 до денес); 
 • уредник на меѓународни списанија: International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) ISSN 2334-847X (Printed). ISSN 2334-8496 (Online); International Journal for Education, Research and Training. (IJERT) “Ss. Cyril and Methodius” University, Skopje, Faculty of Philosophy – Department of pedagogy. ISSN 1867-9841 (Printed). ISSN 1867-985X (Online) и член на уредувачки одбор на меѓународни научно-стручни списанија: (JPMNT), (IJSRISE) и  (IJEMIS);
 • член на Комисија  за доделување на  државна награда „Св. Климент Охридски“ од областа на воспитанието и образованието (2012);
 • претседател на Комисија за доделување на наградата „13 Ноември“ на Град Скопје, од областа на воспитанието и образованието (2011);
 • евалуатор и рецензент на научни трудови за меѓународни списанија и публикации од меѓународни стручно-научни конференции;
 • рецензент на учебници, монографии и научни трудови од домашни автори;
 • реализирани повеќе експертски активности, како обучувач во работилници за воспитувачи, наставници и педагози, како и експертски активности од поширок општествен интерес;
 • други  научно-стручни и општествени дејности од поширок интерес.

Издавачка дејност:
 • објавени над 50 научни и стручни трудови во домашни и меѓународни списанија, кои третираат актуелни прашања од областа на воспитанието и образованието;
 • автор на повеќе книги, учебни помагала, скрипти, брошури и др.;
 • учесник во подготовка на студии, практикуми, апликативни материјали и други документи.

Научна област:
 • педагогија, теорија на воспитание и методика на воспитна работа.

Научно-истражувачки интерес:
 • општа педагогија, теорија на воспитание, воспитание – општествени промени, образовни политики, вредности и вредносни ориентации, педагогија на слободно време, методика на воспитна работа, образовен менаџмент, лидерство, обука и развој на човечки ресурси.

Студиски престои и учества во проекти:
 • учество во реализација на повеќе домашни и меѓународни научноистражувачки проекти, реализирани  студиски престои во странство (Австрија и Холандија);
 • реализирани пленарни и секциски предавања на  меѓународни конференции, школи, семинари и работилници (Романија, Турција, Грција, Русија, Словенија, Србија и др.);
 • учество на бројни стручно-научни домашни и меѓународни конференции, симпозиуми,  тематски расправи, работилници и семинари.


 

Последни новости

20-05-2022 - Со положување свежо цвеќе пред споменикот на светите Кирил и Методиј
ОДБЕЛЕЖАНИ 73-ГОДИШНИНАТА ОД ОСНОВАЊЕТО И ПАТРОНИОТ ДЕН НА УКИМ

20-05-2022 - По повод 75 години Институт за педагогија при Филозофскиот факултет
ОДРЖАНА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНИЦИЈА ВО ОХРИД

20-05-2022 - Економскиот институт во Скопје
ОДБЕЛЕЖУВА 70 ГОДИШНИНА ОД ОСНОВАЊЕТО

19-05-2022 - Во Ректоратот на УКИМ
ВРАЧЕНИ НАГРАДИТЕ НА НАЈДОБРО ДИПЛОМИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА И НА СТУДЕНТИТЕ - ДОБИТНИЦИ НА НАГРАДАТА „26 ЈУЛИ“ ОД ФОНДАЦИЈАТА „ФРАНК МАНИНГ“

13-05-2022 - Програма
ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕТО НА ПАТРОНИОТ ДЕН НА УКИМ

12-05-2022 - На Економскиот институт во Скопје
СВЕЧЕНО ЌЕ СЕ ОДБЕЛЕЖИ 70-ГОДИШНИНАТА ОД ОСНОВАЊЕТО

09-05-2022 - На техничкиот кампус на УКИМ
ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА GREDIT 2022

21-04-2022 - Macedonian Veterinary Review
КЛАСИФИЦИРАН ВО ESCI НА WoS

21-04-2022 - Од активностите на Бизнис акцелераторот

14-04-2022 - На УКИМ
ПРОМОЦИЈА НА ДОКТОРИ НА НАУКИ - 14.4.2022

12-04-2022 - На УКИМ
НАУКАТА ГО ПОВРЗУВА СВЕТОТ! ПОВРЗИ СЕ СО УКИМ!

07-04-2022 - Зборуваме отворено за наука
„НАУКАТА ГО ПОВРЗУВА СВЕТОТ! ПОВРЗИ СЕ СО УКИМ!“

05-04-2022 - На УКИМ
ПРОМОЦИЈА НА ДОКТОРИ НА НАУКА

24-03-2022 - На МТВ
ЕМИСИИ ЗА „ОТВОРЕНА НАУКА“