Културни и спортски активности

ИНТЕРЕН КОНКУРС ЗА КУЛТУРНИ И СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ И ДРУГИ МАНИФЕСТАЦИИ, ЗА 2024 Г. 

Во прилог се ИНТЕРНИОТ КОНКУРС за културни и спортски активности и други манифестации на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, за 2024 година и  ОБРАСЦИТЕ (1 и 2).

Субјектите што ќе се пријават на Конкурсот, го пополнуваат и го доставуваат приложениот образец 1 кој е составен дел на овој Конкурс.

  1. Конкурс
  2. Образец 1 и
  3. Образец 2

Документацијата за учество на Конкурсот се доставува:

- во печатена форма, во архивата на Ректоратот на УКИМ;
- во електронска форма, на е-адреса: spoposka@ukim.edu.mk