Културни и спортски активности

ИНТЕРЕН КОНКУРС 
ИНТЕРЕН КОНКУРС ЗА КУЛТУРНИ И СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ
 И ДРУГИ МАНИФЕСТАЦИИ, ЗА 2022 Г.
 
Во прилог се ИНТЕРНИОТ КОНКУРС за културни и спортски активности и други манифестации на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, за 2022 година и  ОБРАСЦИТЕ (1 и 2). Субјектите што ќе се пријават на Конкурсот, го пополнуваат и го доставуваат приложениот образец 1 кој е составен дел на овој Конкурс.


Документацијата за учество на Конкурсот се доставува:

- во печатена форма, во архивата на Ректоратот на УКИМ; 
- во електронска форма, на е-адреса: ibogoevski@ukim.edu.mk