издавачка дејност

Информации 


Учебниците по македонски јазик за странци:

    1.  „Тешкотo“ - почетно рамниште
    2.  „Лозје“ - средно рамниште
    3.  „Златоврв“ - напреднато рамниште
    4.  „Везилка“ - македонска литература и култура

може да се најдат во скриптарницата на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, која се наоѓа на Градежниот факултет, (Бул. Партизански одреди 24, П.Ф.560).

Директор на Меѓународниот семинар   
проф. д-р Весна Мојсова-Чепишевска   


КОНЕСКИ на 11 јазици 

ЗБОРНИК од преводите на семинаристите на 54. ЛЕТНА ШКОЛА (Охрид, 15.8. — 2.9.2021 г.) и
ПРВАТА ЗИМСКА ШКОЛА (Скопје, 25.1. — 5.2.2021 г. на далечина) на МСМЈЛК ПРИ УКИМ


Предавања 


Меѓународна научна конференција 

ЛингвистикаЛитература

Зборници

Библиографија