Структура на студиските програми

Докторските студии опфаќаат активна истражувачка работа под менторство, траат најмалку три години и носат 180 ЕКТС-кредити.

Студиската програма се состои од следните активности:
  1. Организирана академска обука (42 ЕКТС-кредити);
  2. Независен истражувачки проект за изработка на докторскиот труд под менторство (докторски проект) (41 ЕКТС-кредит);
  3. Меѓународна мобилност (6 ЕКТС-кредити);
  4. Предавања и друг вид комуникациски активности (18 ЕКТС-кредити);
  5. Објавување во референтни научни публикации и активно учество на меѓународни собири (27 ЕКТС-кредити);
  6. Изработка и јавна одбрана на докторски труд (46 ЕКТС-кредити).


 

Последни новости

23-09-2022 - Универзитетот “Св. Кирил и Методиј“ ја потпишa новата Магна Карта на универзитетите - Magna Charta
РЕКТОРОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ “СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ ПРОФ. Д-Р НИКОЛА ЈАНКУЛОВСКИ ВО ТЕРМИНОТ ОД 15 И 16 СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА, УЧЕСТВУВАШЕ НА ЈУБИЛЕЈНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА БОЛОЊСКАТА ОБСЕРВАТОРИЈА ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО БОЛОЊА

22-09-2022 - Интеруниверзитетска конференција на Република Северна Македонија
ПРОФ. Д-Р АБДУЛМЕНАФ БЕЏЕТИ, ИЗБРАН ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ИКРСМ

21-09-2022 - ИНТЕРЕН КОНКУРС
За избор на најдобри научници и уметник на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ за 2021 година

21-09-2022 - Пријавувањето за втор и трет циклус студии е во тек
Пријавувањето за запишување на втор и на трет циклус студии е во тек

18-08-2022 - Јубилејна 55. Летна школа на МСМЈЛК при УКИМ
УЧЕСТВО НА ШЕЕСЕТ СТРАНСКИ МАКЕДОНИСТИ И СЛАВИСТИ ОД СЕДУМНАЕСЕТ ДРЖАВИ

08-08-2022 - Отворен ден на УКИМ
ФАКУЛТЕТИТЕ ГИ ОТВОРААТ ВРАТИТЕ ЗА ИДНИТЕ СТУДЕНТИ