Јавна одбрана на докторски дисертации

Економски институт 
С О О П Ш Т Е Н И Е

На 15.7.2022 година (петок), со почеток во 12 часот електронски, преку Teams на следниот линк: 
 
кандидатот м-р Гентиана Гега  ќе го брани докторскиот труд со наслов: „Можности за воспоставување и јакнење на социјалната економија во земјите од Западен Балкан”/”Opportunities for establishing and fostering the social economy in Western Balkan countries” под менторство на проф. д-р  Снежана Костадиноска – Милошеска.

Скопје, 11.7.2022 година.                                      Од Директорот         
  на Економски институт -Скопје 

Филозофски факултет 
Деканатот на Филозофски факултет во Скопје, го дава следново 

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 13.7.2022 година (среда), со почеток во 11:00 часот во Сала за седници на Филозофски факултет, кандидатот м-р Нена Неновска Ѓорѓиевска, ќе брани докторска дисертација со наслов: 
„Влијанието на вооружените конфликти врз бегалската криза на Блискиот Исток и одговорот на земјите од Балканот“
пред Комисија во состав:
1. проф. д-р Билјана Ванковска, претседател
2. проф. д-р Лидија Георгиева, ментор
3. проф. д-р Тони Милески, член 
4. проф. д-р Виолета Цветкоска, член
5. проф. д-р Зоран Матевски, член

1.7.2022 година ОД ДЕКАНАТОТ
Скопје на Филозофскиот  факултет


Филозофски факултет 
Деканатот на Филозофски факултет во Скопје, го дава следново 

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 11.7.2022 година (понеделник), со почеток во 12:00 часот во Сала за Седници на Филозофски факултет, кандидатот м-р  Мише Тутковски ќе брани докторска дисертација со наслов: 
„Доцноантички мозаици во Р. Македонија“ 
пред Комисија во состав:
1. проф. д-р Виктор Лилчиќ Адамс, претседател
2. проф. д-р Елизабета Димитрова, ментор
3. проф. д-р Ирена Теодора Весевска, член 
4. проф. д-р Марјан Јованов, член
5. проф. д-р Сашо Коруновски, член

1.7.2022 година ОД ДЕКАНАТОТ
Скопје на Филозофскиот  факултет


Стоматолошки факултет 
С О О П Ш Т Е Н И Е


На 25.5.2022 година (среда), со почеток во 12:00  часот во амфитеатар 1 на Стоматолошкиот факултет во Скопје, кандидатот д-р Славица Ѓоргиевска Јовановска ќе го брани докторскиот труд со наслов: “Влијанието на тамоксифенот врз пародонталното здравје и оралната кандидијаза кај пациенти со канцер на дојка” под менторство на проф. д-р  Силвана Георгиева.


        
                                                                                           


Скопје, 12.5.2022 година.                                                                   ОД ДЕКАНАТОТ
                                                                                        на Стоматолошкиот факултет во Скопје

Стоматолошки факултет 
С О О П Ш Т Е Н И Е


На 18.5.2022 година (среда), со почеток во 11:00  часот во амфитеатар 1 на Стоматолошкиот факултет во Скопје, кандидатот д-р Симона Тошевска ќе го брани докторскиот труд со наслов: “Влијанието на хијалуронската киселина врз ткивата на пародонтот” под менторство на проф. д-р  Маја Пандилова.


        
                                                                                           


Скопје, 12.5.2022 година.                                                                   ОД ДЕКАНАТОТ
                                                                                        на Стоматолошкиот факултет во Скопје

Филолошки факултет „Блаже Конески" 
С О О П Ш Т Е Н И Е

На 30.03.2022 година (среда), со почеток во 12.00 часот во Салата за седници  на Филолошки факултет „Блаже Конески“, кандидатот м-р Блага Панева ќе го брани докторскиот труд со наслов: „Артикулациjата на гласовите и акцентирањето во колоквијалниот изговор во Скопје и нивното влијание врз нарушувањето на правоговорната и правописната норма во наставата (врз база на корпус од говорени и пишани материјали)“ под менторство на проф. д-р  Веселинка Лаброска.
Пред комисијата за одбрана во состав:

1. д-р Искра Пановска-Димкова,  (претседател), 
2. д-р Веселинка Лаброска, (ментор),  
3. д-р Лидија Аризанковска, член,
4. д-р Елена Јованова-Грујовска, член и 
5. д-р Димитар Пандев, член

Скопје, 22.3.2022 година.                                                  ОД ДЕКАНАТОТ
на Филолошкиот факултет "Блаже Конески"


Економски факултет 
С О О П Ш Т Е Н И Е

На 18 ноември 2021 година (четврток), со почеток во 12:00 часот во Сала за седници на Филозофски факултет, кандидатот м-р Елисабета Ологу, ќе брани докторска дисертација со наслов: 
„ Идеолошките преференци за моделот на социјална политика во Република Македонија: Перцепции на различни групи на интерес “

пред Комисијата за одбрана во состав:
1. Проф. д-р Сузана Борнарова, претседател
2. Проф. д-р Маја Геровска Митев, ментор
3. Проф. д-р Ило Трајковски, член
4. Проф. д-р Светлана Трбојевиќ, член
5. Проф. д-р Наташа Богоевска, член


3.11.2021 година ОД ДЕКАНАТОТ
Скопје на Филозофскиот  факултет


Факултет за ветеринарна медициина 
С О О П Ш Т Е Н И Е


На 06.10.2021 година (среда), со почеток во 11:00 часот во Амфитеатар бр. 2 на Факултетот за ветеринарна медциина кандидатот м-р Љупчо Ангеловски ќе брани докторска дисертација со наслов: Типизација на Campylobacter spp. во ланецот на храна.

пред Комисија во состав:
1.    Проф. д-р Деан Јанкулоски, претседател
2.    Проф. д-р Павле Секуловски, член
3.    Проф. д-р Зехра Хајрулаи Муслиу, член
4.    Проф. д-р Искра Цветковиќ, член
5.    Проф. д-р Велимир Стојковски, член

17.09.2021 г.
Скопје
ОД ДЕКАНАТОТ                     
на Факултетот за ветеринарна медициина Скопје

 

Последни новости

23-09-2022 - Универзитетот “Св. Кирил и Методиј“ ја потпишa новата Магна Карта на универзитетите - Magna Charta
РЕКТОРОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ “СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ ПРОФ. Д-Р НИКОЛА ЈАНКУЛОВСКИ ВО ТЕРМИНОТ ОД 15 И 16 СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА, УЧЕСТВУВАШЕ НА ЈУБИЛЕЈНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА БОЛОЊСКАТА ОБСЕРВАТОРИЈА ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО БОЛОЊА

22-09-2022 - Интеруниверзитетска конференција на Република Северна Македонија
ПРОФ. Д-Р АБДУЛМЕНАФ БЕЏЕТИ, ИЗБРАН ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ИКРСМ

21-09-2022 - ИНТЕРЕН КОНКУРС
За избор на најдобри научници и уметник на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ за 2021 година

21-09-2022 - Пријавувањето за втор и трет циклус студии е во тек
Пријавувањето за запишување на втор и на трет циклус студии е во тек

18-08-2022 - Јубилејна 55. Летна школа на МСМЈЛК при УКИМ
УЧЕСТВО НА ШЕЕСЕТ СТРАНСКИ МАКЕДОНИСТИ И СЛАВИСТИ ОД СЕДУМНАЕСЕТ ДРЖАВИ

08-08-2022 - Отворен ден на УКИМ
ФАКУЛТЕТИТЕ ГИ ОТВОРААТ ВРАТИТЕ ЗА ИДНИТЕ СТУДЕНТИ