Јавна одбрана на докторски дисертации

Економски институт 

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 7.5.2024 година (вторник), со почеток во 12 часот во Големата сала на Економски институт - Скопје, кандидатот м-р Енис Мулоли ќе го брани докторскиот труд со наслов: „The impact of human resource management practices to financial and non-financial performance of SMES in manufacturing industry“/„Влијанието на менаџмент практиките на човечките ресурси врз финансиското и нефинансиското работење на МСП во преработувачката индустрија“ под менторство на проф. д-р  Диана Бошковска.
                                                                                          

Скопје, 23.4.2024 година.                                                                              
Од Директорот
на Економски институт - Скопје


Технолошко-металуршки факултет 

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 26.04.2024 година (Петок), со почеток во 11:00 часот во Aмфитеатарот на Технолошко-металуршкиот факултет, кандидатот м-р Тамара Георгиевска ќе го брани докторскиот труд со наслов: „Моделирање и оптимизација на процесот на микроенкапсулација на биоактивни компоненти во полисахаридни матрици преку имплементација на принципот квалитет според дизајн“ под менторство на проф. д-р Кирил Лисичков.
       
Д е к а н
Технолошко-металуршки факултет
Вонр. проф. Д-р Стефан Кувенџиев

Факултет за земјоделски науки и храна 

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 23.02.2024 година (петок), со почеток во 11.00 часот во амфитеатар бр. 40 на Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје, кандидатот м-р Александра Силовска Николова ќе го брани докторскиот труд со наслов: „Сува свинска печеница произведена во индустриски услови со и без нитритна сол“ под менторство на проф. д-р Златко Пејковски.
Скопје, 13.02.2024 година

Д е к а н
проф. д-р Вјекослав Танасковиќ

Филолошки факултет „Блаже Конески“ 

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 30.1.2024 година (вторник), со почеток во 11.00 часот во Сала за седници на Филолошки факултет, кандидатот Олгер Браме ќе го брани докторскиот труд со наслов: „Именките од среден род во дијалектните речници на албанскиот јазик“ под менторство на проф. д-р Аслан Хамити.

Декан
на Филолошки факултет
„Блаже Конески“- Скопје   
проф. д-р Владимир Мартиновски

Економски институт 

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 26.1.2024 година (петок), со почеток во 12 часот во Големата сала на Економски институт - Скопје, кандидатката м-р Фиторе Рудхани ќе го брани докторскиот труд со наслов: „The role of the microfinance institutions in the contemporary economy and their financial performance“/„Улогата на микрофинансиските институции во современата економија и нивното финансиско работење под менторство на проф. д-р Диана Бошковска.

Скопје, 28.12.2023 г.
Од Директорот
на Економскиот институт во Скопје


Економски институт 

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 22.1.2024 година (понеделник), со почеток во 12 часот во Големата сала на Економски институт - Скопје, кандидатот Петар Богојески ќе го брани докторскиот труд со наслов: „Трендови на претприемништво во јавниот сектор на Европската Унија, со осврт на македонскиот јавен сектор“ под менторство на проф. д-р  Снежана Костадиноска Милошеска.

Скопје, 28.12.2023 г.
Од Директорот
на Економскиот институт во Скопје


Фармацевтски факултет 

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 20.12.2023 година (петок), со почеток во 11 часот во предавална бр.1 на Фармацевтскиот факултет во Скопје, кандидатот дипл. фарм. спец. Зана Мустафа ќе го брани докторскиот труд со наслов: „Улогата на фармацевтот во процесот на имунизација во Република Северна Македонија“. 
Фармацевтски факултет во Скопје

Д е к а н
Проф. д-р Зоран Стерјев


Факултет за земјоделски науки и храна - Скопје 

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 14.12.2023 година (четврток), со почеток во 13 часот во амфитеатар бр. 40 на Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје, кандидатот м-р Албина Кика Красниќи ќе го брани докторскиот труд со наслов: „Влијание на калемењето врз морфолошките карактеристики, приносот и квалитетот на различни хибриди пиперка (Capsicum annuum L.) одгледувани во заштитен простор и на отворено“ под менторство на проф. д-р Рукие Агич.

Скопје, 14.12.2023 година                                                           

Д е к а н
на Факултет за земјоделски науки и храна - Скопје       
проф. д-р Вјекослав Танасковиќ

Институт за фолклор „Марко Цепенков“ 

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 20. 11. 2023 година (понеделник), со почеток во 11 часот во просториите на Институтот за фолклор „Марко Цепенков“, Скопје, кандидатот  м-р Андријана Јаневска ќе го брани докторскиот труд со наслов: „Македонското традиционално народно пеење во Мала Преспа, Голо Брдо и Гора“ под менторство на проф. д-р   Родна  Величковска.

Скопје, 10. 11. 2023 година.
Декан/Директор
Проф. д-р Ермис Лафазановски


Фармацевтски факултет 

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 6.10.2023 година (петок), со почеток во 12 часот во предавална бр.1 на Фармацевтскиот факултет во Скопје, кандидатот м-р Билјана Несторовска Ѓошевска ќе го брани докторскиот труд со наслов: „Влијанието на правата на интелектуалната сопственост врз рекламирањето на лековите и козметичките производи во Република Северна Македонија “.

Д е к а н
Проф. д-р Зоран Стерјев


Економски институт 

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 4.10.2023 година (среда), со почеток во 12 часот во Големата сала на Економски институт - Скопје, кандидатот  м-р Неда Малеска - Сачмароска ќе го брани докторскиот труд со наслов: „Управување и раководење со јавната администрација насочено кон резултати“ под менторство на проф. д-р  Силвана Мојсовска.


Скопје, 21.9.2023 година.                                                                               

Директорот         
Проф. д-р Зоран ЈаневскиФилолошки факултет „Блаже Конески“ 

С  О  О  П  Ш  Т  Е  Н  И  Е

На 8.8.2023 година (вторник) со почеток во 10.00 часот во Салата за седници на Филолошки факултет „Блаже Конески“, кандидатот м-р Македонка Додевска ќе го брани докторскиот труд со наслов: Терминологијата низ процесот на зборообразувањето во македонскиот и во словенечкиот јазик (со акцент на дел од медицинската терминологија) под менторство на проф. д-р Лидија Аризанковска.

Д е к а н
Проф. д-р Анета Дучевска

Градежен факултет 

С  О  П  Ш  Т  Е  Н  И  Е

На ден 21.07.2023г. (петок), со почеток од 12:00 часот во училница бр.116 при Градежниот факултет во Скопје, кандидатката асист. м-р Милица Јованоска дипл.град.инж. јавно ќе ја брани докторската дисертација со наслов:

Акустични резонантни метаматеријали за редукција на звучна трансмисија

Декан
Проф. д-р Горан МарковскиФармацевтски факултет 

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 13.7.2023 година (петок), со почеток во 11 часот во предавална  бр.3 на Фармацевтскиот факултет во Скопје, кандидатот м-р Душко Шалабалија ќе го брани докторскиот труд со наслов:

Дизајн и развој на биоинспирирани пег-илирани нанолипозоми со вграден екстракт од рузмарин за третман на Алцхајмерова болест

под менторство на проф. д-р  Марија Главаш Додов.

Скопје, 13.7.2023 година.   
Д е к а н
Проф. д-р Зоран СтерјевФакултет за земјоделски науки и храна 

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 05.07.2023 година (среда), со почеток во 11 часот во амфитеатар бр. 40 на Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје, кандидатката м-р Сања Стојоска ќе го брани докторскиот труд со наслов: „Влијание на внатрешни и надворешни фактори врз воведувањето на е-бизнис и е-маркетинг во агробизнисот", под менторство на проф. д-р Марина Нацка.

 Д е к а н
Проф. д-р Вјекослав Танасковиќ


 

Последни новости

24-05-2024 - На платото во Универзитетскиот кампус на општествени науки
БУКЕТИ СВЕЖНО ЦВЕЌЕ ПОЛОЖИЈА И СЕ ПОКЛОНИЈА РЕКТОРСКАТА УПРАВА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ, ПРЕТСТАВНИЦИ НА ДРЖАВНИОТ ВРВ И ДРУГИ ГОСТИ

24-05-2024 - Концерт на АКУД „Мирче Ацев“
СО КОНЦЕРТОТ НА АКУД „МИРЧЕ АЦЕВ“ ЗБОГАТЕНА ПРОГРАМАТА НА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПАТРОНАТОТ И 75-ГОДИШНИНАТА ОД ОСНОВАЊЕТО НА УКИМ

23-05-2024 - УКИМ прославува 75 години постоење
СВЕЧЕНА АКАДЕМИЈА

21-05-2024 - УКИМ ги награди најдобрите студенти
ВРАЧЕНИ НАГРАДИТЕ НА НАЈДОБРО ДИПЛОМИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА И НА СТУДЕНТИТЕ - ДОБИТНИЦИ НА НАГРАДАТА „26 ЈУЛИ“ ОД ФОНДАЦИЈАТА „ФРАНК МАНИНГ“

14-05-2024 - Центар за напредни интердисциплинарни истражувања ЦеНИИс
УКИМ ГО НАЈАВУВА ПРЕДАВАЊЕТО:

14-05-2024 - На УКИМ
ПРОМОВИРАНИ 16 ДОКТОРИ НА НАУКА

13-05-2024 - На УКИМ
ПРОМОВИРАНИ 22 ДОКТОРИ НА НАУКА

10-05-2024 - На УКИМ
ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ДОКТОРСКИ СТУДИИ ОД ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ НАУКИ

05-05-2024 - По повод
5 МАЈ – ДЕН НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

02-05-2024 - Од темелите на знаењето до иднината на иновациите
ПРОСЛАВУВАМЕ 75 ГОДИНИ!

15-04-2024 - На УКИМ се одржа
„ОТВОРЕН ДЕН НА УКИМ“ И „ДЕН ЗА КАРИЕРЕН РАЗВОЈ НА УКИМ“

28-03-2024 - Амбасадата на САД во Скопје
ОБЈАВИ ПОВИК ЗА СТУДЕНТСКА ПРАКСА