Јавна одбрана на докторски дисертации

Фармацевтски факултет 

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 3.3.2023 година (петок), со почеток во 10 часот во предавална  бр.3 на Фармацевтскиот факултет во Скопје, кандидатот м-р Милена Спасовска Шенѓулоска ќе го брани докторскиот труд со наслов: „Имуноглобулини и адипонектин-клиничко-биохемиско значење и нови биомаркери за евалуација на алергиски инфламации“ под менторство на проф. д-р  Татјана Кадифкова Пановска.


Скопје, 3.3.2023 година.                                                    Декан
                                                                             Проф. д-р Зоран СтерјевФармацевтски факултет 

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 1.3.2023 година (среда), со почеток во 10 часот во предавална бр.3 на Фармацевтскиот факултет во Скопје, кандидатот м-р Зоран Живиќ ќе го брани докторскиот труд со наслов: „Анализа на автентичност и потенцијална токсичност на додатоци на исхрана за намалување на телесна тежина“ под менторство на проф. д-р  Тања Петреска Ивановска.
                                                                                          

Скопје, 1.3.2023 година.                                              Декан
                                                                       Проф. д-р Зоран Стерјев


Фармацевтски факултет 

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 09.02.2023 година (четврток), со почеток во 11 часот во предавална  бр.3 на Фармацевтскиот факултет во Скопје, кандидатот м-р Љубица Михаилова ќе го брани докторскиот труд со наслов: „Дизајн, формулација, карактеризација и in vivo студии на ефикасност на липидни наносистеми со вграден екстракт од Cannabis sativa за потенцијален третман на епилепсија“ под менторство на проф. д-р  Марија Главаш Додов.


Скопје, 09.02.2023 година.                                                             Декан
                                                                                          Проф. д-р Зоран Стерјев


Фармацевтски факултет 

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 27.01.2023 година (петок), со почеток во 11 часот во предавална  бр.1 на Фармацевтскиот факултет во Скопје, кандидатот Блерта Пајазити ќе го брани докторскиот труд со наслов: „Примена на капиларна зонска електрофореза (CZE) и капиларна гел-електрофореза (CGE) за сепарација на хуман инсулин, аналози на инсулин и нивни деградациски производи“ под менторство на проф. д-р  Руменка Петковска


Скопје, 27.01.2023 година.                                                         Декан
                                                                                  Проф. д-р Зоран Стерјев


Фармацевтски факултет 

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 29.12.2022 година (четврток), со почеток во 12 часот во предавална  бр.2 на Фармацевтскиот факултет во Скопје, кандидатот Блерина Коши ќе го брани докторскиот труд со наслов: „Евалуација на изложеноста на новородените деца на потенцијално штетни ексципиенти и недозволени лекови во единица за интезивна нега“ под менторство на проф. д-р  Рената Славеска Раички.

Скопје, 29.12.2022 година.                                                     Д е к а н
                                                                                  Проф. д-р Зоран Стерјев


Фармацевтски факултет 

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 23.11.2022 година (среда), со почеток во 11 часот на Фармацевтскиот факултет во Скопје, кандидатот  Марија Бујароска  ќе го брани докторскиот труд со наслов: „Проценка на ризик при употреба на бензодиазепини и/или алкохол во случај на насилна смрт во Република Северна Македонија“ под менторство на проф. д-р Лидија Петрушевска Този

Скопје, 23.11.2022 година.                                            Декан    
на Фармацевтски факултет  
Проф. д-р Зоран Стерјев   
    


Технолошко-металуршки факултет 

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 11.11.2022 година (петок), со почеток во 11.00 часот во Амфитеатарот наТехнолошко-металуршкиот факултет во Скопје, кандидатот м-р Александар Чадиковски, ќе го брани докторскиот труд со наслов: „Валоризација на сурутка во урда без лактоза“ под менторство на проф. д-р  Весна Рафајловска.
       

Скопје, 4.11.2022 година.                                           в.д Декан
  Професор д-р Весна Рафајловска      
        Технолошко-металуршки факултет

Фармацевтски факултет 

С О О П Ш Т Е Н И Е


На 13.10.2022 година (четврток), со почеток во 11 часот во предавална  бр.3 на Фармацевтскиот факултет во Скопје, кандидатот Оја Мемед ќе го брани докторскиот труд со наслов: Развој и оптимизација на перорална дозирана форма со модифицирано ослободување преку примена на принципот „квалитет според дизајн“ под менторство на проф. д-р  Марија Главаш Додов.


        
                                                                                           

Декан              
Скопје, 03.10.2022 година. 
Проф. д-р Зоран Стерјев


Економски институт 
С О О П Ш Т Е Н И Е

На 15.7.2022 година (петок), со почеток во 12 часот електронски, преку Teams на следниот линк: 
 
кандидатот м-р Гентиана Гега  ќе го брани докторскиот труд со наслов: „Можности за воспоставување и јакнење на социјалната економија во земјите од Западен Балкан”/”Opportunities for establishing and fostering the social economy in Western Balkan countries” под менторство на проф. д-р  Снежана Костадиноска – Милошеска.

Скопје, 11.7.2022 година.                                      Од Директорот         
  на Економски институт -Скопје 

Филозофски факултет 
Деканатот на Филозофски факултет во Скопје, го дава следново 

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 13.7.2022 година (среда), со почеток во 11:00 часот во Сала за седници на Филозофски факултет, кандидатот м-р Нена Неновска Ѓорѓиевска, ќе брани докторска дисертација со наслов: 
„Влијанието на вооружените конфликти врз бегалската криза на Блискиот Исток и одговорот на земјите од Балканот“
пред Комисија во состав:
1. проф. д-р Билјана Ванковска, претседател
2. проф. д-р Лидија Георгиева, ментор
3. проф. д-р Тони Милески, член 
4. проф. д-р Виолета Цветкоска, член
5. проф. д-р Зоран Матевски, член

1.7.2022 година ОД ДЕКАНАТОТ
Скопје на Филозофскиот  факултет


Филозофски факултет 
Деканатот на Филозофски факултет во Скопје, го дава следново 

С О О П Ш Т Е Н И Е

На 11.7.2022 година (понеделник), со почеток во 12:00 часот во Сала за Седници на Филозофски факултет, кандидатот м-р  Мише Тутковски ќе брани докторска дисертација со наслов: 
„Доцноантички мозаици во Р. Македонија“ 
пред Комисија во состав:
1. проф. д-р Виктор Лилчиќ Адамс, претседател
2. проф. д-р Елизабета Димитрова, ментор
3. проф. д-р Ирена Теодора Весевска, член 
4. проф. д-р Марјан Јованов, член
5. проф. д-р Сашо Коруновски, член

1.7.2022 година ОД ДЕКАНАТОТ
Скопје на Филозофскиот  факултет


Стоматолошки факултет 
С О О П Ш Т Е Н И Е


На 25.5.2022 година (среда), со почеток во 12:00  часот во амфитеатар 1 на Стоматолошкиот факултет во Скопје, кандидатот д-р Славица Ѓоргиевска Јовановска ќе го брани докторскиот труд со наслов: “Влијанието на тамоксифенот врз пародонталното здравје и оралната кандидијаза кај пациенти со канцер на дојка” под менторство на проф. д-р  Силвана Георгиева.


        
                                                                                           


Скопје, 12.5.2022 година.                                                                   ОД ДЕКАНАТОТ
                                                                                        на Стоматолошкиот факултет во Скопје

Стоматолошки факултет 
С О О П Ш Т Е Н И Е


На 18.5.2022 година (среда), со почеток во 11:00  часот во амфитеатар 1 на Стоматолошкиот факултет во Скопје, кандидатот д-р Симона Тошевска ќе го брани докторскиот труд со наслов: “Влијанието на хијалуронската киселина врз ткивата на пародонтот” под менторство на проф. д-р  Маја Пандилова.


        
                                                                                           


Скопје, 12.5.2022 година.                                                                   ОД ДЕКАНАТОТ
                                                                                        на Стоматолошкиот факултет во Скопје

Филолошки факултет „Блаже Конески" 
С О О П Ш Т Е Н И Е

На 30.03.2022 година (среда), со почеток во 12.00 часот во Салата за седници  на Филолошки факултет „Блаже Конески“, кандидатот м-р Блага Панева ќе го брани докторскиот труд со наслов: „Артикулациjата на гласовите и акцентирањето во колоквијалниот изговор во Скопје и нивното влијание врз нарушувањето на правоговорната и правописната норма во наставата (врз база на корпус од говорени и пишани материјали)“ под менторство на проф. д-р  Веселинка Лаброска.
Пред комисијата за одбрана во состав:

1. д-р Искра Пановска-Димкова,  (претседател), 
2. д-р Веселинка Лаброска, (ментор),  
3. д-р Лидија Аризанковска, член,
4. д-р Елена Јованова-Грујовска, член и 
5. д-р Димитар Пандев, член

Скопје, 22.3.2022 година.                                                  ОД ДЕКАНАТОТ
на Филолошкиот факултет "Блаже Конески"


Економски факултет 
С О О П Ш Т Е Н И Е

На 18 ноември 2021 година (четврток), со почеток во 12:00 часот во Сала за седници на Филозофски факултет, кандидатот м-р Елисабета Ологу, ќе брани докторска дисертација со наслов: 
„ Идеолошките преференци за моделот на социјална политика во Република Македонија: Перцепции на различни групи на интерес “

пред Комисијата за одбрана во состав:
1. Проф. д-р Сузана Борнарова, претседател
2. Проф. д-р Маја Геровска Митев, ментор
3. Проф. д-р Ило Трајковски, член
4. Проф. д-р Светлана Трбојевиќ, член
5. Проф. д-р Наташа Богоевска, член


3.11.2021 година ОД ДЕКАНАТОТ
Скопје на Филозофскиот  факултет


Факултет за ветеринарна медициина 
С О О П Ш Т Е Н И Е


На 06.10.2021 година (среда), со почеток во 11:00 часот во Амфитеатар бр. 2 на Факултетот за ветеринарна медциина кандидатот м-р Љупчо Ангеловски ќе брани докторска дисертација со наслов: Типизација на Campylobacter spp. во ланецот на храна.

пред Комисија во состав:
1.    Проф. д-р Деан Јанкулоски, претседател
2.    Проф. д-р Павле Секуловски, член
3.    Проф. д-р Зехра Хајрулаи Муслиу, член
4.    Проф. д-р Искра Цветковиќ, член
5.    Проф. д-р Велимир Стојковски, член

17.09.2021 г.
Скопје
ОД ДЕКАНАТОТ                     
на Факултетот за ветеринарна медициина Скопје