Универзитетска листа на слободни изборни предмети за втор циклус на студии

Согласно чл. 99 од Законот за високото образование  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/2008; 103/2008; 26/2009; 83/2009; 99/2009; 115/2010; 17/2011; 51/2011; 123/2012; 15/2013; 24/2013; 41/2014; 116/2014; 130/2014; 10/2015; 20/2015; 98/2015; 145/2015; 154/2015; 30/2016; 120/2016 и 127/2016) во продолжение е објавена Универзитетската листа на слободни изборни предмети за втор циклус на студии:

ФАКУЛТЕТИ

ИНСТИТУТИ

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ