Инфо блок

Поставена: 26-10-2017 12:31  
КОНКУРС
за запишување на курс по руски јазик во Рускиот центар при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2017/2018 година

РУСКИ ЦЕНТАР

УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ
 
КОНКУРС

за запишување на курс по руски јазик во Рускиот центар при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2017/2018 година кој ќе се реализира во градот Охрид.

Рускиот центар при УКИМ за учебната 2017/2018 година, во соработка со Россотрудничество, објавува слободни места за бесплатниот курс по руски јазик, и тоа за:

1. Основно рамниште – 30 кандидати (прв степен)

Право на пријавување на Конкурсот имаат сите граѓани на Република Македонија. За пријавување е потребно да се пополни пријавата која може да се најде на интернет страницата на Универзитетот ukim.edu.mk во секцијата документи / огласна табла. Пополнетата пријава да се испрати по електронски пат на адреса:  russcentar@inbox.ru.

Крајниот рок за поднесување на пријавите е 2 ноември 2017 година.

Останати вести

 

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје