54. Летна школа на МСМЈЛК


54-тата Летна школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура која ќе се одржи во периодот од 15 август до 1 септември 2021 година во Охрид, ќе се одвива според следената програма:Отворање на 54-тата летна школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура

Предавање на проф. д-р Маја Јакимовска-Тошиќ

Промoцијата на зборникот Конески на 11 јазициПредавање на проф. д-р Искра Тасевска Хаџи-Бошкова, на тема: Блаже Конески за македонската литература од 19 векПредавање на проф. д-р Лидија Стојановиќ-Лафазановска, на тема: Блаже Конески за Зборникот на МиладиновциПромоцијата на книгата Теми за македонската книжевност XX век, од академик Ала ШешкенПредавање на академик Катица Ќулавкова на тема: Поетиката на прозата на Б. Конески, жанровски и стилски карактеристикиПредавање на проф. Људмил Спасов на тема: Очи во очи со Блаже КонескиПредавање на проф. д-р Ана Мартиноска на тема: Блаже Конески како инспирацијаПредавање на проф. д-р Елизабета Шелев на тема: Блаже Конески во 21 векПромоцијата на книгата „Книга за Живко Чинго“Тркалезна маса на тема: Блаже Конески во наставата по македонски јазик, литература и култура на странските универзитетиПредавање на проф. д-р Венко Андоновски на тема: Апрокрифното потекло на поимите „сила“, „бог“ и „острастеност“ во епско-лирските песни на КонескиПредавање на проф. д-р Ѓоко Ѓоргевски на тема: Препрочитување на „Молитва“ од Блаже Конески низ призмата на псалтирскиот прологПредавање на проф. д-р Димитар Пандев на тема: Блаже Конески во Охрид