53. Летна школа на МСМЈЛК

ПРИГОДНИ ОБРАЌАЊА 

ЛЕКТОРСКИ ВЕЖБИ (настава на далечина) 

Почетно ниво:
    •  д-р БОРЧЕ АРСОВ
    •  м-р БИЉАНА СТОЈАНОВСКА

Средно ниво:
    •  м-р БОБАН КАРАПЕЈОВСКИ
    •  м-р БОЈАН ПЕТРЕВСКИ
    •  МАРИЈА ПАНДЕВА

Напреднато ниво (јазик)
    •  доц. д-р ГОРДАНА АЛЕКСОВА


ПРЕДАВАЊА 
проф. д-р ЕМИЛИЈА ЦРВЕНКОВСКА
ОД ГЛАГОЛИЦА ДО СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА КИРИЛИЦА
(по повод 75 години од македонската азбука)

проф. д-р ДИМИТАР ПАНДЕВ
Г. ПРЛИЧЕВ НАСПРОТИ К. МИЛАДИНОВ
(по повод 190 години од раѓањето на Григор Прличев и Константин Миладинов)

проф. д-р АНГЕЛИНА БАНОВИЌ-МАРКОВСКА
В. ЧЕРНОДРИНСКИ НАСПРОТИ Д. ДУКОВСКИ
(по повод 120 година од праизведбата на „Македонска крвава свадба“ од Војдан Чернодрински)

проф. д-р МАРЈАН МАРКОВИЌ
ПРИНЦИПИТЕ НА ЛИНГВИСТИЧКАТА ГЕОГРАФИЈА ВО ОБРАБОТКАТА НА МАКЕДОНСКИТЕ ДИЈАЛЕКТИ
(по повод 100 години од раѓањето на академик Божидар Видоески)

проф. д-р ЃОКО ЃОРГЕВСКИ
ДУХОВНОТО НАСЛЕДСТВО НА СВЕТИ НАУМ ОХРИДСКИ

проф. д-р СИМОНА ГРУЕВСКА-МАЏОСКА
ЈАЗИЧНАТА ПОЛИТИКА ЗА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ОД НЕГОВАТА СТАНДАРДИЗАЦИЈА ДО ДЕНЕС
(по повод 75 години стандарден македонски јазик)

проф. д-р ТРАЈЧЕ СТАМЕСКИ
АСПЕКТИТЕ НА ПРОЗАТА НА МАРКО ЦЕПЕНКОВ
(по повод 100 години од смртта на Марко Цепенков)

проф. д-р СОЊА СТОЈМЕНСКА-ЕЛЗЕСЕР
РАСКАЗИТЕ НА ЈАНЕВСКИ – ВУЛКАН ОД ФАНТАЗИЈА И ЛЕКСИЧКО БОГАТСТВО   
(по повод 100 години од раѓањето на Славко Јаневски)

проф. д-р АНАСТАСИЈА ЃУРЧИНОВА
ИЗБОР ОД НАУЧНИТЕ ИЗДАНИЈА НА ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ ВО СКОПЈЕ

проф. д-р ЕЛЕНА ЈОВАНОВА-ГРУЈОВСКА
НАУЧНА ПРОШЕТКА СО ИЗДАНИЈАТА НА ИНСТИТУТОТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ“

проф. д-р МАЈА ЈАКИМОВСКА-ТОШИЌ
НАУЧНА ПРОШЕТКА СО ИЗДАНИЈАТА НА ИНСТИТУТОТ ЗА МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА


КУРСЕВИ ПО ИЗБОР 
1.Курс: македонскиот јазик
проф. д-р СЛАВИЦА ВЕЛЕВА

2.Курс: македонска литература и култура
проф. д-р КРИСТИНА НИКОЛОВСКА

3.Курс: македонска литература и култура
проф. д-р НИКОС ЧАУСИДИС