Соопштенија за студентите

Докторски семинари, конференции од истражувачка практика 

Академски календар на Школата за докторски студии за 2019/2020 академска година

 
1
Пријава за јавна презентација за учество на докторски семинар и годишна конференција во зимски семестар во академската 2018/19 година
2
Пријава за учество на докторски семинар во трет/петти семестар во зимски семестар во академската 2018/19 година
3
Пријава за јавна презентација за учество на годишна конференција во зимски семестар во академската 2018/19 година
4
ЗАПИСНИК од одржана јавна презентација од годишна конференција ( IV / VI семестар )
5
ЗАПИСНИК од одржан годишeн семинар и годишна конференција со јавна презентација (II семестар)


Листа на предмети за стекнување генерички знаења и вештини за истражување 2019/20 

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ЕТИКА

МЕТОДОЛОГИЈА НА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА

УНИВЕРЗИТЕТСКА ЛИСТА НА СЛОБОДНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ТРЕТ ЦИКЛУС – ДОКТОРСКИ СТУДИИ


* Листата на предмети од потесната област на истражување е истакната на интернет-страниците на единиците - организатори

 
Документи
1 Мислење на Стручен совет за докторски студии за организација на годишниот семинар и годишната конференција
2 уплатница ПП50 за делот од трошоците кои се уплаќаат на УКИМ Скопје, Школа за докторски студии
3 Студетска анкета
4 Студетска анкета - анкетен лист
5 Пример за подготовка на семинарски труд согласно структурата на докторските студии