Инфо блок

Поставена: 20-12-2022 21:19  
Во организација на Центарот за кариера на УКИМ
ОДРЖАН ЗАВРШНИОТ НАСТАН НА ПРОЕКТОТ „ОБЕЗНОСТ“
Денес, во Ректоратот на Универзитетот,,Св.Кирил и Методиј” во Скопје, се одржа завршниот настан на проектот на тема „Обезност“, што Центарот за кариера на УКИМ во соработка со Медицинскиот и Фармацевтскиот факултет при УКИМ во Скопје, го започна во септември 2022 година, поддржан со едукативно-финансиски грант од компанијата Ново Нордиск Фарма.

Целта на овој проект е да се поттикнат и унапредат истражувачкиот потенцијал и капацитет кај студентите, како и мотивација на студентите за активности надвор од редовната студиска програма.

Со оглед на фактот дека последните децении обезноста добива загрижувачки размери и карактер на пандемија во светски рамки, знаењето, размислувањата и новите идеи на студентите, преточени во оригинални и креативни проектни решенија можат да допринесат за подигнување на јавната свест за превенција и надминување на проблемот со обезност.

На денешниот настан беа презентирани 7 селектирани проектни решенија, а од нив 3 проектни решенија добија награди во форма на едукативно-финансиски грант.

I награда:Чекор 2
Наташа Букреска, Мартина Савовска, Медицински факултет, УКИМ во Скопје
II награда:Превенција и намалување на обезност во РСМ
Маргарита Танева, Боби Ацевски, Тања Стефановска, Петар Стефановски, Фармацевтски факултет, УКИМ во Скопје
III награда:Неинвазивна модулација на хуманиот гастроинтестинален микробиот – нова можност во третман на обезноста
Анастасија Петличковска, Деспина Кочова, Елиза Жоговска, Медицински факултет, УКИМ во Скопје


Настанот заврши со коктел од молекуларна гастрономија приготвен од тимот на студенти на проф. д-р Јана Клопчевска од Технолошко-металуршкиот факултет при УКИМ во Скопје.


Останати вести

 

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје