Инфо блок

Поставена: 13-12-2022 21:55  
На УКИМ
ПРОМОВИРАНИ 21 ДОКТОРИ НА НАУКИ
На ден 13.12.2022 година, беше одржана промоција на доктори на науката, од областа на медицинските науки и здравството, економските науки и фармацијата.

На свечен и традиционален начин, ректорот на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје,  проф. д-р Никола Јанкуловски промовираше 21 доктори на науки, кои одбраниле докторски дисертации на Медицинскиот факултет, Економскиот факултет и Фармацевтскиот факултет во Скопје.

Промоцијата на доктори на наука беше одржана во големата сала на Ректоратот, со почеток во 12,00 часот.

Во доктори на наука беа промовирани следните кандидати:
 • Ана Филипче, доктор на медицински науки – клиничка медицина од областа на психијатријата
 • Александар Савески, доктор на медицински науки – клиничка медицина од областа на ортопедијата
 • Наташа Павлоска, доктор на науки по јавно здравство
 • Бранка Петровска Басовска, доктор на медицински науки – базична медицина од областа на микробиологијата
 • Силвана Кралева, доктор на медицински науки – клиничка медицина од областа на анестезиологијата
 • Славчо Ивановски, доктор на медицински науки – клиничка медицина од областа на радиологијата
 • Миле Тантуровски, доктор на медицински науки – клиничка медицина од областа на гинекологијата и акушерството
 • Ирина Богданова, доктор на медицински науки – клиничка медицина од областа на офталмологијата
 • Сотир Николовски, доктор на медицински науки – клиничка медицина од областа на гинекологијата и акушерството
 • Емилија Николовска Трпчевска, доктор на медицински науки – клиничка медицина од областа на гастроентерохепатологијата
 • Емилија Стојанова Ивановска, доктор на економски науки
 • Катерина Бошевска, доктор на економски науки
 • Кирил Миноски, доктор на економски науки
 • Александра Наќева Ружин, доктор на економски науки
 • Томислав Шалваринов, доктор на економски науки
 • Анита Блажевска, доктор на економски науки
 • Христина Танеска, доктор по економски науки
 • Тодорче Коцев, доктор по економски науки
 • Марија Станинова Стојовска, доктор на фармацевтски науки
 • Донка Панков, доктор на фармацевтски науки
 • Ана Панајотис Вавлукис, доктор на фармацевтски науки
Останати вести

 

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје