Инфо блок

Поставена: 12-12-2022 14:14  
На УКИМ
ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО АМБАСАДАТА НА ФРАНЦИЈА ВО РСМ
На 12 декември о.г., Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје потпиша Меморандум за соработка со Амбасадата на Франција во РСМ. Од името на двете институции, Меморандумот го потпишаа ректорот на Универзитетот проф. д-р Никола Јанкуловски и амбасадорот на Р Франција во земјава,  неговата екселенција г. Сирил Бомгартнер.

Потпишувањето на Меморандумот е со цел за меѓусебна соработка, иницирана од потребите на високообразовната дејност, за реализирање на следните цели:
  • промовирање на уписите на студиската програма Француски јазик и книжевност, во рамките на Катедрата за романски јазици и книжевности на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот, со зголемување на нивната атрактивност преку зајакнување на мобилноста кон Франција, реализирање активности за промоција и комуникација и подобрување на студиската програма (збогатување/модернизација на програмите, активности во партнерство со Францускиот институт);
  • зајакнување на изучувањето на професионален француски јазик на другите факултети на Универзитетот, првенствено на Економскиот факултет, Правниот факултет „Јустинијан Први“ и Медицинскиот факултет, и додавање на изучувањето корисност (воведување на квалитетни програми) и долготрајност (понуда на часови адаптирани на потребите на студентите, особено преку меѓуфакултетска соработка).

Во таа насока, Филолошкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ и Амбасадата на Франција, преку Францускиот институт во Скопје, дефинираат акциски план кој има за цел промовирање на студиите по француски јазик и книжевност преку три области на делување: понуда на стипендии за мобилност кон Франција за студентите на оваа програма на Катедрата; активности за комуникација кон средношколците од 15 средни училишта во РСМ однапред идентификувани; подобрување и збогатување на студиите по француски јазик.

Двете страни се обврзаа да соработуваат во широк спектар на активности и иницијативи од заемен интерес за промоција на уписите, како и зголемување на атрактивноста на студиската програма по француски јазик.
Останати вести

 

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје