Инфо блок

Поставена: 05-04-2022 14:38  
На УКИМ
ПРОМОЦИЈА НА ДОКТОРИ НА НАУКА
На ден 05.04.2022 година, беше одржана промоција на доктори на науката, од областа на медицинските науки и здравство.

На свечен и традиционален начин, ректорот на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје,  проф. д-р Никола Јанкуловски промовираше 9 доктори на наука, кои одбраниле докторски дисертации на Медицинскиот факултет во Скопје.

Промоцијата на доктори на наука беше одржана во аулата на Ректоратот, почитувајќи ги протоколите и мерките на надлежните органи во Република Северна Македонија, за спречување на внесување и ширење на коронавирусот CoVid-19.

Во доктори на наука беа промовирани следните кандидати:
  1. КОРНЕЛИЈА ТРАЈКОВА, доктор на медицински науки – клиничка медицина од областа на гинекологијата и акушерството
  2. ГОРАН КОЧОСКИ, доктор на медицински науки – клиничка медицина од областа на гинекологијата и акушерството
  3. БИЛЈАНА ЧЕКОРОВА МИТРЕВА, доктор на медицински науки – клиничка медицина од областа на семејната медицина
  4. КИРИЛ МИХАЈЛОВ, доктор на медицински науки – базична медицина од областа на микробиологијата
  5. ЕЛЕНА ПЕТКОВИЌ, доктор на медицински науки – клиничка медицина од областа на трансфузиологијата
  6. МАРИЈА ТОЛЕСКА ДОНЕСКА, доктор на медицински науки – клиничка медицина од областа на анестезиологијата, реанимацијата и интензивното лекување
  7. РОСА СПАСОВА, доктор на медицински науки – клиничка медицина од областа на гинекологијата и акушерството
  8. СВЕТЛАНА КРСТЕВСКА БЛАЖЕВСКА, доктор на науки по јавно здравство
  9. ЕЛЕНА ЦУРАКОВА РИСТОВСКА, доктор на медицински науки – клиничка медицина од областа на гастроентерохепатологијата
Останати вести

 

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје