Инфо блок

Поставена: 18-03-2022 21:50  
На УКИМ
ПРОМОЦИЈА НА ДОКТОРИ НА НАУКИ - 18.3.2022
На ден 18.03.2022 година, беше одржана промоција на доктори на науката, од областа на општествените и хуманистичките науки.

На свечен и традиционален начин, ректорот на УКИМ проф. д-р Никола Јанкуловски промовираше 9 доктори на наука, кои одбраниле докторски дисертации на Филозофскиот факултет во Скопје, при Универзитетот „Св. Кирил и Матодиј“ во Скопје.

Промоцијата на доктори на наука беше одржана во аулата на Ректоратот, почитувајќи ги протоколите и мерките на надлежните органи во Република Северна Македонија, за спречување на внесување и ширење на коронавирусот CoVid-19.

Во доктори на наука беа промовирани следните кандидати:
  1. ЛИДИЈА РИСТОВСКА, доктор од подрачјето на општествените науки - дефектологија
  2. АЛЕКСАНДАР ВАСИЛЕСКИ, доктор од подрачјето на хуманистичките науки од полето на историја на уметност и археологија
  3. ХРИСТИЈАН ТАЛЕВСКИ, доктор од подрачјето на хуманистичките науки од полето на  историја на уметност и археологија
  4. ЃЕРАЌИНА ЛЕКА, доктор на науки по мировни и развојни истражувања
  5. МАЈА БАКРЕСКИ, доктор на менаџмент во образованието
  6. ЈОВИЦА ЛОЗАНОСКИ, доктор на европски студии за интеграција
  7. ЗОРАН ДАБИЌ, доктор на мир и развој
  8. АРДИЈАН МУЧА, доктор на социјална работа и социјална политика
  9. МИТКО ВЕЉУСЛИЕВ, доктор од областа на безбедноста
Останати вести

 

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје