Инфо блок

Поставена: 10-11-2021 14:24  
Одбележување на Светскиот ден на науката за мир и развој 10 ноември 2021
Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје го одбележа Светскиот ден на науката, 10 ноември, со промоција на најдобрите научници и панел на тема: УКИМ во интернационални рамки, кој се одржа денес, 10 ноември 2021
Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје (УКИМ) го одбележа Светскиот ден на науката, со хибриден настан преку:

Промоција на најдобрите научници и уметник за 2020 година
Панел на тема: УКИМ во интернационални рамки и промовирање на Центарот ЦеНИИс

Ректорот, проф.д-р Никола Јанкуловски, ги промовираше најдобрите научници и уметник на Униврзитетот во одделни научноистражувачки подрачја, кои постигнале врвни научноистражувачки резултати во изминатата 2020 година. 

За најдобри научници и уметник се промовирани:

Природно-математички науки

проф. д-р Валентин Мирчевски, Природно-математички факултет

Техничко-технолошки науки

доц. д-р Ефтим Здравевски, Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство

Медицински науки

проф. д-р Марија Вавлукис, Медицински факултет

Земјоделски и ветеринарни науки

науч.сор. д-р Александар Цветковиќ,  Факултет за ветеринарна медицина

Општествени науки

проф. д-р Борче Трeнoвски, Економски факултет

Хуманистички науки

науч.сор. д-р Јасмина Мојсиева-Гушева, Институт за македонска литература

Уметности

Проф. д-р Румена Бужаровска, Филолошкиот факултет "Блаже Конески"

Како дополнување на традиционалната награда, се промовираше Плакета за посебен придонес, значајно признание кое произлезе од интензивните заложби да се работи на подобрување на интернационализацијата и видливоста на Универзитетот. 

Промоцијата на Плакетата за посебен придонес за развојот на научноистражувачката дејност на Универзитетот, во изминатата деценија 2011-2020, во знак на признание за објавени најголем број научни публикации, индексирани во базата на Web of Science во изминатата деценија 2011-2020 и придонес за афирмацијата на Универзитетот во земјата и во странство, ја направи ректорот проф.д-р Јанкуловски, а добитник е:

Плакетата за посебен придонес за развојот на научноистражувачката дејност на Универзитетот

д-р Марјан Гушев, редовен професор на 

Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство


Останати вести

 

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје