Инфо блок

Поставена: 08-11-2021 08:27  
Одбележување на Светскиот ден на науката за мир и развој 10 ноември 2021
УКИМ го одбележува Светскиот ден на науката за мир и развој, со настан кој ќе се одржи на 10 ноември 2021 (среда), со почеток во 13:00 часот
УКИМ го одбележува Светскиот ден на науката за мир и развој, со настан кој ќе се одржи на 10 ноември 2021 (среда), со почеток во 13:00 часот, на хибриден начин, во свечената сала за седници на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (за добитниците на наградите) и преку канал на видеоконференциската платформа ZOOM (линк) , (времетраење од 13:00 – 14:15). 


Oдбележувањето ќе се реализира преку следните активности:

Обраќање на проф. д-р Никола Јанкуловски, 
ректор на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје

Промоција на добитниците на годишните награди за најдобри научници и уметник 
на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје за 2020 година

Промоција на добитник на плакета за особен придонес во афирмација на научната дејност 
на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје во изминатата деценија 2011-2020, научник со најголем број на публикации индексирани на Web of Science

Панел на тема: „УКИМ во интернационални рамки“, промовирање на 
Центарот за напредни интердисциплинарни истражувања при УКИМ, со следните говорници:

  • проф. д-р Јадранка Стојановска, New York University, Grossman Medical School, New York, USA
  • проф. д-р Розита Димова, Ghent University, Department of Languages and Cultures, Ghent, Belgium
  • проф. д-р Петар Поповски, Aalborg University, Department of Electronic Systems, Aalborg, Denmark 
  • проф. д-р Никола Стиков, Polytechnique University of Montreal, Institute of Biomedical Engineering, Montreal, Canada

Останати вести

 

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје