Инфо блок

Поставена: 28-10-2021 14:34  
На 2 ноември
ЗБОРУВАМЕ ОТВОРЕНО ЗА СОВРЕМЕНИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ
Со големо задоволство го најавуваме вториот настан од серијата на едукативни настани „Зборуваме отворено за...“ во организација на Центарот за кариера на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје и THRIVITY кариерниот центар.

На овој настан „Зборуваме отворено за современи студиски програми“ ќе дискутираме за процесот на подготовка на современи студиски програми ориентирани кон потребите на пазарот на труд, светските трендови во високото образование, како и за механизмите што треба да се воспостават помеѓу академската и деловната заедница со цел усогласување на студиските програми со потребите на пазарот на труд.

На настанот ќе говорат:
  1. Проф.д-р Никола Јанкуловски, ректор на УКИМ
  2. Проф.д-р Јасмина Тониќ Рибарска, раководител на Центарот за кариера на УКИМ
  3. Проф.д-р Христина Спасевска, проректор за настава на УКИМ
  4. Антони Пешев, извршен директор на Стопанската комора на Северна Македонија
  5. Виктор Мизо, генерален директор на Костал Македонија дооел Охрид
  6. Д-р Ристо Јаневски, директор за стратешко планирање и развој во ОКТА АД Скопје
  7. Анета Петровска Русомаровски, раководител на одделот за човечки ресурси и организација во ЕВН Македонија.

За да можете да го следите настанот онлајн треба да се пријавите на следниот линк - https://thrivitycareercenter.mk/.
Останати вести

 

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје