Инфо блок

Поставена: 22-10-2021 13:03  
На УКИМ
ДОДЕЛЕНA НАГРАДAТА „26 ЈУЛИ“ НА ДЕСЕТМИНА СТУДЕНТИ
На 12 октомври 2021 година, по 42. пат беше доделена наградата „26 јули“ на десетмина најдобри студенти, од средствата од Фондацијата „Франк Манинг“.

Од 1980 година, оваа награда традиционално се доделува секоја година на студенти кои покажуваат особени резултати од шест факултети од областа на општествените науки, архитектурата и уметностите.

Во учебната 2019/2020 година, ректорот на Универзитетот, проф. д-р Никола Јанкуловски им jа врачи наградата на следниве десет најдобри студенти од Филозофскиот факултет, Филолошкиот факултет „Блаже Конески”, Правниот факултет „Јустинијан Први“, Економскиот факултет, Факултетот за драмски уметности и Архитектонскиот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје:

    Економски факултет
    •    Надица Андонова (10.00)

    Правен факултет „Јустинијан Први“
    •    Анѓела Ѓошевска (10.00)
    •    Виктор Бучковски (10.00)
    •    Филип Поповски (10.00)

    Филозофски факултет
    •    Филип Марковски (10.00)
    •    Славица Мишковска (10.00)
    •    Васко Гичевски (10.00)

    Филолошки факултет „Блаже Конески”
    •    Ангела Најденовска (9.95)

    Факултет за драмски уметности
    •    Батухан Ибрахим (9.70)

    Архитектонски факултет
    •    Ана Јанкуловска (9.49)

Наградите на  најдобрите студенти им ги врачи ректорот на УКИМ, проф. д-р Никола Јанкуловски, а на чинот на свеченото доделување на наградите, покрај наградените студенти и членовите на нивните потесни семејства, присуствуваа и проректорите на Универзитетот, генералниот секретар, претседателот на Универзитетскиот сенат и деканите на факултетите.
Останати вести

 

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје