Документација на УКИМ

Вкупно документи (Total documents): 16
Категории на документи (кликни на категоријата)
Правилници - 16 MK

MK
EN

  Правилници Тип
Type
Гол.
Size
1. Правилник за работата и надоместокот на овластено лице за прием на пријави на корупција на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје .pdf 137 Kb
2. Правилник за избор во звања .pdf 1103 Kb
3. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за избор во звања .pdf 490 Kb
4.   Анекс 1 на Правилникот за избор во звања .pdf 686 Kb
5.   Образец 1 (општи услови) кон Правилникот за избор во звања .doc 197 Kb
6.   Образец 2 (кон Извештајот) кон Правилникот за избор во звања .doc 99 Kb
7. Правилник за условите, критериумите, правилата и постапката за запишување и студирање на прв циклус студии (додипломски студии) и втор циклус студии (постдипломски студии) на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје .pdf 498 Kb
8. Правилник за дополнување на Правилникот за условите, критериумите, правилата и постапката за запишување и студирање на прв циклус студии (додипломски студии) и втор циклус студии (постдипломски студии) на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје .pdf 550 Kb
9. Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии - докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје .pdf 977 Kb
10. Упатство за начинот и постапката за издавање на Билтенот и за усогласување на формата и содржината на материјалите што се објавуваат во Билтенот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје .pdf 175 Kb
11.   Прилог 1 - Техничко упатство за уредување на билтен .pdf 127 Kb
12.   Прилог 2 - Реферат за избор .doc 68 Kb
13.   Прилог 3 - Рецензија за учебник .doc 66 Kb
14.   Прилог 4 - Рецензија за докторска дисертација .doc 44 Kb
15.   Прилог 5 - Преглед на одобрени теми .doc 45 Kb
16.   Прилог 6 - Реферат за почесни звања .doc 47 Kb