Издавачка дејност на Универзитетот почнувајќи од учебната 2008/2009 година

Наслов Автор Факултет Година Јазик Тираж Тип
Клиничка биохемија
д-р Весела Малевска Ивановска
ФФ

uiup
Познавање на фурнири и плочи
д-р Јосиф Димески
д-р Борче Илиев
ШФ

uiup
Методи на испитување на органски соединенија
д-р Љубомир Арсов
д-р Александра Бужаровска
ТМФ

uiup
Старословенски јазик
д-р Радмила Угриновска Скаловска
ФЛФ

uiup
Васкуларизација на мозокот
д-р Марија Папазова
д-р Добрила Лазарова
д-р Весела Малевска Ивановска
МЕДФ

uiup
Збирка - основи на синтетички производи
д-р Дијана Спасеска
ТМФ

uiup
Биофизика
д-р Невенка Андоновска
МЕДФ

uiup
Микробиологија со микробиологија на храна
д-р Ацо Димитровски
ТМФ

uiup
Решени задачи во МАТЛАБ
д-р Елизабета Лазаревска
м-р Весна Олејска
ФЕИТ

uiup
Биохемија
д-р Славе Ристовски
МЕДФ

uiup
Хемиска обработка на дрвото
д-р Јосиф Димески
ШФ

uiup
Практикум по физиологија на спорт
д-р Васка Антевска
МЕДФ

uiup
Микробиолошка контрола на храна
д-р Ацо Димитровски
ТМФ

uiup
Природни полимери и полимерни материјали
д-р Николчо Велковски
ТМФ

uiup
Практикум по физиологија на клетка
д-р Весела Малевска Ивановска
МЕДФ

uiup
Информациски технологии
д-р Сашо Јосимовски
ЕФ

uiup
Синтакса на италијанскиот јазик
д-р Александра Саржоска
ФЛФ

uiup
Црквенословенски јазик
д-р Весела Малевска Ивановска
ФЛФ

uiup
Диференцијално сметање
д-р Никола Тунески
МФ

uiup
Интегрално сметање
д-р Никола Тунески
МФ

uiup
Токсични хемикалии
д-р Зоран Кавраковски
ФФ

uiup
Електроника 1
д-р Методија Камиловски
ФЕИТ

uiup
Италијанска книжевност 13-16 век
д-р Анастасија Ѓурчинова
ФЛФ

uiup
Математика 1
д-р Борко Илиевски
ПМФ

uiup
Општа педагогија
д-р Розалина Попова
ПЕДФ

uiup
Сликарска техника и технологија
Благоја Кузмановски
ФЛУ

uiup
Преработка на жито и брашно
д-р Гоце Василевски
ФЗНХ

uiup
Практикум по општа и специјална патолошка физиологија
д-р Николчо Велковски
група автори
МЕДФ

uiup
Теорија на организација
д-р Кирил Постолов
ЕФ

uiup
Комутација и рутирање
д-р Весела Малевска Ивановска
ФЕИТ

uiup
Прирачник морфологија на клетка
д-р Елида Митевска
МЕДФ

uiup
Протетика и ортотика
д-р Ериета Николиќ - Димитрова
МЕДФ

uiup
Географски информациски системи
д-р Благоја Маркоски
ПМФ

uiup
Структура на еукариотските клетки
д-р Лилјана Миленкова
МЕДФ

uiup
Анализа на процеси во прехранбената индустрија
д-р Слободанка Кузмановска
д-р Елеонора Винкелхаузан
д-р Елена Величкова
ТМФ

uiup
Структура на податоци, организација на датотеки и бази на податоци
д-р Данчо Давчев
ФЕИТ

uiup
Историја на балетот
Снежана Филиповска
ФМУ

uiup
Вовед во анализа на временските серии
д-р Славе Ристовски
д-р Драган Тевдовски
д-р Марија Трпкова
ЕФ

uiup
Gesundfutter staff schnellgerichte
д-р Силвана Симоска
ФЛФ

uiup
Електрични мотори – динамика и управување
д-р Весела Малевска Ивановска
ФЕИТ

uiup
Електромагнетизам
д-р Мирјана Јоновска
д-р Мимоза Ристова
ПМФ

uiup
Италијанскиот јазик во средствата за масовна комуникација
д-р Александра Саржоска
ФЛФ

uiup
Методика по ликовно образование
д-р Весела Малевска Ивановска
ФЛУ

uiup
Мелиорација на деградирани шуми и шикари
д-р Секула Мирчевски
д-р Коле Василевски
д-р Николчо Велковски
ШФ

uiup
Методика на воспитно-образовна работа по култура на говорот
д-р Мито Спасовски
ПЕДФ

uiup
Обновливи –одржливи извори на енергија
д-р Славе Арменски
МФ

uiup
Квантитативна аналитичка хемија
д-р Симка Петровска Јовановиќ
група автори
ПМФ

uiup
Основи на радиотерапија 2
д-р Анета Димитровска
МФ

uiup
Решени примери од електромагнетика
д-р Лидија Ололовска - Гаговска
ФЕИТ

uiup
Медицина на трудот
д-р Јованка Караџинска Бислимовска
група автори
МЕДФ

uiup
Фонетика и фонологија на албанскиот јазик
д-р Аслан Хамити
ФЛФ

uiup
Фитохемија
д-р Светлана Кулеванова
ФФ

uiup
Избор на современа словенечка литература на македонски
д-р Лидија Аризанковска
ФЛФ

uiup
Видска категорија хабитуалност во македонскиот јазик
д-р Искра Пановска - Димкова
ФЛФ

uiup
Казнено право
д-р Весела Малевска Ивановска
ПРФ

uiup
Етика во новинарството
д-р Дејан Донев
ПРФ

uiup
Инженерски својства на храната
д-р Слободанка Кузмановска
ТМФ

uiup
Процеси за конзервирање на храна
д-р Слободанка Кузмановска
ТМФ

uiup
Пастирско богословие
д-р Ацо Гиревски
ПБФ

uiup
Парохиска администрација
д-р Ацо Гиревски
ПБФ

uiup
Вовед во нумеричка анализа со МАТлаб
д-р Катарина Мукаетова
ИЗИИС

uiup
Резултативна видска конфигурација на глаголите во македонскиот јазик
д-р Људмил Спасов
ФЛФ

uiup
Хумана генетика 2
М. Кочова
Е. Шукарова-Ангеловска
В. Анастасовска
С. Кочева
МЕДФ
2011
uiup
Физикална дијагноза во педијатријата
Дафина Кузмановска
Стефка Грујовска
МЕДФ
2011
uiup
Релативната реченица во македонскиот јазик
Лилјана Минова-Ѓуркова
ФЛФ
2011
uiup
Методика на физичко образование
Марјан Малчев
ФФК
2011
uiup
Дијалектика на словенечкиот јазик
д-р Лидија Аризанковска
ФЛФ
2011
uiup
Политички студии (учебник по англиски јазик за Правен факултет, насока политички студии)
д-р Даница Цветановска
ФЛФ
2010
uiup
Новинарство: англиски јазик во функција на струката
д-р Даница Цветановска
ФЛФ
2010
uiup
Методи за оценка на квалитетот на текстилните материјали
д-р Виолета Чепујновска
ТМФ
2010
uiup
Текстилни влакна
д-р Костадинка Љапчева
ТМФ
2009
uiup
Студија на работа
д-р Роберт Миновски
д-р Делчо Јовановски
МФ
2009
uiup
Компјутерско водење на процеси
д-р Миле Станковски
д-р Татјана Колемишевска – Гугуловска
ФЕИТ

uiup
Хидротермичка обработка на дрвото
д-р Бранко Рабаџиски
ШФ
2008
uiup
Учам руски јазик
д-р Роза Тасева
ФЛФ
2008
uiup
Производи од иситнето дрво 2
д-р Јосиф Димески
ШФ
2008
uiup
Општа и неорганска хемија
д-р В. Бошевска
ПМФ
2008
uiup
Збирка методи на испитување на органски соединенија
д-р Љубомир Арсов
ТМФ
2008
uiup
Експлоатација на земјоделска техника
д-р Живко Давчев
ФЗНХ
2008
uiup
Авиотранспорт и неговата регулатива
МФ
2009
MA100pnvnrm
Авиотранспорт и неговата регулатива
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Автопоеза и когниција
ФЗФ
2012
MA200pnvnrm
Агроекосистемска одржливост
ФЗНХ
2009
MA100pnvnrm
Агроекосистемска одржливост
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Административно право
ИСППИ
2012
MA100pnvnrm
Административно право
ПРФ
2012
MA100pnvnrm
Административното право на земјите од Европа
ПРФ
2012
MA200pnvnrm
Акумулација на занењето и еволуција на индустријата
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Акумулација на занењето и еволуција на индустријата
МФ
2009
MA100pnvnrm
Акумулација на занењето и еволуција на индустријата
ТМФ
2009
MA70pnvnrm
Акумулација на занењето и еволуција на индустријата
ФЕИТ
2009
MA100pnvnrm
Алтернативни енергетски системи и примени
ПМФ
2014
A400pnvnrm
Алтернативни енергетски системи и примени
ФЕИТ
2014
A350pnvnrm
Алтернативни енергетски системи и примени
ПМФ
2014
M500pnvnrm
Алтернативни енергетски системи и примени
ФЕИТ
2014
M500pnvnrm
Американски прирачник за клиничка медицина
МЕДФ
2012
MA200pnvnrm
Американски прирачник за клиничка стоматологија
СФ
2012
MA200pnvnrm
Американски прирачник по клиничка хематологија
МЕДФ
2013
A50pnvnrm
Американски прирачник по клиничка хематологија
МЕДФ
2013
MA200pnvnrm
Анализа и управување на роботите
ФИНКИ
2013
A50pnvnrm
Анализа и управување на роботите
ФЕИТ
2013
MA200pnvnrm
Анализа на глобалната политичка економија
ЕФ
2012
MA100pnvnrm
Анализа на глобалната политичка економија
ПРФ
2012
MA100pnvnrm
Анализа на градба на рбетници
МЕДФ
2009
MA100pnvnrm
Анализа на градба на рбетници
ПМФ
2009
MA100pnvnrm
Анализа на градба на рбетници
ФВМ
2009
MA70pnvnrm
Анализа на градба на рбетници
ФЗНХ
2009
MA100pnvnrm
Анализа на јавни политики
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Анализа на јавни политики
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Анализа на општествените мрежи – методи и примена
ИСППИ
2010
MA70pnvnrm
Анализа на општествените мрежи – методи и примена
ПРФ
2010
MA70pnvnrm
Анализа на општествените мрежи – методи и примена
ФЗФ
2010
MA70pnvnrm
Анализа на планирање маркетинг
ЕИ
2012
MA50pnvnrm
Анализа на планирање маркетинг
ЕФ
2012
MA150pnvnrm
Анализи и производство на вино
ФЗНХ
2010
MA100pnvnrm
Аналитичка хемија
ПМФ
2010
MA200pnvnrm
Анатомија на човекот на пресеци
МЕДФ
2012
A50pnvnrm
Анатомија на човекот на пресеци
МЕДФ
2012
MA200pnvnrm
Ангажирање на непрофитни организации
ИСППИ
2012
MA200pnvnrm
Антропологија на религијата
ПМФ
2009
MA100pnvnrm
Антропологија на религијата
ФЗФ
2009
MA100pnvnrm
Археоминерологија
ПМФ
2012
MA100pnvnrm
Археоминерологија
ТМФ
2012
MA100pnvnrm
Архитектура - елементи, материјали, форми
АФ
2013
A50pnvnrm
Архитектура - елементи, материјали, форми
АФ
2013
MA200pnvnrm
Архитектурата на модерна Италија-книга 1
АФ
2012
MA200pnvnrm
Архитектурата на модерна Италија-книга 2
АФ
2012
MA200pnvnrm
Атлас во боја за клиничка анатомија на куче и мачка
ФВМ
2013
A50pnvnrm
Атлас во боја за клиничка анатомија на куче и мачка
ФВМ
2013
MA200pnvnrm
Атлас во боја и текстови за клиничка медицина
МЕДФ
2010
MA200pnvnrm
Атлас за ургентна Медицински факултет
МЕДФ
2010
MA200pnvnrm
Атлас на човечката функционална анатомија
МЕДФ
2012
MA200pnvnrm
Атомско моделирање на процесот на попуштање на материјалите
ТМФ
2013
A50pnvnrm
Атомско моделирање на процесот на попуштање на материјалите
ТМФ
2013
MA200pnvnrm
Базични принципи на фармакологијата
ФФ
2014
A750pnvnrm
Базични принципи на фармакологијата
ФФ
2014
M1000pnvnrm
Бахтин и визуелната уметност
ФЛУ
2013
A50pnvnrm
Бахтин и визуелната уметност
ФЛУ
2013
MA200pnvnrm
Безбедност и заштита на мрежниот сообраќај
ПМФ
2010
MA100pnvnrm
Безбедност и заштита на мрежниот сообраќај
ФЕИТ
2010
MA100pnvnrm
Безжични комуникации и мрежи - 2 издание
ПМФ
2010
MA100pnvnrm
Безжични комуникации и мрежи - 2 издание
ФЕИТ
2010
MA100pnvnrm
Бесконечна граница
ФЗФ
2013
A50pnvnrm
Бесконечна граница
ИСППИ
2013
MA200pnvnrm
Бизнис и општество
ЕИ
2009
MA50pnvnrm
Бизнис и општество
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Билки: предизвици во хемијата и во биологијата
ФЗНХ
2010
MA100pnvnrm
Билки: предизвици во хемијата и во биологијата
ШФ
2010
MA100pnvnrm
Билтморски лекции за силвикултурата
ФЗНХ
2010
MA100pnvnrm
Билтморски лекции за силвикултурата
ШФ
2010
MA100pnvnrm
Биологија на виновата лоза
ЗИ
2012
MA50pnvnrm
Биологија на виновата лоза
ФЗНХ
2012
MA150pnvnrm
Биологија на јаболки и круши
ФЗНХ
2010
MA100pnvnrm
Биологија на микроорганизмите во гројзето, ширата и виното
ФЗНХ
2014
A750pnvnrm
Биологија на микроорганизмите во гројзето, ширата и виното
ФЗНХ
2014
M1000pnvnrm
Биотехнологија
МЕДФ
2009
MA100pnvnrm
Биотехнологија
ПМФ
2009
MA100pnvnrm
Биотехнологија
СФ
2009
MA100pnvnrm
Биотехнологија
ТМФ
2009
MA70pnvnrm
Биотехнологија
ФВМ
2009
MA70pnvnrm
Биотехнологија
ФФ
2009
MA100pnvnrm
Биохемиска основа на спортска активност
ФФК
2014
A750pnvnrm
Биохемиска основа на спортска активност
ФФК
2014
M1000pnvnrm
Биохемиско инженерство
ПМФ
2012
MA50pnvnrm
Биохемиско инженерство
ФВМ
2012
MA50pnvnrm
Биохемиско инженерство
ФЗНХ
2012
MA100pnvnrm
Битието на правдата
ПРФ
2012
MA200pnvnrm
Богатство на мрежите
ПМФ
2009
MA100pnvnrm
Богатство на мрежите
ФЕИТ
2009
MA100pnvnrm
Болести кај дивите животни
ЗИ
2012
MA50pnvnrm
Болести кај дивите животни
ФВМ
2012
MA50pnvnrm
Болести кај дивите животни
ФЗНХ
2012
MA100pnvnrm
Борба против невработеноста
ЕИ
2012
MA50pnvnrm
Борба против невработеноста
ЕФ
2012
MA150pnvnrm
Ботаника на желбата
ЗИ
2012
MA50pnvnrm
Ботаника на желбата
ФЗНХ
2012
MA100pnvnrm
Ботаника на желбата
ШФ
2012
MA50pnvnrm
Брзиот пат до корпоративниот растеж
ЕИ
2009
MA50pnvnrm
Брзиот пат до корпоративниот растеж
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Брзиот пат до корпоративниот растеж
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Бубрежна патофизиологија
МЕДФ
2012
MA200pnvnrm
Ветеринарна микробиологија
ФВМ
2012
MA200pnvnrm
Вештачка интелегенција
ПМФ
2010
MA100pnvnrm
Вештачка интелегенција
ФЕИТ
2010
MA100pnvnrm
Визуелни методи во општествените истражувања
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Визуелни методи во општествените истражувања
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Визуелни методи во општествените истражувања
ФЗФ
2009
MA100pnvnrm
Вкусот на храната
ЗИ
2012
MA50pnvnrm
Вкусот на храната
ФВМ
2012
MA50pnvnrm
Вкусот на храната
ФЗНХ
2012
MA100pnvnrm
Внатрешни граници
ПРФ
2013
A50pnvnrm
Внатрешни граници
ФЗФ
2013
MA200pnvnrm
Во одбрана на историјата
ИНИ
2013
A25pnvnrm
Во одбрана на историјата
ФЗФ
2013
A25pnvnrm
Во одбрана на историјата
ИНИ
2013
MA100pnvnrm
Во одбрана на историјата
ФЗФ
2013
MA100pnvnrm
Вовед во агрономија: Храна, култури и животна средина
ФЗНХ
2013
A50pnvnrm
Вовед во агрономија: Храна, култури и животна средина
ЗИ
2013
MA100pnvnrm
Вовед во агрономија: Храна, култури и животна средина
ФЗНХ
2013
MA100pnvnrm
Вовед во алгоритмите на биоинформатиката
ПМФ
2010
MA100pnvnrm
Вовед во алгоритмите на биоинформатиката
ФЕИТ
2010
MA100pnvnrm
Вовед во антропологија
МЕДФ
2013
A25pnvnrm
Вовед во антропологија
ПМФ
2013
A25pnvnrm
Вовед во антропологија
МЕДФ
2013
MA100pnvnrm
Вовед во банкарство
ЕИ
2012
MA50pnvnrm
Вовед во банкарство
ЕФ
2012
MA150pnvnrm
Вовед во безбедност
ФЗФ
2013
A50pnvnrm
Вовед во безбедност
ИСППИ
2013
MA50pnvnrm
Вовед во безбедност
ФЗФ
2013
MA150pnvnrm
Вовед во биоинформатика
ПМФ
2010
MA200pnvnrm
Вовед во веројатност
ПМФ
2012
MA60pnvnrm
Вовед во веројатност
ФЕИТ
2012
MA70pnvnrm
Вовед во веројатност
ФИНКИ
2012
MA70pnvnrm
Вовед во економетрија со примени
ЕФ
2011
MA200pnvnrm
Вовед во економската теорија на пазарното однесување
ЕФ
2010
MA200pnvnrm
Вовед во јавна администрација
ЕФ
2010
MA100pnvnrm
Вовед во јавна администрација
ПРФ
2010
MA100pnvnrm
Вовед во космологија
ПМФ
2014
A50pnvnrm
Вовед во космологија
ПМФ
2014
M200pnvnrm
Вовед во лимнологијата
ПМФ
2010
MA150pnvnrm
Вовед во лимнологијата
ФЗНХ
2010
MA50pnvnrm
Вовед во математичка анализа за економска теорија и економетрија
ЕФ
2014
A400pnvnrm
Вовед во математичка анализа за економска теорија и економетрија
ЕИ
2014
A350pnvnrm
Вовед во математичка анализа за економска теорија и економетрија
ЕФ
2014
M500pnvnrm
Вовед во математичка анализа за економска теорија и економетрија
ЕИ
2014
M500pnvnrm
Вовед во меѓународно кривично право и кривична процедура
ПРФ
2010
MA200pnvnrm
Вовед во механика на флуиди
МФ
2013
A50pnvnrm
Вовед во механика на флуиди
МФ
2013
MA100pnvnrm
Вовед во механика на флуиди
ТМФ
2013
MA100pnvnrm
Вовед во модерни навигациски системи
ФЕИТ
2009
MA100pnvnrm
Вовед во нелинеарни парцијални диференцијални равенки
ПМФ
2014
A400pnvnrm
Вовед во нелинеарни парцијални диференцијални равенки
ФЕИТ
2014
A350pnvnrm
Вовед во нелинеарни парцијални диференцијални равенки
ПМФ
2014
M500pnvnrm
Вовед во нелинеарни парцијални диференцијални равенки
ФЕИТ
2014
M500pnvnrm
Вовед во НУРБС
ФИНКИ
2012
MA100pnvnrm
Вовед во НУРБС Историска перспектива
ФИНКИ
2013
A50pnvnrm
Вовед во општа органска хемија и биохемија
ПМФ
2013
A50pnvnrm
Вовед во општа органска хемија и биохемија
ПМФ
2013
MA150pnvnrm
Вовед во општа органска хемија и биохемија
ТМФ
2013
MA50pnvnrm
Вовед во политика
ПРФ
2012
MA200pnvnrm
Вовед во прехрамбено инженерство
ЗИ
2012
MA100pnvnrm
Вовед во прехрамбено инженерство
ФЗНХ
2012
MA100pnvnrm
Вовед во римско право
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Вовед во римско право
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Вовед во роботика
ПМФ
2010
MA100pnvnrm
Вовед во роботика
ФЕИТ
2010
MA100pnvnrm
Вовед во статистичка механика
ГФ
2013
A25pnvnrm
Вовед во статистичка механика
МФ
2013
A25pnvnrm
Вовед во статистичка механика
ГФ
2013
MA100pnvnrm
Вовед во статистичка механика
МФ
2013
MA100pnvnrm
Вовед во структура на протеини
ПМФ
2013
A50pnvnrm
Вовед во структура на протеини
МЕДФ
2013
MA100pnvnrm
Вовед во структура на протеини
ПМФ
2013
MA100pnvnrm
Вовед во теорија на компјутерско пресметување
ПМФ
2010
MA100pnvnrm
Вовед во теорија на компјутерско пресметување
ФЕИТ
2010
MA100pnvnrm
Вовед во техниките и науката за животна средина
ПМФ
2012
MA70pnvnrm
Вовед во техниките и науката за животна средина
ЖСР
2012
MA60pnvnrm
Вовед во техниките и науката за животна средина
ТМФ
2012
MA70pnvnrm
Вовед во топологија
ПМФ
2011
MA200pnvnrm
Вовед во физика на тврдо тело
ПМФ
2013
A50pnvnrm
Вовед во физика на тврдо тело
ПМФ
2013
MA200pnvnrm
Вовед во физичка географија и околината
ПМФ
2010
MA200pnvnrm
Вовед во филмски студии: четврто издание
ФДУ
2009
MA200pnvnrm
Вовед во финансиско сметководство
ЕФ
2010
MA200pnvnrm
Вовед во хидрологија
ПМФ
2010
MA100pnvnrm
Вовед во хидрологија
ФЗНХ
2010
MA100pnvnrm
Воведување на етиката во наставната програма на Универзитетите; Теорија и пракса
ФЗФ
2013
A50pnvnrm
Воведување на етиката во наставната програма на Универзитетите; Теорија и пракса
ИСППИ
2013
MA50pnvnrm
Воведување на етиката во наставната програма на Универзитетите; Теорија и пракса
ФЗФ
2013
MA150pnvnrm
Водич за апсолутни почетници низ бази на податоци
ФИНКИ
2013
A50pnvnrm
Водич за апсолутни почетници низ бази на податоци
ФЕИТ
2013
MA100pnvnrm
Водич за апсолутни почетници низ бази на податоци
ФИНКИ
2013
MA100pnvnrm
Водич за безбедност во исхрната
ЗИ
2012
MA50pnvnrm
Водич за безбедност во исхрната
ФВМ
2012
MA50pnvnrm
Водич за безбедност во исхрната
ФЗНХ
2012
MA100pnvnrm
Водич за вакцини
МЕДФ
2010
MA200pnvnrm
Водич за дисекција на кучето
ФВМ
2012
MA200pnvnrm
Војна и самоодбрана
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Војна и самоодбрана
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Војна и самоодбрана
ФЗФ
2009
MA100pnvnrm
Воспоставување на супремацијата на европското право
ПРФ
2012
MA200pnvnrm
Генетика на синдромите на дебелината
МЕДФ
2012
MA200pnvnrm
Генетски предиспозиции за заразни заболувања
МЕДФ
2012
MA200pnvnrm
Гените како храна
ЗИ
2012
MA50pnvnrm
Гените како храна
ФВМ
2012
MA50pnvnrm
Гените како храна
ФЗНХ
2012
MA100pnvnrm
Географски информациски системи
ПМФ
2010
MA200pnvnrm
Геологија за инженерите и стручњаците за животна средина
ГФ
2009
MA100pnvnrm
Глобален маркетинг
ЕИ
2013
A25pnvnrm
Глобален маркетинг
ЕФ
2013
A25pnvnrm
Глобален маркетинг
ЕИ
2013
MA100pnvnrm
Глобален маркетинг
ЕФ
2013
MA100pnvnrm
Глобален организиран криминал
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Глобален организиран криминал
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Глобализација
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Глобализација
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Глобализација
ЕИ
2009
MA50pnvnrm
Глобализација
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Глобализација и бизнис
ЕФ
2013
A50pnvnrm
Глобализација и бизнис
ЕИ
2013
MA50pnvnrm
Глобализација и бизнис
ЕФ
2013
MA150pnvnrm
Глобализација на светската политика
ПРФ
2010
MA200pnvnrm
Глобализацијата и иднината на трудовото право
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Глобализацијата и иднината на трудовото право
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Глобализирање на храната
ФЗНХ
2013
A50pnvnrm
Глобализирање на храната
ЗИ
2013
MA100pnvnrm
Глобализирање на храната
ФЗНХ
2013
MA100pnvnrm
Глобализирање на храната
ЕИ
2013
MA50pnvnrm
Глобализирање на храната
ПРФ
2013
MA100pnvnrm
Глобализирање на храната
ЕФ
2013
MA100pnvnrm
Глобална секс индустрија и продажба на луѓе
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Глобална секс индустрија и продажба на луѓе
ФЗФ
2009
MA100pnvnrm
Глобална секс индустрија и продажба на луѓе
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Глобално владеење и нови војни
ФЗФ
2012
MA200pnvnrm
Големите одлуки на Европскиот суд за човекови права
ПРФ
2014
A400pnvnrm
Големите одлуки на Европскиот суд за човекови права
ИСППИ
2014
A350pnvnrm
Големите одлуки на Европскиот суд за човекови права
ПРФ
2014
M500pnvnrm
Големите одлуки на Европскиот суд за човекови права
ИСППИ
2014
M500pnvnrm
Големите прашања на филозофијата и правото
ПРФ
2012
MA150pnvnrm
Големите прашања на филозофијата и правото
ФЗФ
2012
MA50pnvnrm
Граѓанско процесно право на Австрија и на Европската унија
ПРФ
2013
A50pnvnrm
Граѓанско процесно право на Австрија и на Европската унија
ИСППИ
2013
MA50pnvnrm
Граѓанско процесно право на Австрија и на Европската унија
ПРФ
2013
MA150pnvnrm
Градење на организациска меморија
ЕИ
2012
MA50pnvnrm
Градење на организациска меморија
ЕФ
2012
MA150pnvnrm
Градење со земја
АФ
2012
MA100pnvnrm
Градење со земја
ГФ
2012
MA100pnvnrm
Градењето на мир како политика
ФЗФ
2013
A50pnvnrm
Градењето на мир како политика
ФЗФ
2013
MA200pnvnrm
Градот и душата: Складност
АФ
2009
MA100pnvnrm
Градот и душата: Складност
ГФ
2009
MA100pnvnrm
Границите на алијансата
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Границите на алијансата
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Границите на алијансата
ФЗФ
2009
MA100pnvnrm
Границите на меѓународно право
ПРФ
2012
MA200pnvnrm
Границите на социјалната политика
ИСППИ
2012
MA100pnvnrm
Границите на социјалната политика
ФЗФ
2012
MA100pnvnrm
Граничен трошок на јавните фондови
ЕФ
2013
A50pnvnrm
Граничен трошок на јавните фондови
ЕИ
2013
MA50pnvnrm
Граничен трошок на јавните фондови
ЕФ
2013
MA150pnvnrm
Да се биде полицаец
ФЗФ
2009
MA100pnvnrm
Да се види невидливото
ФЗФ
2009
MA100pnvnrm
Да се дојде до Да
ЕИ
2009
MA50pnvnrm
Да се дојде до Да
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Да се дојде до Да
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Да се дојде до Да
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Да се одбегне не
ЕИ
2009
MA50pnvnrm
Да се одбегне не
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Да се одбегне не
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Да се одбегне не
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Да се размислува во ЈАВА
ПМФ
2010
MA100pnvnrm
Да се размислува во ЈАВА
ФЕИТ
2010
MA100pnvnrm
Даночно право
ПРФ
2013
A50pnvnrm
Даночно право
ИСППИ
2013
MA100pnvnrm
Даночно право
ПРФ
2013
MA100pnvnrm
Два плоштада
АФ
2009
MA100pnvnrm
Два плоштада
ГФ
2009
MA100pnvnrm
Деловна комуникација
ЕФ
2012
MA100pnvnrm
Деловна комуникација
ПРФ
2012
MA100pnvnrm
Детето, семејството и државата
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Детето, семејството и државата
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Дигитален дизајн
ПМФ
2010
MA100pnvnrm
Дигитален дизајн
ФЕИТ
2010
MA100pnvnrm
Дигитални интегрирани кола од аспект на дизајнирањето
ФЕИТ
2013
A50pnvnrm
Дигитални интегрирани кола од аспект на дизајнирањето
ФЕИТ
2013
MA200pnvnrm
Дигитални комуникации
ПМФ
2010
MA100pnvnrm
Дигитални комуникации
ФЕИТ
2010
MA100pnvnrm
Дизајн и производство на текстилни композити
ТМФ
2013
A50pnvnrm
Дизајн и производство на текстилни композити
ТМФ
2013
MA200pnvnrm
Дизајн на интеракција
ПМФ
2010
MA100pnvnrm
Дизајн на интеракција
ФЕИТ
2010
MA100pnvnrm
Дизајнирање на вградени системи
ПМФ
2010
MA100pnvnrm
Дизајнирање на вградени системи
ФЕИТ
2010
MA100pnvnrm
Дијагностички прирачник за оториноларингологија
МЕДФ
2010
MA200pnvnrm
Динамика на електричната енергија
ФЕИТ
2009
MA100pnvnrm
Динамика на моторни возила
МФ
2009
MA100pnvnrm
Динамика на мултилатерализмот
ИСППИ
2012
MA100pnvnrm
Динамика на мултилатерализмот
ФЗФ
2012
MA100pnvnrm
Динамика на пазарот-нова финансиска економија
ЕИ
2012
MA100pnvnrm
Динамика на пазарот-нова финансиска економија
ЕФ
2012
MA100pnvnrm
Динамичко програмирање и оптимално управување 1
ФИНКИ
2014
A750pnvnrm
Динамичко програмирање и оптимално управување 1
ФИНКИ
2014
M1000pnvnrm
Динамичко програмирање и оптимално управување 2
ФИНКИ
2014
A750pnvnrm
Динамичко програмирање и оптимално управување 2
ФИНКИ
2014
M1000pnvnrm
Дипломатија (Стратегии за светот што се маенува)
ИСППИ
2012
MA200pnvnrm
Дипломатија на животната средина
ГФ
2009
MA100pnvnrm
Дипломатија на највисоко ниво
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Дипломатија та и меѓународното право во глобализирани односи
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Дипломатија: Теорија и пракса
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Дипломатија: Теорија и пракса
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Дипломатски церемонијал и протокол
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Дипломатски церемонијал и протокол
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Дискусијата како метод во наставата
ФЗФ
2014
A750pnvnrm
Дискусијата како метод во наставата
ФЗФ
2014
M1000pnvnrm
Дистрибуирани оперативни системи
ПМФ
2009
MA100pnvnrm
Дистрибуирани оперативни системи
ФЕИТ
2009
MA100pnvnrm
Договор за ангажирани консултанти-подизведувачи
АФ
2009
MA100pnvnrm
Договор за ангажирани консултанти-подизведувачи
ГФ
2009
MA100pnvnrm
Договор за ангажирани консултанти-подизведувачи
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Договор за ангажирани консултанти-подизведувачи
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Договор за поднесување групна понуда(конзорциум)
АФ
2009
MA100pnvnrm
Договор за поднесување групна понуда(конзорциум)
ГФ
2009
MA100pnvnrm
Договор за поднесување групна понуда(конзорциум)
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Договор за поднесување групна понуда(конзорциум)
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Европа и правото
ПРФ
2012
MA200pnvnrm
Европска конвенција на човечките права
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Европска конвенција на човечките права
ФЗФ
2009
MA100pnvnrm
Европска конвенција на човечките права
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Европска политика
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Европска политика
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Европски устав
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Европски устав
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Европско кривично право
ПРФ
2010
MA200pnvnrm
Европско право на интелектуална сопственост
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Европско право на интелектуална сопственост
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Европско стварно право
ЕФ
2010
MA100pnvnrm
Европско стварно право
ПРФ
2010
MA100pnvnrm
Европското и меѓународното право за правата на човекот
ПРФ
2013
A50pnvnrm
Европското и меѓународното право за правата на човекот
ИСППИ
2013
MA50pnvnrm
Европското и меѓународното право за правата на човекот
ПРФ
2013
MA150pnvnrm
Едукација на окото
ФЛУ
2009
MA100pnvnrm
ЕИК водич за изведувачи според условите на договор за изградба на ФИДИК
АФ
2009
MA100pnvnrm
ЕИК водич за изведувачи според условите на договор за изградба на ФИДИК
ГФ
2009
MA100pnvnrm
ЕИК водич за изведувачи според условите на договор за изградба на ФИДИК
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
ЕИК водич за изведувачи според условите на договор за изградба на ФИДИК
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
ЕИК водич за изведувачи според условите на договор за постројките и изградба на проект на ФИДИК
АФ
2009
MA100pnvnrm
ЕИК водич за изведувачи според условите на договор за постројките и изградба на проект на ФИДИК
ГФ
2009
MA100pnvnrm
ЕИК водич за изведувачи според условите на договор за постројките и изградба на проект на ФИДИК
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
ЕИК водич за изведувачи според условите на договор за постројките и изградба на проект на ФИДИК
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
ЕИК водич за изведувачи според условите на договор на ФИДИК за ЕПЦ проекти „клуч на рака“(второ издание)
АФ
2009
MA100pnvnrm
ЕИК водич за изведувачи според условите на договор на ФИДИК за ЕПЦ проекти „клуч на рака“(второ издание)
ГФ
2009
MA100pnvnrm
ЕИК водич за изведувачи според условите на договор на ФИДИК за ЕПЦ проекти „клуч на рака“(второ издание)
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
ЕИК водич за изведувачи според условите на договор на ФИДИК за ЕПЦ проекти „клуч на рака“(второ издание)
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
ЕКОЛОГИЈАТА ПРЕД СЕ
ПМФ
2011
MA100pnvnrm
Еколошки начела и прашања поврзани со животната средина
ЖСР
2011
MA200pnvnrm
Економетрија на финансиските пазари
ЕИ
2012
MA50pnvnrm
Економетрија на финансиските пазари
ЕФ
2012
MA150pnvnrm
Економија за менаџери
ЕИ
2009
MA50pnvnrm
Економија за менаџери
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Економија на време и ризик
ЕИ
2012
MA50pnvnrm
Економија на време и ризик
ЕФ
2012
MA150pnvnrm
Економија на европска интеграција
ЕИ
2012
MA50pnvnrm
Економија на европска интеграција
ЕФ
2012
MA150pnvnrm
Економија на здравството
ЕИ
2009
MA50pnvnrm
Економија на здравството
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Економија на јавниот сектор
ЕИ
2009
MA50pnvnrm
Економија на јавниот сектор
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Економија на менаџментот и бизнис стратегија
ЕИ
2009
MA50pnvnrm
Економија на менаџментот и бизнис стратегија
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Економија на микрофинансирањето
ЕФ
2013
A50pnvnrm
Економија на микрофинансирањето
ЕИ
2013
MA50pnvnrm
Економија на микрофинансирањето
ЕФ
2013
MA150pnvnrm
Економија на несовршениот свет
ЕФ
2013
A50pnvnrm
Економија на несовршениот свет
ЕИ
2013
MA50pnvnrm
Економија на несовршениот свет
ЕФ
2013
MA150pnvnrm
Економија на пари, банкарство и финансиски пазари
ЕФ
2010
MA200pnvnrm
Економија на родовите
ЕФ
2010
MA100pnvnrm
Економија на родовите
ФЗФ
2010
MA100pnvnrm
Економика на земјоделството и агробизнис
ФЗНХ
2012
MA200pnvnrm
Економска географија и јавна политика
ЕИ
2012
MA50pnvnrm
Економска географија и јавна политика
ЕФ
2012
MA50pnvnrm
Економска географија и јавна политика
ИСППИ
2012
MA50pnvnrm
Економска географија и јавна политика
ПМФ
2012
MA50pnvnrm
Економски ефект на буџетот на Владата
ЕИ
2012
MA100pnvnrm
Економски ефект на буџетот на Владата
ЕФ
2012
MA100pnvnrm
Екофизиологија на растенијата
ПМФ
2009
MA100pnvnrm
Експлозивни ефекти и апликации
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Експлозивни ефекти и апликации
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Експлозивни ефекти и апликации
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Експлозивни ефекти и апликации
МФ
2009
MA100pnvnrm
Експлозивни ефекти и апликации
ЕИ
2009
MA50pnvnrm
Електронска трговија
ЕФ
2010
MA200pnvnrm
Енергетски системи и одржливост-моќност за одржлива иднина
ПМФ
2014
A400pnvnrm
Енергетски системи и одржливост-моќност за одржлива иднина
ФЕИТ
2014
A350pnvnrm
Енергетски системи и одржливост-моќност за одржлива иднина
ПМФ
2014
M500pnvnrm
Енергетски системи и одржливост-моќност за одржлива иднина
ФЕИТ
2014
M500pnvnrm
Ентериери
АФ
2012
MA200pnvnrm
Епидемиологија на животната средина
ЖСР
2012
MA50pnvnrm
Епидемиологија на животната средина
ФВМ
2012
MA50pnvnrm
Епидемиологија на животната средина
ФЗНХ
2012
MA100pnvnrm
Епидемиологија, биостатика и ургентна медицина
МЕДФ
2010
MA200pnvnrm
Ерата на маркетингот
ЕИ
2012
MA50pnvnrm
Ерата на маркетингот
ЕФ
2012
MA150pnvnrm
Етика на војната
ФЗФ
2010
MA200pnvnrm
Етнички конфликти, религија, идентитет и политика
ПРФ
2010
MA100pnvnrm
Етнички конфликти, религија, идентитет и политика
ФЗФ
2010
MA100pnvnrm
Етнички пејзажи во урбаниот свет
ПМФ
2010
MA100pnvnrm
Етнички пејзажи во урбаниот свет
ФЗФ
2010
MA100pnvnrm
Етнографија – принципи во практика
ПМФ
2009
MA100pnvnrm
Етнографија – принципи во практика
ФЗФ
2009
MA100pnvnrm
Живеење со природата
ПМФ
2009
MA100pnvnrm
Живеење со природата
ФЗНХ
2009
MA100pnvnrm
Животински инстинкти
ЗИ
2012
MA50pnvnrm
Животински инстинкти
ФВМ
2012
MA50pnvnrm
Животински инстинкти
ФЗНХ
2012
MA100pnvnrm
Животински нуспроизвод, обработка и користење
ЗИ
2012
MA100pnvnrm
Животински нуспроизвод, обработка и користење
ФЗНХ
2012
MA100pnvnrm
За војната
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
За војната
ФЗФ
2009
MA100pnvnrm
За конкуренцијата
ЕИ
2009
MA50pnvnrm
За конкуренцијата
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
За конкуренцијата
МФ
2009
MA100pnvnrm
ЗАВИСНОСТ,Од биологија до политика за дрога
ИСППИ
2012
MA60pnvnrm
ЗАВИСНОСТ,Од биологија до политика за дрога
МЕДФ
2012
MA70pnvnrm
ЗАВИСНОСТ,Од биологија до политика за дрога
ФЗФ
2012
MA70pnvnrm
Заемни дејства на минералите, микроорганизмите и органската материја во почвата
ПМФ
2014
A400pnvnrm
Заемни дејства на минералите, микроорганизмите и органската материја во почвата
ФЕИТ
2014
A350pnvnrm
Заемни дејства на минералите, микроорганизмите и органската материја во почвата
ПМФ
2014
M500pnvnrm
Заемни дејства на минералите, микроорганизмите и органската материја во почвата
ФЕИТ
2014
M500pnvnrm
Закон за кривична постапка
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Заложно право
ПРФ
2013
A50pnvnrm
Заложно право
ИСППИ
2013
MA100pnvnrm
Заложно право
ПРФ
2013
MA100pnvnrm
Запознавање со енергетските капацитети и нивната либерализација
МФ
2010
MA100pnvnrm
Запознавање со енергетските капацитети и нивната либерализација
ФЕИТ
2010
MA100pnvnrm
Затоплување, ладење осветлување
МФ
2012
MA100pnvnrm
Затоплување, ладење осветлување
ФЕИТ
2012
MA100pnvnrm
Заштита од земјотреси
ГФ
2009
MA100pnvnrm
Заштита од земјотреси
ИЗИИС
2009
MA50pnvnrm
Здравје на живината и менаџмент
ЗИ
2012
MA50pnvnrm
Здравје на живината и менаџмент
ФВМ
2012
MA50pnvnrm
Здравје на живината и менаџмент
ФЗНХ
2012
MA100pnvnrm
Здравствена економика
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Здравствена економика
МЕДФ
2009
MA100pnvnrm
Земјена Архитектура - Вилијам Н. Морган
АФ
2012
MA200pnvnrm
Земјена Архитектура - Роналд Раел
АФ
2012
MA200pnvnrm
Земјоделска економија
ФЗНХ
2011
MA200pnvnrm
Земјоделство и животна средина: Перспективите на постојаниот развој во руралните области
ФЗНХ
2010
MA200pnvnrm
Знаење, информација и очекувања во модерната макроекономија
ЕИ
2012
MA50pnvnrm
Знаење, информација и очекувања во модерната макроекономија
ЕФ
2012
MA150pnvnrm
Идентитет, миграции и новата безбедносна агенда во Европа
ФЗФ
2010
MA200pnvnrm
Избор благосостојба и мерење
ЕИ
2012
MA50pnvnrm
Избор благосостојба и мерење
ЕФ
2012
MA150pnvnrm
Избор/избор базиран врз основа на квалитет за набавка на консултанти услуги
АФ
2009
MA100pnvnrm
Избор/избор базиран врз основа на квалитет за набавка на консултанти услуги
ГФ
2009
MA100pnvnrm
Избор/избор базиран врз основа на квалитет за набавка на консултанти услуги
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Избор/избор базиран врз основа на квалитет за набавка на консултанти услуги
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Инвестиции
ЕФ
2010
MA200pnvnrm
Индустриска вентилација
МФ
2009
MA100pnvnrm
Инженерски основи на моторите со внатрешно согорување
МФ
2009
MA100pnvnrm
Инженерски основи на моторите со внатрешно согорување
ФЕИТ
2009
MA100pnvnrm
Инженерство и технологија во класичниот свет
АФ
2009
MA100pnvnrm
Инженерство и технологија во класичниот свет
ГФ
2009
MA100pnvnrm
Инженерство и технологија во класичниот свет
МФ
2009
MA100pnvnrm
Инженерство и технологија во класичниот свет
ПМФ
2009
MA30pnvnrm
Инженерство и технологија во класичниот свет
ТМФ
2009
MA30pnvnrm
Инженерство и технологија во класичниот свет
ФЕИТ
2009
MA100pnvnrm
Иновации во дипломатската практика
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Иновацијата и претприемништвото
ЕФ
2012
MA50pnvnrm
Иновацијата и претприемништвото
ИСППИ
2012
MA50pnvnrm
Иновацијата и претприемништвото
МФ
2012
MA50pnvnrm
Иновацијата и претприемништвото
ПРФ
2012
MA50pnvnrm
Испитување на конструкциите на историските градби
ГФ
2013
A50pnvnrm
Испитување на конструкциите на историските градби
АФ
2013
MA100pnvnrm
Испитување на конструкциите на историските градби
ГФ
2013
MA100pnvnrm
Историја на архитектурата
АФ
2013
A25pnvnrm
Историја на архитектурата
ГФ
2013
A25pnvnrm
Историја на архитектурата
АФ
2013
MA100pnvnrm
Историја на архитектурата
ГФ
2013
MA100pnvnrm
Историја на медиумска уметност
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Историја на медиумска уметност
ФЗФ
2009
MA100pnvnrm
Историја на модерната уметност: Сликарство,Скулптура, Архитектура, Фотографија
ФЛУ
2009
MA100pnvnrm
Историја на модерната уметност: Сликарство,Скулптура, Архитектура, Фотографија
ФЗФ
2009
MA100pnvnrm
Историја на политичките идеи - том 1
ПРФ
2013
A50pnvnrm
Историја на политичките идеи - том 1
ИСППИ
2013
MA100pnvnrm
Историја на политичките идеи - том 1
ПРФ
2013
MA100pnvnrm
Историја на политичките идеи - том 2
ПРФ
2013
A50pnvnrm
Историја на политичките идеи - том 2
ИСППИ
2013
MA100pnvnrm
Историја на политичките идеи - том 2
ПРФ
2013
MA100pnvnrm
Историја на светскиот театар. Од англиската реставрација до денес
ФДУ
2009
MA200pnvnrm
Историја на тероризмот
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Историја на тероризмот
ФЗФ
2009
MA100pnvnrm
Историја на француското приватно право од 1804
ПРФ
2012
MA200pnvnrm
Историска перспектива
ФЕИТ
2012
MA100pnvnrm
Историски вовед во западното уставно право
ПРФ
2010
MA200pnvnrm
Истражување на криминалистичка анализа
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Истражување на криминалистичка анализа
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Истражувачки методи на политичките науки
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Истражувачки методи на политичките науки
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Исхрана на културите во стакленик
ФЗНХ
2012
MA200pnvnrm
Јавна дипломатија
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Јавни финансии
ЕИ
2009
MA50pnvnrm
Јавни финансии
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Јавно право
ПРФ
2013
A50pnvnrm
Јавно право
ИСППИ
2013
MA100pnvnrm
Јавно право
ПРФ
2013
MA100pnvnrm
Јавно право на владини договори
ИСППИ
2012
MA100pnvnrm
Јавно право на владини договори
ПРФ
2012
MA100pnvnrm
Јазик на обрасци: градови, згради, изградба
АФ
2010
MA100pnvnrm
Јазик на обрасци: градови, згради, изградба
ГФ
2010
MA100pnvnrm
Казнено право
ПРФ
2013
A50pnvnrm
Казнено право
ИСППИ
2013
MA100pnvnrm
Казнено право
ПРФ
2013
MA100pnvnrm
Казнено право – посебен дел 1
ПРФ
2010
MA200pnvnrm
Казнено процесно право
ПРФ
2012
MA200pnvnrm
Казнено процесно право – основен курс
ПРФ
2013
A50pnvnrm
Казнено процесно право – основен курс
ИСППИ
2013
MA50pnvnrm
Казнено процесно право – основен курс
ПРФ
2013
MA150pnvnrm
Како да се измами Владата економски систем на евазија
ЕФ
2012
MA100pnvnrm
Како да се измами Владата економски систем на евазија
ПРФ
2012
MA100pnvnrm
Како функционираат градбите
АФ
2009
MA100pnvnrm
Како функционираат градбите
ГФ
2009
MA100pnvnrm
Каматни стапки и текови на финансискиот пазар
ЕИ
2009
MA50pnvnrm
Каматни стапки и текови на финансискиот пазар
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Квалитативно дијагностицирање на човечкото движење
ФФК
2014
A750pnvnrm
Квалитативно дијагностицирање на човечкото движење
ФФК
2014
M1000pnvnrm
Кембриџ историја на западната музичка теорија
ФМУ
2009
MA200pnvnrm
Клиентско консултантски модел на договор за услуги
АФ
2009
MA100pnvnrm
Клиентско консултантски модел на договор за услуги
ГФ
2009
MA100pnvnrm
Клиентско консултантски модел на договор за услуги
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Клиентско консултантски модел на договор за услуги
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Климатологија
ПМФ
2014
A750pnvnrm
Климатологија
ПМФ
2014
M1000pnvnrm
Клиничка анатомија и физиологија за ветеринарни техничари
ФВМ
2013
A50pnvnrm
Клиничка анатомија и физиологија за ветеринарни техничари
ФВМ
2013
MA200pnvnrm
Клиничка неврологија
МЕДФ
2013
A50pnvnrm
Клиничка неврологија
МЕДФ
2013
MA200pnvnrm
Клиничка хематологија на Винтроуб Том1
МЕДФ
2013
A50pnvnrm
Клиничка хематологија на Винтроуб Том1
МЕДФ
2013
MA200pnvnrm
Клиничка хематологија на Винтроуб Том2
МЕДФ
2013
A50pnvnrm
Клиничка хематологија на Винтроуб Том2
МЕДФ
2013
MA200pnvnrm
Клиничка хемија
ПМФ
2010
MA200pnvnrm
Клинички постапки при очен преглед
МЕДФ
2010
MA200pnvnrm
Клучни концепти во политичката комуникација
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Клучни концепти во политичката комуникација
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Комерцијално банкарство
ЕИ
2012
MA50pnvnrm
Комерцијално банкарство
ЕФ
2012
MA150pnvnrm
Компаративен уставен инженеринг
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Компаративна анализа на власта и политиката
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Компјутерска архитектура
ПМФ
2010
MA100pnvnrm
Компјутерска архитектура
ФЕИТ
2010
MA100pnvnrm
Компјутерска графика
ПМФ
2010
MA100pnvnrm
Компјутерска графика
ФЕИТ
2010
MA100pnvnrm
Компјутерска сигурност
ПМФ
2010
MA100pnvnrm
Компјутерска сигурност
ФЕИТ
2010
MA100pnvnrm
Компјутерска физика
ПМФ
2010
MA100pnvnrm
Компјутерска физика
ФЕИТ
2010
MA100pnvnrm
Компјутерски мрежи
ПМФ
2010
MA100pnvnrm
Компјутерски мрежи
ФЕИТ
2010
MA100pnvnrm
Комплексна анализа
ЕИ
2013
A25pnvnrm
Комплексна анализа
ЕФ
2013
A25pnvnrm
Комплексна анализа
ЕИ
2013
MA100pnvnrm
Комплексна анализа
ЕФ
2013
MA100pnvnrm
Компутациона статистика во климатологијата
ПМФ
2011
MA200pnvnrm
Комуникациска вештина во клиничката практика (комуникација помеѓу пациент и доктор)
МЕДФ
2010
MA200pnvnrm
Комуникациски мрежи – основни концепти и клучни архитектури
ФЕИТ
2009
MA100pnvnrm
Комуникациски мрежи – основни концепти и клучни архитектури
ПМФ
2009
MA100pnvnrm
Конструирање архитектура - материјали, процеси, структури
АФ
2013
A25pnvnrm
Конструирање архитектура - материјали, процеси, структури
ГФ
2013
A25pnvnrm
Конструирање архитектура - материјали, процеси, структури
АФ
2013
MA100pnvnrm
Конструирање архитектура - материјали, процеси, структури
ГФ
2013
MA100pnvnrm
Концепти во програмските јазици
ПМФ
2010
MA100pnvnrm
Концепти во програмските јазици
ФЕИТ
2010
MA100pnvnrm
Концепти во хемијата на виното
ЗИ
2012
MA100pnvnrm
Концепти во хемијата на виното
ФЗНХ
2012
MA100pnvnrm
Користење на отпадните води во земјоделството
ФЗНХ
2010
MA200pnvnrm
Корпоративни финансии
ЕФ
2010
MA200pnvnrm
Корпорациски преземања и продуктивност
ЕИ
2012
MA100pnvnrm
Корпорациски преземања и продуктивност
ЕФ
2012
MA100pnvnrm
Кратка форма на договор
АФ
2009
MA100pnvnrm
Кратка форма на договор
ГФ
2009
MA100pnvnrm
Кратка форма на договор
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Кратка форма на договор
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Краток приказ на микробиологијата
МЕДФ
2012
MA100pnvnrm
Краток приказ на микробиологијата
ПМФ
2012
MA100pnvnrm
Кредитен ризик
ЕИ
2012
MA50pnvnrm
Кредитен ризик
ЕФ
2012
MA150pnvnrm
Кривично право – општ дел
ПРФ
2010
MA200pnvnrm
Кривично право посебен дел 2
ПРФ
2013
A50pnvnrm
Кривично право посебен дел 2
ИСППИ
2013
MA50pnvnrm
Кривично право посебен дел 2
ПРФ
2013
MA150pnvnrm
Криза со отпадот: депонии, печки за палење отпад и како да ја одржуваме иднината
ЖСР
2010
MA100pnvnrm
Криза со отпадот: депонии, печки за палење отпад и како да ја одржуваме иднината
ТМФ
2010
MA100pnvnrm
Криминалистика: вовед во форензика
ПМФ
2010
MA200pnvnrm
Криминалистичко истражување со мапирање на криминалот
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Криптографија и безбедност на мрежи
ПМФ
2010
MA100pnvnrm
Криптографија и безбедност на мрежи
ФЕИТ
2010
MA100pnvnrm
Култура на градбите
АФ
2009
MA100pnvnrm
Култура на градбите
ГФ
2009
MA100pnvnrm
Култура на градбите
ИЗИИС
2009
MA50pnvnrm
Културна антропологија
ФЗФ
2009
MA100pnvnrm
Културна антропологија
ФЛФ
2009
MA100pnvnrm
Лековити билки-Прирачник за кулинарски билки, зачини, мешавини од зачини и за нивните етерични масла
ФЗНХ
2011
MA100pnvnrm
Лековити билки-Прирачник за кулинарски билки, зачини, мешавини од зачини и за нивните етерични масла
ФФ
2011
MA100pnvnrm
Лидерство
ЕИ
2009
MA50pnvnrm
Лидерство
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Лидерство
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Лидерство
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Линеарна алгебра
ПМФ
2010
MA200pnvnrm
Логиката на колективна акција
ИСППИ
2012
MA100pnvnrm
Логиката на колективна акција
ФЗФ
2012
MA100pnvnrm
Лориевата наука за месото
ФЗНХ
2013
A50pnvnrm
Лориевата наука за месото
ЗИ
2013
MA50pnvnrm
Лориевата наука за месото
ФЗНХ
2013
MA150pnvnrm
Луѓе, држави и закани: национални безбедносни проблеми во меѓународните односи
ФЗФ
2010
MA200pnvnrm
Макроекономија
ЕФ
2010
MA200pnvnrm
Макроекономија – европски текст
ЕИ
2009
MA50pnvnrm
Макроекономија – европски текст
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Малолетничка деликвенција
ПРФ
2013
A50pnvnrm
Малолетничка деликвенција
ИСППИ
2013
MA100pnvnrm
Малолетничка деликвенција
ПРФ
2013
MA100pnvnrm
Маркетинг во јавниот сектор
ЕИ
2009
MA50pnvnrm
Маркетинг во јавниот сектор
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Маркетинг движење
ЕФ
2013
A50pnvnrm
Маркетинг движење
ЕИ
2013
MA50pnvnrm
Маркетинг движење
ЕФ
2013
MA150pnvnrm
Маркетинг за немаркетинг менаџери
ЕИ
2012
MA100pnvnrm
Маркетинг за немаркетинг менаџери
ЕФ
2012
MA100pnvnrm
Маркетинг за хотелиерство и туризам
ЕИ
2009
MA50pnvnrm
Маркетинг за хотелиерство и туризам
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Маркетинг за хотелиерство и туризам
ПМФ
2009
MA70pnvnrm
Маркетинг и менаџмент
ЕИ
2009
MA50pnvnrm
Маркетинг и менаџмент
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Маркетинг истражувања
ЕИ
2009
MA50pnvnrm
Маркетинг истражувања
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Маркетинг менаџмент
ЕИ
2013
A25pnvnrm
Маркетинг менаџмент
ЕФ
2013
A25pnvnrm
Маркетинг менаџмент
ЕИ
2013
MA100pnvnrm
Маркетинг менаџмент
ЕФ
2013
MA100pnvnrm
Маркетинг менаџмент; Знаења и вештини
ЕФ
2014
A400pnvnrm
Маркетинг менаџмент; Знаења и вештини
ЕИ
2014
A350pnvnrm
Маркетинг менаџмент; Знаења и вештини
ЕФ
2014
M500pnvnrm
Маркетинг менаџмент; Знаења и вештини
ЕИ
2014
M500pnvnrm
Маркетинг на млеко од аспект на потрошувачот
ЗИ
2012
MA50pnvnrm
Маркетинг на млеко од аспект на потрошувачот
ФВМ
2012
MA50pnvnrm
Маркетинг на млеко од аспект на потрошувачот
ФЗНХ
2012
MA100pnvnrm
Маркетинг на услуги
ЕИ
2013
A25pnvnrm
Маркетинг на услуги
ЕФ
2013
A25pnvnrm
Маркетинг на услуги
ЕИ
2013
MA100pnvnrm
Маркетинг на услуги
ЕФ
2013
MA100pnvnrm
Маслиново масло
ФЗНХ
2013
A50pnvnrm
Маслиново масло
ЗИ
2013
MA100pnvnrm
Маслиново масло
ФЗНХ
2013
MA100pnvnrm
Математика за банкарство и финансии
ЕФ
2013
A50pnvnrm
Математика за банкарство и финансии
ЕИ
2013
MA50pnvnrm
Математика за банкарство и финансии
ЕФ
2013
MA150pnvnrm
Математика на модерен инженеринг
МФ
2009
MA100pnvnrm
Математика на модерен инженеринг
ПМФ
2009
MA100pnvnrm
Математика на модерен инженеринг
ТМФ
2009
MA70pnvnrm
Математика на модерен инженеринг
ФЕИТ
2009
MA100pnvnrm
Материјали за градежни материјали и инфраструктура
ГФ
2012
MA150pnvnrm
Материјали за градежни материјали и инфраструктура
ИЗИИС
2012
MA50pnvnrm
Меѓунаодно кривично право
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Меѓунаодно кривично право
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Меѓународен бизнис
ЕФ
2010
MA200pnvnrm
Меѓународен маркетинг
ЕИ
2012
MA100pnvnrm
Меѓународен маркетинг
ЕФ
2012
MA100pnvnrm
Меѓународна економија – теорија и пракса
ЕИ
2009
MA50pnvnrm
Меѓународна економија – теорија и пракса
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Меѓународна здравствена пракса
МЕДФ
2012
MA200pnvnrm
Меѓународна правна помош во кривичната материја
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Меѓународна правна помош во кривичната материја
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Меѓународна трговија и земјоделство
ФЗНХ
2010
MA200pnvnrm
Меѓународни односи и светска политика
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Меѓународни центри за архитектура
АФ
2013
A50pnvnrm
Меѓународни центри за архитектура
АФ
2013
MA200pnvnrm
Меѓународните односи и Европската унија
ПРФ
2014
A50pnvnrm
Меѓународните односи и Европската унија
ПРФ
2014
M200pnvnrm
Меѓународно казнено право
ПРФ
2014
A50pnvnrm
Меѓународно казнено право
ПРФ
2014
M200pnvnrm
Меѓународно кривично право
ПРФ
2010
MA200pnvnrm
Меѓународно маркетинг истражување
ЕИ
2012
MA100pnvnrm
Меѓународно маркетинг истражување
ЕФ
2012
MA100pnvnrm
Меѓународно право
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Меѓународно право
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Меѓународно право за инвестициски побарувања
ИСППИ
2012
MA100pnvnrm
Меѓународно право за инвестициски побарувања
ПРФ
2012
MA100pnvnrm
Меѓународно право и употреба на сила
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Меѓународно приватно право - том 1
ПРФ
2013
A50pnvnrm
Меѓународно приватно право - том 1
ИСППИ
2013
MA100pnvnrm
Меѓународно приватно право - том 1
ПРФ
2013
MA100pnvnrm
Меѓународно приватно право - том 2
ПРФ
2013
A50pnvnrm
Меѓународно приватно право - том 2
ИСППИ
2013
MA100pnvnrm
Меѓународно приватно право - том 2
ПРФ
2013
MA100pnvnrm
Меѓународно семејно право
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Меѓународно семејно право
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Меѓусебно влијание меѓу правото на ЕУ и националното право
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Меѓусебно влијание меѓу правото на ЕУ и националното право
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Медицинска биохемија
МЕДФ
2010
MA50pnvnrm
Медицинска биохемија
ПМФ
2010
MA150pnvnrm
Медицинска физиологија
МЕДФ
2010
MA200pnvnrm
Медицинско право, етика и биоетика
МЕДФ
2010
MA200pnvnrm
Менаџирање на енергијата за транспорт
ГФ
2009
MA100pnvnrm
Менаџирање на енергијата за транспорт
ФЕИТ
2009
MA100pnvnrm
Менаџирање на локалната власт
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Менаџирање на локалната власт
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Менаџирање на ризиците и финансиските институции
ЕИ
2012
MA50pnvnrm
Менаџирање на ризиците и финансиските институции
ЕФ
2012
MA150pnvnrm
Менаџирање со минералните ресурси и природната околина
МФ
2009
MA100pnvnrm
Менаџмент информациски системи
ПМФ
2010
MA100pnvnrm
Менаџмент информациски системи
ФЕИТ
2010
MA100pnvnrm
Менаџмент на операции
ПМФ
2009
MA100pnvnrm
Менаџмент на операции
МФ
2009
MA100pnvnrm
Менаџмент на операции
ТМФ
2009
MA70pnvnrm
Менаџмент на операции
ФЕИТ
2009
MA100pnvnrm
Менаџмент на фарма
ФЗНХ
2010
MA200pnvnrm
Мерила на исходот во ортопедијата и ортопедската трауматологија
МЕДФ
2012
MA200pnvnrm
Методи кои се употребуваат во контролирани студии на случај
ПРФ
2012
MA200pnvnrm
Механика на клетка
МЕДФ
2013
A20pnvnrm
Механика на клетка
ПМФ
2013
A20pnvnrm
Механика на клетка
ФВМ
2013
A10pnvnrm
Механика на клетка
МЕДФ
2013
MA50pnvnrm
Механика на клетка
ПМФ
2013
MA100pnvnrm
Механика на клетка
ФВМ
2013
MA50pnvnrm
Механика на флуиди
МФ
2009
MA100pnvnrm
Механика на флуиди
ТМФ
2009
MA70pnvnrm
Механика на флуиди
ФЕИТ
2009
MA100pnvnrm
Механичко однесување на материјалите
МФ
2014
A750pnvnrm
Механичко однесување на материјалите
МФ
2014
M1000pnvnrm
Механотроника
МФ
2009
MA100pnvnrm
Микробиолошка биотехнологија
ПМФ
2010
MA200pnvnrm
Микробна контаминација на храната
ФВМ
2013
A25pnvnrm
Микробна контаминација на храната
ФЗНХ
2013
A25pnvnrm
Микробна контаминација на храната
ЗИ
2013
MA100pnvnrm
Микробна контаминација на храната
ФЗНХ
2013
MA100pnvnrm
Микроекономија – средно ниво, современ пристап
ЕФ
2010
MA200pnvnrm
Микроекономија на технолошките системи
ТМФ
2010
MA100pnvnrm
Микроелектроника
ФЕИТ
2013
A50pnvnrm
Микроелектроника
ФЕИТ
2013
MA200pnvnrm
Микроелектронски кола
ФЕИТ
2009
MA100pnvnrm
Микронаводнување за производство на житни култури
ФЗНХ
2010
MA200pnvnrm
Минерални ресурси и развој
ТМФ
2010
MA200pnvnrm
МЛ за искусни програмери
ПМФ
2010
MA100pnvnrm
МЛ за искусни програмери
ФЕИТ
2010
MA100pnvnrm
Мобилизирање на информатичкото општество
ПМФ
2009
MA100pnvnrm
Мобилизирање на информатичкото општество
ФЕИТ
2009
MA100pnvnrm
Модел за претставнички договори
АФ
2009
MA100pnvnrm
Модел за претставнички договори
ГФ
2009
MA100pnvnrm
Модел за претставнички договори
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Модел за претставнички договори
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Модел и процес на обработка на минерали
ГФ
2009
MA100pnvnrm
Модели на демократија
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Модели на демократија
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Модели на демократија
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Модели на демократија
ЕИ
2009
MA50pnvnrm
Моделирање и управување на роботите
ФЕИТ
2013
A50pnvnrm
Моделирање и управување на роботите
ФЕИТ
2013
MA100pnvnrm
Моделирање и управување на роботите
ФИНКИ
2013
MA100pnvnrm
Модерна аналитичка хемија
ПМФ
2010
MA200pnvnrm
Модерна економија на трудот – теорија и јавна политика
ЕИ
2009
MA50pnvnrm
Модерна економија на трудот – теорија и јавна политика
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Модерна индустриска организација
ЕФ
2010
MA100pnvnrm
Модерна индустриска организација
ЖСР
2010
MA100pnvnrm
Модерна физика
ПМФ
2010
MA150pnvnrm
Модерна физика
ФЕИТ
2010
MA50pnvnrm
Модерни дигитални и аналогни комуникациски системи
МФ
2009
MA100pnvnrm
Модерни дигитални и аналогни комуникациски системи
ПМФ
2009
MA100pnvnrm
Модерни дигитални и аналогни комуникациски системи
ФЕИТ
2009
MA100pnvnrm
Модерни јавни финансии
ЕИ
2012
MA50pnvnrm
Модерни јавни финансии
ЕФ
2012
MA150pnvnrm
Модерни ликовни уметности во САД: проблеми и контроверзии на 20-от век
ФЛУ
2009
MA100pnvnrm
Модерни оперативни системи
ПМФ
2010
MA100pnvnrm
Модерни оперативни системи
ФЕИТ
2010
MA100pnvnrm
Мозбиев водич за физички преглед
МЕДФ
2010
MA200pnvnrm
Моќта на разузнавањето во мир и во војна
ФЗФ
2010
MA200pnvnrm
Мотивација,посредништво и јавна политика
ПРФ
2012
MA200pnvnrm
Музејски архиви: вовед
ФЗФ
2009
MA100pnvnrm
Музичка пиратерија и крим теорија
ФМУ
2009
MA200pnvnrm
Музичка пиратерија и крим теорија
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Мултикултурна загатка
ФЗФ
2009
MA100pnvnrm
Мултиратерална дипломатија и ОН денес
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Мултиратерална дипломатија и ОН денес
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
На крајот на војната
ФЗФ
2013
A50pnvnrm
На крајот на војната
ФЗФ
2013
MA200pnvnrm
Наводнување на земјоделските култури
ФЗНХ
2011
MA200pnvnrm
Нано влакна и нано технологија во текстилна индустрија
ТМФ
2012
MA200pnvnrm
Напад на тероризмот
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Напад на тероризмот
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Напредна макроекономија
ЕИ
2009
MA50pnvnrm
Напредна макроекономија
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Наслови од различни области за катедрата по албански јазик
ФЛФ
2009
MA100pnvnrm
Наука за атмосферата Вовед
ПМФ
2011
MA200pnvnrm
Наука за виното
ФЗНХ
2014
A50pnvnrm
Наука за виното
ФЗНХ
2014
M200pnvnrm
Наука за ДНК
ЗИ
2012
MA50pnvnrm
Наука за ДНК
МЕДФ
2012
MA50pnvnrm
Наука за ДНК
ПМФ
2012
MA50pnvnrm
Наука за ДНК
ФВМ
2012
MA50pnvnrm
Наука за енергетика,принципи, технологии
МФ
2009
MA100pnvnrm
Наука за енергетика,принципи, технологии
ПМФ
2009
MA100pnvnrm
Наука за енергетика,принципи, технологии
ФЕИТ
2009
MA100pnvnrm
Наука за месото и негова примена
ЗИ
2012
MA100pnvnrm
Наука за месото и негова примена
ФЗНХ
2012
MA100pnvnrm
Наука за почвата (педологија) и менаџмент
ЗИ
2012
MA100pnvnrm
Наука за почвата (педологија) и менаџмент
ФЗНХ
2012
MA100pnvnrm
Наука за форензика
ПМФ
2009
MA100pnvnrm
Наука и технологија на млеко
ЗИ
2012
MA100pnvnrm
Наука и технологија на млеко
ФЗНХ
2012
MA100pnvnrm
Научете Перл
ПМФ
2010
MA100pnvnrm
Научете Перл
ФЕИТ
2010
MA100pnvnrm
Нација во подем
ФЗФ
2013
A50pnvnrm
Нација во подем
ФЗФ
2013
MA200pnvnrm
Начела на корпоративното финансиско право
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Начела на корпоративното финансиско право
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Начела на корпоративното финансиско право
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Невроанатомија: атлас на структури, процеси и системи
МЕДФ
2010
MA200pnvnrm
Недржавни закани и идни војни
ФЗФ
2009
MA100pnvnrm
Нееднаквост и индустриски промени
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Нееднаквост и индустриски промени
МФ
2009
MA100pnvnrm
Нееднаквост и индустриски промени
ТМФ
2009
MA70pnvnrm
Нееднаквост и индустриски промени
ФЕИТ
2009
MA100pnvnrm
Нелинеарни системи
ПМФ
2013
A25pnvnrm
Нелинеарни системи
ФЕИТ
2013
A25pnvnrm
Нелинеарни системи
ПМФ
2013
MA60pnvnrm
Нелинеарни системи
ФЕИТ
2013
MA70pnvnrm
Нелинеарни системи
ФИНКИ
2013
MA70pnvnrm
Неодржлив транспорт – градски транспорт во новиот век
МФ
2009
MA100pnvnrm
Неодржлив транспорт – градски транспорт во новиот век
ГФ
2009
MA100pnvnrm
Неорганска хемија
ПМФ
2010
MA80pnvnrm
Неорганска хемија
ТМФ
2010
MA80pnvnrm
Неорганска хемија
ФФ
2010
MA40pnvnrm
Нов архитектонски атлас
АФ
2013
A50pnvnrm
Нов архитектонски атлас
АФ
2013
MA200pnvnrm
Нова економска дипломатија: Донесување одлуки
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Нова историја на филмот: извори, методи,пристап
ФДУ
2009
MA200pnvnrm
Нова музејска теорија и пракса : вовед
ПМФ
2009
MA100pnvnrm
Нова музејска теорија и пракса : вовед
ФЛУ
2009
MA100pnvnrm
Нова музејска теорија и пракса : вовед
ФЗФ
2009
MA100pnvnrm
Новата ера на тероризмот и меѓународниот политички систем
ЕИ
2009
MA50pnvnrm
Новата ера на тероризмот и меѓународниот политички систем
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Новата ера на тероризмот и меѓународниот политички систем
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Новата ера на тероризмот и меѓународниот политички систем
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Новата јавна дипломатија
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Нови насоки Читање, пишување и критичко мислење (Прирачник за наставници)
ПЕДФ
2013
A50pnvnrm
Нови насоки Читање, пишување и критичко мислење (Прирачник за наставници)
ФЗФ
2013
MA200pnvnrm
Нојфет архитектонско проектирање
АФ
2010
MA200pnvnrm
Нумеричко моделирање во геомеханиката
ГФ
2009
MA100pnvnrm
Нумеричко моделирање во геомеханиката
ИЗИИС
2009
MA50pnvnrm
Нумеричко моделирање во геомеханиката
МФ
2009
MA100pnvnrm
Објективно ориентирана анализа и дизајн
ПМФ
2009
MA100pnvnrm
Објективно ориентирана анализа и дизајн
ФЕИТ
2009
MA100pnvnrm
Објектите и животната средина
АФ
2012
MA50pnvnrm
Објектите и животната средина
ГФ
2012
MA50pnvnrm
Објектите и животната средина
МФ
2012
MA50pnvnrm
Објектите и животната средина
ТМФ
2012
MA50pnvnrm
Облигационо право
ИСППИ
2012
MA50pnvnrm
Облигационо право
ПРФ
2012
MA100pnvnrm
Облигационо право
ИСППИ
2012
MA100pnvnrm
Облигационо право
ПРФ
2012
MA100pnvnrm
Облигационо право-договори и еднострано раскинување
ПРФ
2012
MA200pnvnrm
Облици за дизајн
АФ
2013
A50pnvnrm
Облици за дизајн
АФ
2013
MA100pnvnrm
Облици за дизајн
ТМФ
2013
MA100pnvnrm
Обработување на земјата
ЗИ
2012
MA50pnvnrm
Обработување на земјата
ФЗНХ
2012
MA150pnvnrm
Ова е вашиот мозок за музика: Наука за човечката опсесија
ФМУ
2009
MA200pnvnrm
Од енергетика до екосистеми: Динамика и структура на еколошките системи
ЖСР
2013
A50pnvnrm
Од енергетика до екосистеми: Динамика и структура на еколошките системи
ПМФ
2013
MA100pnvnrm
Од енергетика до екосистеми: Динамика и структура на еколошките системи
ЖСР
2013
MA100pnvnrm
Одбрани дела од Л.С. Виготски Том 2
ФЗФ
2013
A50pnvnrm
Одбрани дела од Л.С. Виготски Том 2
ИСППИ
2013
MA50pnvnrm
Одбрани дела од Л.С. Виготски Том 2
ФЗФ
2013
MA150pnvnrm
Одиме на локално
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Однесување на потрошувачите
ЕФ
2010
MA200pnvnrm
Однесување на потрошувачите и маркетиншките стратегии
ЕФ
2010
MA70pnvnrm
Однесување на потрошувачите и маркетиншките стратегии
ФЗНХ
2010
MA70pnvnrm
Однесување на потрошувачите и маркетиншките стратегии
ШФ
2010
MA70pnvnrm
Одржлива енергија: избор меѓу опциите
ФЕИТ
2014
A750pnvnrm
Одржлива енергија: избор меѓу опциите
ФЕИТ
2014
M1000pnvnrm
Оксвордски прирачник за криминологија
ПРФ
2010
MA200pnvnrm
Операциони истражувања
ПМФ
2010
MA100pnvnrm
Операциони истражувања
ФЕИТ
2010
MA100pnvnrm
Опстанок на малите држави
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Опстанок на малите држави
ФЗФ
2009
MA100pnvnrm
Оптика
ПМФ
2010
MA200pnvnrm
Општа теорија на државата
ПРФ
2013
A50pnvnrm
Општа теорија на државата
ИСППИ
2013
MA100pnvnrm
Општа теорија на државата
ПРФ
2013
MA100pnvnrm
Општа хемија
ПМФ
2011
MA200pnvnrm
Општествени истражувачки методи
ИСППИ
2010
MA200pnvnrm
Организација на трудот во земјоделството
ФЗНХ
2010
MA200pnvnrm
Организиран криминал
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Организиран криминал
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Организирање на времето однатре
ФМУ
2009
MA200pnvnrm
Организирање на времето однатре
ФЛФ
2009
MA100pnvnrm
Организирање на времето однатре
АФ
2009
MA100pnvnrm
Организирање на времето однатре
ГФ
2009
MA100pnvnrm
Организирање на времето однатре
ЕИ
2009
MA50pnvnrm
Организирање на времето однатре
ИЗИИС
2009
MA50pnvnrm
Организирање на времето однатре
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Организирање на времето однатре
МЕДФ
2009
MA100pnvnrm
Организирање на времето однатре
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Организирање на времето однатре
СФ
2009
MA100pnvnrm
Организирање на времето однатре
ТМФ
2009
MA70pnvnrm
Организирање на времето однатре
ФВМ
2009
MA70pnvnrm
Организирање на времето однатре
ФЕИТ
2009
MA100pnvnrm
Организирање на времето однатре
ФЗНХ
2009
MA100pnvnrm
Организирање на времето однатре
ФЛУ
2009
MA100pnvnrm
Организирање на времето однатре
ФФ
2009
MA100pnvnrm
Организирање на времето однатре
МФ
2009
MA100pnvnrm
Органска машина
МЕДФ
2013
A20pnvnrm
Органска машина
ПМФ
2013
A20pnvnrm
Органска машина
ФВМ
2013
A10pnvnrm
Органска машина
ЗИ
2013
MA100pnvnrm
Органска машина
ФЗНХ
2013
MA100pnvnrm
Органска хемија
МЕДФ
2009
MA100pnvnrm
Органска хемија
ПМФ
2009
MA100pnvnrm
Органска хемија
СФ
2009
MA100pnvnrm
Органска хемија
ТМФ
2009
MA70pnvnrm
Органска хемија
ФВМ
2009
MA70pnvnrm
Органска хемија
ФФ
2009
MA100pnvnrm
Органската хемија,во дизајниранјето и дејството на лековите
ФФ
2014
A50pnvnrm
Органската хемија,во дизајниранјето и дејството на лековите
ФФ
2014
M200pnvnrm
Органско производство и употреба на заменски култури
ФЗНХ
2010
MA100pnvnrm
Органско производство и употреба на заменски култури
ШФ
2010
MA100pnvnrm
Ориентални видови храна и растенија, хемиски состав и ефкти врз здравјето
ФЗНХ
2010
MA200pnvnrm
Основен атлас на инфективни болести
МЕДФ
2010
MA200pnvnrm
Основи за реставрација на забите
СФ
2012
MA200pnvnrm
Основи на археологијата
ФЗФ
2009
MA100pnvnrm
Основи на астрономија
ПМФ
2009
MA100pnvnrm
Основи на безжична комуникација
ФЕИТ
2009
MA100pnvnrm
Основи на деловно комуницирање
ЕФ
2011
MA200pnvnrm
Основи на електрични кола
ФЕИТ
2013
A50pnvnrm
Основи на електрични кола
ФЕИТ
2013
MA200pnvnrm
Основи на електротермиката интегрален пристап
ФЕИТ
2013
A50pnvnrm
Основи на електротермиката интегрален пристап
ФЕИТ
2013
MA200pnvnrm
Основи на клиничката имунологија
МЕДФ
2010
MA200pnvnrm
Основи на лиценцирање интелектуална сопственост
ПРФ
2013
A50pnvnrm
Основи на лиценцирање интелектуална сопственост
ИСППИ
2013
MA50pnvnrm
Основи на лиценцирање интелектуална сопственост
ПРФ
2013
MA150pnvnrm
Основи на маркетинг менаџмент
ЕИ
2012
MA100pnvnrm
Основи на маркетинг менаџмент
ЕФ
2012
MA100pnvnrm
Основи на маркетингот на здравствена заштита
ЕИ
2012
MA50pnvnrm
Основи на маркетингот на здравствена заштита
ЕФ
2012
MA100pnvnrm
Основи на маркетингот на здравствена заштита
МЕДФ
2012
MA50pnvnrm
Основи на микробиологија на храната
ФВМ
2013
A25pnvnrm
Основи на микробиологија на храната
ФЗНХ
2013
A25pnvnrm
Основи на офталмологијата
МЕДФ
2010
MA200pnvnrm
Основи на патното инженерство и сообраќајна анализа
ГФ
2012
MA100pnvnrm
Основи на патното инженерство и сообраќајна анализа
МФ
2012
MA100pnvnrm
Основи на патологија според Робинс
МЕДФ
2010
MA200pnvnrm
Основи на превозни и сообраќајни операции
ГФ
2009
MA100pnvnrm
Основи на приватното право
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Основи на приватното право
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Основи на програмските јазици
ПМФ
2010
MA100pnvnrm
Основи на програмските јазици
ФЕИТ
2010
MA100pnvnrm
Основи на ризик и осигурување
ЕФ
2010
MA200pnvnrm
Основи на робусното управување
ФИНКИ
2013
A50pnvnrm
Основи на робусното управување
ФИНКИ
2013
MA200pnvnrm
Основи на системите со бази на податоци
ПМФ
2010
MA100pnvnrm
Основи на системите со бази на податоци
ФЕИТ
2010
MA100pnvnrm
Основи на трговско право
ПРФ
2013
A50pnvnrm
Основи на трговско право
ИСППИ
2013
MA100pnvnrm
Основи на трговско право
ПРФ
2013
MA100pnvnrm
Основи на финансискиот менаџмент
ЕИ
2009
MA50pnvnrm
Основи на финансискиот менаџмент
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Основи на хистологија
МЕДФ
2009
MA100pnvnrm
Основи на хистологија
ПМФ
2009
MA100pnvnrm
Основи на хистологија
ФВМ
2009
MA70pnvnrm
Основна микробиологија на храна
МЕДФ
2012
MA100pnvnrm
Основна микробиологија на храна
ФЗНХ
2012
MA100pnvnrm
Основни концепти на биоинформатиката
ПМФ
2010
MA100pnvnrm
Основни концепти на биоинформатиката
ФЕИТ
2010
MA100pnvnrm
Основни методи во економската математика
ЕФ
2010
MA200pnvnrm
Основни процеси во екологијата
ЖСР
2010
MA70pnvnrm
Основни процеси во екологијата
ФЗНХ
2010
MA70pnvnrm
Основни процеси во екологијата
ШФ
2010
MA70pnvnrm
Паметни материјали
МФ
2013
A20pnvnrm
Паметни материјали
ТМФ
2013
A10pnvnrm
Паметни материјали
ФЕИТ
2013
A20pnvnrm
Паметни материјали
ТМФ
2013
MA200pnvnrm
Пари, кредит и капитал
ЕИ
2012
MA50pnvnrm
Пари, кредит и капитал
ЕФ
2012
MA150pnvnrm
Парцијални диференцијални равенки
ПМФ
2012
MA200pnvnrm
Пат кон ропството
ИСППИ
2012
MA100pnvnrm
Пат кон ропството
ФЗФ
2012
MA100pnvnrm
Патолошки атлас
МЕДФ
2010
MA200pnvnrm
Патофизиологија на болести, вовед во клиничка медицина
МЕДФ
2010
MA200pnvnrm
Патофизиологија на срцевите заболувања
МЕДФ
2013
A50pnvnrm
Патофизиологија на срцевите заболувања
МЕДФ
2013
MA200pnvnrm
Педијатрија и здравје на детето
МЕДФ
2013
A50pnvnrm
Педијатрија и здравје на детето
МЕДФ
2013
MA200pnvnrm
Перење на пари
ЕИ
2009
MA50pnvnrm
Перење на пари
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Перење на пари
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Пиењето како проблем
ИСППИ
2012
MA60pnvnrm
Пиењето како проблем
МЕДФ
2012
MA70pnvnrm
Пиењето како проблем
ФЗФ
2012
MA70pnvnrm
Пикардов прирачник за препарација и реставрација на забите
СФ
2012
MA200pnvnrm
Писма до младиот адвокат
ПРФ
2012
MA200pnvnrm
Пишување со смисла
ФЛФ
2010
MA200pnvnrm
Побарувачка, понуда и цени на гасот во Европа
ТМФ
2010
MA200pnvnrm
Повеќе ресурсна шумарска инвентаризација со методи на пробни површини, далечинско детектирање и ГИС
ШФ
2010
MA200pnvnrm
Податочни и компјутерски комуникации
ПМФ
2010
MA100pnvnrm
Податочни и компјутерски комуникации
ФЕИТ
2010
MA100pnvnrm
Поднесување предмет пред европскиот суд на човекови права
ПРФ
2010
MA200pnvnrm
Подобрување на благосостојбата на животните
ЗИ
2012
MA50pnvnrm
Подобрување на благосостојбата на животните
ФВМ
2012
MA50pnvnrm
Подобрување на благосостојбата на животните
ФЗНХ
2012
MA100pnvnrm
Познавање на почвите наменети за подигање лозови насади
ЗИ
2012
MA50pnvnrm
Познавање на почвите наменети за подигање лозови насади
ФЗНХ
2012
MA150pnvnrm
Поим за глобална безбедност
ФЗФ
2009
MA100pnvnrm
Политика на бирократијата – компаративен вевед во јавната администрација
ИСППИ
2010
MA70pnvnrm
Политика на бирократијата – компаративен вевед во јавната администрација
ПРФ
2010
MA70pnvnrm
Политика на бирократијата – компаративен вевед во јавната администрација
ФЗФ
2010
MA70pnvnrm
Политика на изборни системи
ПРФ
2010
MA200pnvnrm
Политика на меѓународното право
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Политика на телекомуникации
ФЕИТ
2009
MA100pnvnrm
Политиката на европскиот граѓански кодекс
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Политики
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Политики на алијансата
ЕИ
2009
MA50pnvnrm
Политики на алијансата
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Политики на алијансата
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Политики на алијансата
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Политичка антропологија
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Политичка антропологија
ПМФ
2009
MA100pnvnrm
Политичка антропологија
ФЗФ
2009
MA100pnvnrm
Политичка економија на реформите електро енергетскиот сектор
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Политичка економија на реформите електро енергетскиот сектор
МФ
2009
MA100pnvnrm
Политичка економија на реформите електро енергетскиот сектор
ФЕИТ
2009
MA100pnvnrm
Политичка теорија и меѓународни односи
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Политичка теорија и меѓународни односи
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Политичка теорија на игра
ПРФ
2010
MA200pnvnrm
Политичка филозофија
ИСППИ
2012
MA100pnvnrm
Политичка филозофија
ФЗФ
2012
MA100pnvnrm
Политички парадокс
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Политички партии
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Политички партии
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Политички партии
ФЗФ
2009
MA100pnvnrm
Помеѓу војната и политиката
ФЗФ
2010
MA200pnvnrm
Постапка за доделување на договор
АФ
2009
MA100pnvnrm
Постапка за доделување на договор
ГФ
2009
MA100pnvnrm
Постапка за доделување на договор
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Постапка за доделување на договор
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Постигнување способна влада
ЕФ
2013
A50pnvnrm
Постигнување способна влада
ИСППИ
2013
MA100pnvnrm
Постигнување способна влада
ПРФ
2013
MA100pnvnrm
Постојаниот раст на патниот транспорт
ГФ
2009
MA100pnvnrm
Постојаниот раст на патниот транспорт
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Потекло на сојузите
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Потекло на сојузите
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Потекло на сојузите
ФЗФ
2009
MA100pnvnrm
Потеклото на средновековната архитектура во Европа
АФ
2009
MA100pnvnrm
Потеклото на средновековната архитектура во Европа
ФЗФ
2009
MA100pnvnrm
Поучување, општа физика
ПМФ
2010
MA200pnvnrm
Почва и анализа на животната средина
ЖСР
2012
MA100pnvnrm
Почва и анализа на животната средина
ФЗНХ
2012
MA100pnvnrm
Почва и вода конзерваторски инженеринг
ГФ
2013
A25pnvnrm
Почва и вода конзерваторски инженеринг
ПМФ
2013
A25pnvnrm
Почва и вода конзерваторски инженеринг
ГФ
2013
MA100pnvnrm
Почва и вода конзерваторски инженеринг
ПМФ
2013
MA100pnvnrm
Почитување на виното
ЗИ
2012
MA100pnvnrm
Почитување на виното
ФЗНХ
2012
MA100pnvnrm
Правда и животна средина
ПРФ
2010
MA100pnvnrm
Правда и животна средина
ЖСР
2010
MA100pnvnrm
Правење попис на шумскиот инвентар
ШФ
2010
MA100pnvnrm
Право на административни договори
ПРФ
2013
A50pnvnrm
Право на административни договори
ИСППИ
2013
MA100pnvnrm
Право на административни договори
ПРФ
2013
MA100pnvnrm
Право на Европската конвенција на човекови права
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Право на Европската унија и заеднички политики
ИСППИ
2012
MA100pnvnrm
Право на Европската унија и заеднички политики
ПРФ
2012
MA100pnvnrm
Право на ЕУ
ПРФ
2010
MA200pnvnrm
Право на животна средина
ПРФ
2013
A50pnvnrm
Право на животна средина
ИСППИ
2013
MA100pnvnrm
Право на животна средина
ПРФ
2013
MA100pnvnrm
Право на институциите на Европската унија
ПРФ
2013
A50pnvnrm
Право на институциите на Европската унија
ИСППИ
2013
MA100pnvnrm
Право на институциите на Европската унија
ПРФ
2013
MA100pnvnrm
Право на социјално осигурување
ПРФ
2013
A50pnvnrm
Право на социјално осигурување
ИСППИ
2013
MA100pnvnrm
Право на социјално осигурување
ПРФ
2013
MA100pnvnrm
Право на трговски друштва
ЕФ
2010
MA100pnvnrm
Право на трговски друштва
ПРФ
2010
MA100pnvnrm
Правото на вработување на ЕЗ
ПРФ
2010
MA200pnvnrm
Практика на односи со јавноста
ЕИ
2012
MA50pnvnrm
Практика на односи со јавноста
ЕФ
2012
MA150pnvnrm
Практична криптографија
ПМФ
2010
MA100pnvnrm
Практична криптографија
ФЕИТ
2010
MA100pnvnrm
Првични имунонедостаточни болести
МЕДФ
2014
A750pnvnrm
Првични имунонедостаточни болести
МЕДФ
2014
M1000pnvnrm
Предности во термалната и нетермалната заштита на храната
ЗИ
2012
MA50pnvnrm
Предности во термалната и нетермалната заштита на храната
ФЗНХ
2012
MA150pnvnrm
Преработка на месо
ФВМ
2013
A25pnvnrm
Преработка на месо
ФЗНХ
2013
A25pnvnrm
Преработка на месо
ЗИ
2013
MA100pnvnrm
Преработка на месо
ФЗНХ
2013
MA100pnvnrm
Претприемачки алатки
ЕИ
2013
A25pnvnrm
Претприемачки алатки
ЕФ
2013
A25pnvnrm
Претприемачки алатки
ЕИ
2013
MA100pnvnrm
Претприемачки алатки
ЕФ
2013
MA100pnvnrm
Претприемништво и мали фирми
ЕФ
2011
MA200pnvnrm
Прецизен маркетинг
ЕИ
2012
MA100pnvnrm
Прецизен маркетинг
ЕФ
2012
MA100pnvnrm
Приватно решавање на спорови во меѓународниот бизнис
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Привлекување на инвеститори
ЕИ
2009
MA50pnvnrm
Привлекување на инвеститори
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Примена на ГИС во земјоделството
ФЗНХ
2010
MA200pnvnrm
Применет менаџмент на фарма
ФЗНХ
2011
MA200pnvnrm
Применета биологија на мускули и месо
ФВМ
2013
A25pnvnrm
Применета биологија на мускули и месо
ФЗНХ
2013
A25pnvnrm
Применета биологија на мускули и месо
ЗИ
2013
MA50pnvnrm
Применета биологија на мускули и месо
ФВМ
2013
MA50pnvnrm
Применета биологија на мускули и месо
ФЗНХ
2013
MA100pnvnrm
Применета криминалистичка анализа
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Применета криминалистичка анализа
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Применета минерологија
ГФ
2009
MA100pnvnrm
Применета хумана географија
ПМФ
2009
MA100pnvnrm
Применета хумана географија
ЖСР
2009
MA50pnvnrm
Принципи на археологијата
ФЗФ
2009
MA100pnvnrm
Принципи и практики во винарството
ФЗНХ
2013
A50pnvnrm
Принципи и практики во винарството
ЗИ
2013
MA50pnvnrm
Принципи и практики во винарството
ФЗНХ
2013
MA150pnvnrm
Принципи на аргоиндустриски менаџмент
ФЗНХ
2010
MA200pnvnrm
Принципи на геотехничко инженерство
ГФ
2013
A50pnvnrm
Принципи на геотехничко инженерство
ГФ
2013
MA200pnvnrm
Принципи на економијата
ЕИ
2009
MA50pnvnrm
Принципи на економијата
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Принципи на јавно меѓународно право
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Принципи на јавно меѓународно право
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Принципи на маркетинг
ЕФ
2010
MA200pnvnrm
Принципи на меѓународно право
ПРФ
2013
A50pnvnrm
Принципи на меѓународно право
ИСППИ
2013
MA100pnvnrm
Принципи на меѓународно право
ПРФ
2013
MA100pnvnrm
Принципи на меѓународното инвестициско право
ИСППИ
2012
MA100pnvnrm
Принципи на меѓународното инвестициско право
ПРФ
2012
MA100pnvnrm
Принципи на менаџмент
ЕФ
2010
MA200pnvnrm
Принципи на образованието за бизнис маркетинг
ЕИ
2012
MA100pnvnrm
Принципи на образованието за бизнис маркетинг
ЕФ
2012
MA100pnvnrm
Принципи на паралелното програмирање
ФИНКИ
2014
A50pnvnrm
Принципи на паралелното програмирање
ФИНКИ
2014
M200pnvnrm
Прирачник за американската технологија
МФ
2012
MA70pnvnrm
Прирачник за американската технологија
ТМФ
2012
MA60pnvnrm
Прирачник за американската технологија
ФЕИТ
2012
MA70pnvnrm
Прирачник за злоупотреба на дрога и алкохол
ИСППИ
2012
MA60pnvnrm
Прирачник за злоупотреба на дрога и алкохол
МЕДФ
2012
MA70pnvnrm
Прирачник за злоупотреба на дрога и алкохол
ФЗФ
2012
MA70pnvnrm
Прирачник за иноватори – методи за трансформирање на власта
ИСППИ
2010
MA70pnvnrm
Прирачник за иноватори – методи за трансформирање на власта
ПРФ
2010
MA70pnvnrm
Прирачник за иноватори – методи за трансформирање на власта
ФЗФ
2010
MA70pnvnrm
Прирачник за компаративни социјални политики
ЕИ
2013
A25pnvnrm
Прирачник за компаративни социјални политики
ЕФ
2013
A25pnvnrm
Прирачник за компаративни социјални политики
ЕИ
2013
MA100pnvnrm
Прирачник за компаративни социјални политики
ЕФ
2013
MA100pnvnrm
Прирачник за контрола на хигиената во прехрамбената индустрија
ФВМ
2010
MA100pnvnrm
Прирачник за контрола на хигиената во прехрамбената индустрија
ФЗНХ
2010
MA100pnvnrm
Прирачник за користење на договори за подизведувачи-консултанти и договори за заедничко (конзорциум) вложување
АФ
2009
MA100pnvnrm
Прирачник за користење на договори за подизведувачи-консултанти и договори за заедничко (конзорциум) вложување
ГФ
2009
MA100pnvnrm
Прирачник за користење на договори за подизведувачи-консултанти и договори за заедничко (конзорциум) вложување
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Прирачник за користење на договори за подизведувачи-консултанти и договори за заедничко (конзорциум) вложување
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Прирачник за користење на ФИДИК услови за договор на изведба на електричарски и механички работи
АФ
2009
MA100pnvnrm
Прирачник за користење на ФИДИК услови за договор на изведба на електричарски и механички работи
ГФ
2009
MA100pnvnrm
Прирачник за користење на ФИДИК услови за договор на изведба на електричарски и механички работи
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Прирачник за користење на ФИДИК услови за договор на изведба на електричарски и механички работи
МФ
2009
MA100pnvnrm
Прирачник за користење на ФИДИК услови за договор на изведба на електричарски и механички работи
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Прирачник за користење на ФИДИК услови за договор на изведба на електричарски и механички работи
ФЕИТ
2009
MA100pnvnrm
Прирачник за настава по природни науки методи, вежби и упатства
ПМФ
2011
MA200pnvnrm
Прирачник за нефрологија и хипертензија
МЕДФ
2013
A50pnvnrm
Прирачник за нефрологија и хипертензија
МЕДФ
2013
MA200pnvnrm
Прирачник за површинска метрологија
ПМФ
2009
MA200pnvnrm
Прирачник за постапување со добитокот
ФЗНХ
2013
A50pnvnrm
Прирачник за постапување со добитокот
ЗИ
2013
MA50pnvnrm
Прирачник за постапување со добитокот
ФЗНХ
2013
MA150pnvnrm
Прирачник за практична терапија со лекови
ФФ
2013
A50pnvnrm
Прирачник за практична терапија со лекови
ФФ
2013
MA200pnvnrm
Прирачник за прецизно земјоделство, принципи и апликации
ФЗНХ
2010
MA200pnvnrm
Прирачник за примена на ФИДИК условите на договорите за градежни работи 4-то издание
АФ
2009
MA100pnvnrm
Прирачник за примена на ФИДИК условите на договорите за градежни работи 4-то издание
ГФ
2009
MA100pnvnrm
Прирачник за примена на ФИДИК условите на договорите за градежни работи 4-то издание
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Прирачник за примена на ФИДИК условите на договорите за градежни работи 4-то издание
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Прирачник за процена и менаџмент на ризиците на животната средина
ГФ
2009
MA100pnvnrm
Прирачник за процена и менаџмент на ризиците на животната средина
ПМФ
2009
MA100pnvnrm
Прирачник за процена и менаџмент на ризиците на животната средина
АФ
2009
MA100pnvnrm
Прирачник за развој и учење кај возрасни
ФЗФ
2014
A50pnvnrm
Прирачник за развој и учење кај возрасни
ФЗФ
2014
M200pnvnrm
Прирачник за роботика и автоматизација
ФЕИТ
2014
A750pnvnrm
Прирачник за роботика и автоматизација
ФЕИТ
2014
M1000pnvnrm
Прирачник за спортска и за применета медицина
ФФК
2012
MA200pnvnrm
Прирачник за структура на текстилните влакна том 1
ТМФ
2013
A50pnvnrm
Прирачник за структура на текстилните влакна том 1
ТМФ
2013
MA200pnvnrm
Прирачник за структура на текстилните влакна том 2
ТМФ
2013
A50pnvnrm
Прирачник за структура на текстилните влакна том 2
ТМФ
2013
MA200pnvnrm
Прирачник за транснационален криминал и правда
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Прирачник на ФИДИК за избор на консултанти
АФ
2009
MA100pnvnrm
Прирачник на ФИДИК за избор на консултанти
ГФ
2009
MA100pnvnrm
Прирачник на ФИДИК за избор на консултанти
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Прирачник на ФИДИК за избор на консултанти
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Природен закон либерализам и моралност
ЕИ
2013
A25pnvnrm
Природен закон либерализам и моралност
ЕФ
2013
A25pnvnrm
Природен закон либерализам и моралност
ЕИ
2013
MA100pnvnrm
Природен закон либерализам и моралност
ЕФ
2013
MA100pnvnrm
Проблеми на демократската традиција и консолидација
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Проблеми на демократската традиција и консолидација
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Проблеми од областа на правото за кривичната постапка
ПРФ
2013
A50pnvnrm
Проблеми од областа на правото за кривичната постапка
ПРФ
2013
M100pnvnrm
Проблеми од областа на правото за кривичната постапка
ИСППИ
2013
MA100pnvnrm
Проблемот во урбаниот превоз
ГФ
2009
MA100pnvnrm
Програмски јазик C
ПМФ
2010
MA100pnvnrm
Програмски јазик C
ФЕИТ
2010
MA100pnvnrm
Проект менаџмент во градежништвото
ЕИ
2012
MA100pnvnrm
Проект менаџмент во градежништвото
ЕФ
2012
MA100pnvnrm
Производно инженерство и технологија
МФ
2009
MA100pnvnrm
Производно инженерство и технологија
ЖСР
2009
MA50pnvnrm
Производно инженерство и технологија
ТМФ
2009
MA100pnvnrm
Производство на вино
ЗИ
2012
MA100pnvnrm
Производство на вино
ФЗНХ
2012
MA100pnvnrm
Производство на фуражни култури
ЗИ
2012
MA100pnvnrm
Производство на фуражни култури
ФЗНХ
2012
MA100pnvnrm
Производство на фуражни култури - том 2
ФЗНХ
2014
A750pnvnrm
Производство на фуражни култури - том 2
ФЗНХ
2014
M1000pnvnrm
Промена во земјата
ФЗНХ
2013
A50pnvnrm
Промена во земјата
ЗИ
2013
MA100pnvnrm
Промена во земјата
ФЗНХ
2013
MA100pnvnrm
Променливост на надворешната политика
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Променливост на надворешната политика
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Пропаѓањето на социјалната држава
ПРФ
2012
MA200pnvnrm
Протеини во исхраната
МЕДФ
2012
MA100pnvnrm
Протеини во исхраната
ФЗНХ
2012
MA100pnvnrm
Протокол, комплетен прирачник за дипломатска, официјална и општествена употреба
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Протокол, комплетен прирачник за дипломатска, официјална и општествена употреба
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Проучување на податоци и преведувачка анализа
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Проучување на филозофијата на религијата
ФЗФ
2014
A50pnvnrm
Проучување на филозофијата на религијата
ФЗФ
2014
M200pnvnrm
Процена на градби
ГФ
2013
A50pnvnrm
Процена на градби
АФ
2013
MA100pnvnrm
Процена на градби
ГФ
2013
MA100pnvnrm
Процена на објекти и градежни работи
АФ
2012
MA100pnvnrm
Процена на објекти и градежни работи
ГФ
2012
MA100pnvnrm
Проценка на ризикот во енергетските системи
МФ
2009
MA100pnvnrm
Проценка на ризикот во енергетските системи
ПМФ
2009
MA100pnvnrm
Проценка на ризикот во енергетските системи
ТМФ
2009
MA70pnvnrm
Проценка на ризикот во енергетските системи
ФЕИТ
2009
MA100pnvnrm
Процесна динамика и контрола
ПМФ
2014
A400pnvnrm
Процесна динамика и контрола
ФЕИТ
2014
A350pnvnrm
Процесна динамика и контрола
ПМФ
2014
M500pnvnrm
Процесна динамика и контрола
ФЕИТ
2014
M500pnvnrm
Пулмонарна папофизилогија
МЕДФ
2012
MA200pnvnrm
Радарски системски анализи со користење на МАТЛАБ
ФЕИТ
2009
MA100pnvnrm
Разбирање на архитектурата преку цртање
АФ
2014
A1000pnvnrm
Разбирање на архитектурата преку цртање
АФ
2014
M1000pnvnrm
Разбирање на меѓународни конфликти
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Разбирање на меѓународни конфликти
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Разбирање на сиромаштијата
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Разбирање на сиромаштијата
ЕИ
2009
MA50pnvnrm
Разбирање на сиромаштијата
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Разбирање на сиромаштијата
ФЗФ
2009
MA100pnvnrm
Разбирање на сиромаштијата
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Развој на информациски систем, методологии, техники и алатки
ПМФ
2010
MA100pnvnrm
Развој на информациски систем, методологии, техники и алатки
ФЕИТ
2010
MA100pnvnrm
Развој на макроекономија
ЕИ
2013
A25pnvnrm
Развој на макроекономија
ЕФ
2013
A25pnvnrm
Развој на макроекономија
ЕИ
2013
MA100pnvnrm
Развој на макроекономија
ЕФ
2013
MA100pnvnrm
Развојна географија
ПМФ
2010
MA200pnvnrm
Развојот на растенијата и климатските промени
ФЗНХ
2010
MA100pnvnrm
Развојот на растенијата и климатските промени
ШФ
2010
MA100pnvnrm
Разузнавачки заедници во САД
ИСППИ
2010
MA70pnvnrm
Разузнавачки заедници во САД
ПРФ
2010
MA70pnvnrm
Разузнавачки заедници во САД
ФЗФ
2010
MA70pnvnrm
Ракописи од областа на меѓународното право
ПРФ
2014
A400pnvnrm
Ракописи од областа на меѓународното право
ИСППИ
2014
A350pnvnrm
Ракописи од областа на меѓународното право
ПРФ
2014
M500pnvnrm
Ракописи од областа на меѓународното право
ИСППИ
2014
M500pnvnrm
Ранг и Дејл Фармакологија
ФФ
2013
A50pnvnrm
Ранг и Дејл Фармакологија
ФФ
2013
MA200pnvnrm
Реална анализа и веројатност
ПМФ
2012
MA200pnvnrm
Револт кон модернизмот и потрага по постлиберален поредок
ИСППИ
2012
MA200pnvnrm
Револуција во стратешките работи
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Револуција во стратешките работи
ФЗФ
2009
MA100pnvnrm
Револуција во стратешките работи
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Револуција во стратешките работи
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Регенерација на ткива и органи кај возрасни
МЕДФ
2012
MA200pnvnrm
Регионално планирање
ЕФ
2011
MA100pnvnrm
Регионално планирање
ПМФ
2011
MA100pnvnrm
Регулирање на економијата на јавни услуги
ЕИ
2012
MA50pnvnrm
Регулирање на економијата на јавни услуги
ЕФ
2012
MA150pnvnrm
Регулирање на медиумите
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Рекламирање и промоција: Интегрирана перспектива за маркетинг комуникација
ЕФ
2011
MA200pnvnrm
Реставративна стоматологија
СФ
2013
A50pnvnrm
Реставративна стоматологија
СФ
2013
MA200pnvnrm
Ресурсите на земјата
ЕФ
2010
MA100pnvnrm
Ресурсите на земјата
ПРФ
2010
MA100pnvnrm
РЕТИНАЛНО ОДЛЕПУВАЊЕ,принципи и практика
МЕДФ
2012
MA200pnvnrm
Реуматологија
МЕДФ
2014
A750pnvnrm
Реуматологија
МЕДФ
2014
M1000pnvnrm
Реформирање на пензиите
ЕИ
2013
A25pnvnrm
Реформирање на пензиите
ЕФ
2013
A25pnvnrm
Реформирање на пензиите
ЕИ
2013
MA100pnvnrm
Реформирање на пензиите
ЕФ
2013
MA100pnvnrm
Рециклирање на тврд отпад
ЖСР
2010
MA200pnvnrm
Решавање на меѓународните спорови
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Решавање на меѓународните спорови
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Решавање на споровите во меѓународното право
ФЗФ
2009
MA100pnvnrm
Решавање на споровите во меѓународното право
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Роберт Смитсон и Американскиот пејзаж
ФЛУ
2013
A50pnvnrm
Роберт Смитсон и Американскиот пејзаж
ФЛУ
2013
MA200pnvnrm
Роботски системи за гледање
ФЕИТ
2012
MA100pnvnrm
Роботски системи за гледање
ФИНКИ
2012
MA100pnvnrm
Родовата интеграција во земјите во развој
ФЗФ
2009
MA100pnvnrm
Руднички отпад
ТМФ
2010
MA200pnvnrm
Рурален развој
ФЗНХ
2012
MA200pnvnrm
Рурален развој на САД
ЕИ
2009
MA50pnvnrm
Рурален развој на САД
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Рурален развој на САД
ФЗНХ
2009
MA100pnvnrm
Рурален туризам и одржлив бизнис
ЕФ
2012
MA100pnvnrm
Рурален туризам и одржлив бизнис
ПМФ
2012
MA100pnvnrm
Светска трговија и плаќања
ЕИ
2012
MA50pnvnrm
Светска трговија и плаќања
ЕФ
2012
MA150pnvnrm
Светска трговска организација
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Светска трговска организација
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Светска трговска организација
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Секоја Фарма - Фабрика
ФВМ
2012
MA50pnvnrm
Секоја Фарма - Фабрика
ФЗНХ
2012
MA150pnvnrm
Сериозен пристап кон правата
ПРФ
2013
A50pnvnrm
Сериозен пристап кон правата
ИСППИ
2013
MA50pnvnrm
Сериозен пристап кон правата
ПРФ
2013
MA150pnvnrm
Сестринска нега во кардиологија: Сеопфатен водич
МЕДФ
2012
MA200pnvnrm
Сестрински дијагнози во психијатриското сестринство
МЕДФ
2012
MA200pnvnrm
Сетилно брендирање
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Сетилно брендирање
ЕИ
2009
MA50pnvnrm
Сиромаштија
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Сиромаштија
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Сиромаштија
ФЗФ
2009
MA100pnvnrm
Сиромаштијата и социјалното исклучување во Британија
ФЗФ
2010
MA200pnvnrm
Систем на управување со бази на податоци
ПМФ
2010
MA100pnvnrm
Систем на управување со бази на податоци
ФЕИТ
2010
MA100pnvnrm
Системи за бази на податоци
ПМФ
2010
MA100pnvnrm
Системи за бази на податоци
ФЕИТ
2010
MA100pnvnrm
Слободен GL - Open GL
ПМФ
2010
MA100pnvnrm
Слободен GL - Open GL
ФЕИТ
2010
MA100pnvnrm
Случаи и материјали од меѓународното право
ПРФ
2010
MA200pnvnrm
Сместување и благосостојба на фармски животни
ЗИ
2012
MA50pnvnrm
Сместување и благосостојба на фармски животни
ФВМ
2012
MA50pnvnrm
Сместување и благосостојба на фармски животни
ФЗНХ
2012
MA100pnvnrm
Сместување на добитокот
ФЗНХ
2013
A50pnvnrm
Сместување на добитокот
ЗИ
2013
MA50pnvnrm
Сместување на добитокот
ФВМ
2013
MA50pnvnrm
Сместување на добитокот
ФЗНХ
2013
MA100pnvnrm
Современ менаџмент
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Современ менаџмент
ЕИ
2009
MA50pnvnrm
Современа политичка и општествена историја
ПРФ
2013
A50pnvnrm
Современа политичка и општествена историја
ИСППИ
2013
MA100pnvnrm
Современа политичка и општествена историја
ПРФ
2013
MA100pnvnrm
Современа политичка филозофија
ИСППИ
2010
MA50pnvnrm
Современа политичка филозофија
ПРФ
2010
MA150pnvnrm
Современа хемија во млекарството - том 3: лактоза, вода, соли и споредни состојки
ПМФ
2012
MA50pnvnrm
Современа хемија во млекарството - том 3: лактоза, вода, соли и споредни состојки
ФЗНХ
2012
MA150pnvnrm
Современо банкарство
ЕИ
2009
MA50pnvnrm
Современо банкарство
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Современо ракетно наведување
ФЕИТ
2009
MA100pnvnrm
Создавање добри граѓани
ИСППИ
2012
MA100pnvnrm
Создавање добри граѓани
ФЗФ
2012
MA100pnvnrm
Создавање на јавната вредност
ЕИ
2012
MA100pnvnrm
Создавање на јавната вредност
ЕФ
2012
MA100pnvnrm
Создавање шумарство за 21-ви век: Наука за менаџирање со екосистеми
ШФ
2010
MA100pnvnrm
Софтверско инженерство
ПМФ
2009
MA100pnvnrm
Софтверско инженерство
ФЕИТ
2009
MA100pnvnrm
Социјална антропологија
ПМФ
2010
MA100pnvnrm
Социјална антропологија
ФЗФ
2010
MA100pnvnrm
Социјална заштита во глобален контекст
ФЗФ
2013
A50pnvnrm
Социјална заштита во глобален контекст
ИСППИ
2013
MA50pnvnrm
Социјална заштита во глобален контекст
ФЗФ
2013
MA150pnvnrm
Социјално исклучување
ФЗФ
2009
MA100pnvnrm
Социјалното право и закон за работа работни односи во ЕУ
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Споредување на политичката комуникација
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Споредување на политичката комуникација
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Средна јавна економија
ЕИ
2012
MA50pnvnrm
Средна јавна економија
ЕФ
2012
MA150pnvnrm
Сржта на веб програмирањето
ПМФ
2010
MA100pnvnrm
Сржта на веб програмирањето
ФЕИТ
2010
MA100pnvnrm
Стандартен образец за претквалификација за добавувач
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Стандартен образец за претквалификација за добавувач
АФ
2009
MA100pnvnrm
Стандартен образец за претквалификација за добавувач
ГФ
2009
MA100pnvnrm
Стандартен образец за претквалификација за добавувач
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Статистика за бизнис и економија
ЕФ
2010
MA200pnvnrm
Странско право во граѓански парници
ПРФ
2010
MA200pnvnrm
Стратегија во современиот свет
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Стратегија во современиот свет
ФЗФ
2009
MA100pnvnrm
Стратегија за конкурентност
ЕИ
2009
MA50pnvnrm
Стратегија за конкурентност
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Стратегија на монетарна политика
ЕИ
2012
MA50pnvnrm
Стратегија на монетарна политика
ЕФ
2012
MA150pnvnrm
Стратегиски бренд-менаџмент - Градење, мерење и управување со капиталот на брендот
ЕФ
2014
A400pnvnrm
Стратегиски бренд-менаџмент - Градење, мерење и управување со капиталот на брендот
ЕИ
2014
A350pnvnrm
Стратегиски бренд-менаџмент - Градење, мерење и управување со капиталот на брендот
ЕФ
2014
M500pnvnrm
Стратегиски бренд-менаџмент - Градење, мерење и управување со капиталот на брендот
ЕИ
2014
M500pnvnrm
Стратегиски маркетинг за непрофитни организации
ЕИ
2012
MA50pnvnrm
Стратегиски маркетинг за непрофитни организации
ЕФ
2012
MA150pnvnrm
Стратегиски маркетинг менаџмент
ЕИ
2012
MA100pnvnrm
Стратегиски маркетинг менаџмент
ЕФ
2012
MA100pnvnrm
Стратегиски менаџмент
ЕИ
2013
A25pnvnrm
Стратегиски менаџмент
ЕФ
2013
A25pnvnrm
Стратегиски менаџмент
ЕИ
2013
MA100pnvnrm
Стратегиски менаџмент
ЕФ
2013
MA100pnvnrm
Стратегиски менаџмент во туризмот
ЕИ
2012
MA50pnvnrm
Стратегиски менаџмент во туризмот
ЕФ
2012
MA100pnvnrm
Стратегиски менаџмент во туризмот
ПМФ
2012
MA50pnvnrm
Стратегиско управување на пазарот
ЕИ
2012
MA50pnvnrm
Стратегиско управување на пазарот
ЕФ
2012
MA150pnvnrm
Стратешко размислување во разузнавање на криминaлот
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Стратешко размислување во разузнавање на криминaлот
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Стратешко размислување во разузнавање на криминaлот
ФЗФ
2009
MA100pnvnrm
Стресот и благосостојбата на животните
ЗИ
2012
MA50pnvnrm
Стресот и благосостојбата на животните
ФВМ
2012
MA50pnvnrm
Стресот и благосостојбата на животните
ФЗНХ
2012
MA100pnvnrm
Структура на материјалите
ТМФ
2013
A50pnvnrm
Структура на материјалите
ТМФ
2013
MA200pnvnrm
Структурирана компјутерска организација
ПМФ
2010
MA100pnvnrm
Структурирана компјутерска организација
ФЕИТ
2010
MA100pnvnrm
Структурна анализа
ПМФ
2012
MA60pnvnrm
Структурна анализа
ФЕИТ
2012
MA70pnvnrm
Структурна анализа
ФИНКИ
2012
MA70pnvnrm
Студентски прирачник со решенија кон Аткинсовата физичка хемија
ПМФ
2010
MA200pnvnrm
Студии по безбедност
ФЗФ
2013
A50pnvnrm
Студии по безбедност
ИСППИ
2013
MA50pnvnrm
Студии по безбедност
ФЗФ
2013
MA150pnvnrm
Судска ревизија и правата на приватните страни во правото на ЕУ
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Судска ревизија и правата на приватните страни во правото на ЕУ
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Театар – интензивен курс
ФДУ
2009
MA200pnvnrm
Театар, тело и задоволство
ФДУ
2009
MA200pnvnrm
Текстилни влакна; нивните физички,микроскопски и хемиски својства
ТМФ
2012
MA200pnvnrm
Текстилни зајакнувачи во композитни материјали 3Д
ТМФ
2013
A50pnvnrm
Текстилни зајакнувачи во композитни материјали 3Д
ТМФ
2013
M200pnvnrm
Телекомуникации и бизнис стратегија
ФЕИТ
2013
A50pnvnrm
Телекомуникации и бизнис стратегија
ФЕИТ
2013
MA200pnvnrm
Телекомуникациско право и регулатива
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Телекомуникациско право и регулатива
ФЕИТ
2009
MA100pnvnrm
Теорија на европска интеграција
ПРФ
2013
A50pnvnrm
Теорија на изведбата
ФДУ
2009
MA200pnvnrm
Теорија на копнени возила
МФ
2009
MA100pnvnrm
Теорија на меѓународната политика
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Теорија на меѓународната политика
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Теорија на монетарните институции
ЕФ
2013
A50pnvnrm
Теорија на невработеноста во услови на еквилибриум
ЕИ
2012
MA60pnvnrm
Теорија на невработеноста во услови на еквилибриум
ИСППИ
2012
MA70pnvnrm
Теорија на невработеноста во услови на еквилибриум
ФЗФ
2012
MA70pnvnrm
Теорија на оданочување и јавна економија
ЕИ
2012
MA50pnvnrm
Теорија на оданочување и јавна економија
ЕФ
2012
MA150pnvnrm
Теорија на правото
ИСППИ
2013
A25pnvnrm
Теорија на правото
ПРФ
2013
A25pnvnrm
Теорија на правото
ПРФ
2013
MA200pnvnrm
Теорија на уметноста
ФЛУ
2014
A25pnvnrm
Теорија на уметноста
ФЗФ
2014
A25pnvnrm
Теорија на уметноста
ФЛУ
2014
M100pnvnrm
Теорија на уметноста
ФЗФ
2014
M100pnvnrm
Теоријата на монетарните институции
ЕИ
2012
MA50pnvnrm
Теоријата на монетарните институции
ЕФ
2012
MA150pnvnrm
Територии на профит
ЕИ
2009
MA50pnvnrm
Територии на профит
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Термодинамика во минерологија - вовед
ПМФ
2014
A400pnvnrm
Термодинамика во минерологија - вовед
ФЕИТ
2014
A350pnvnrm
Термодинамика во минерологија - вовед
ПМФ
2014
M500pnvnrm
Термодинамика во минерологија - вовед
ФЕИТ
2014
M500pnvnrm
Техники во антропогеографијата
ПМФ
2010
MA200pnvnrm
Течности, електролити и ацидобазна рамнотежа
МЕДФ
2010
MA100pnvnrm
Течности, електролити и ацидобазна рамнотежа
ПМФ
2010
MA50pnvnrm
Течности, електролити и ацидобазна рамнотежа
ТМФ
2010
MA50pnvnrm
Топологија
ПМФ
2012
MA200pnvnrm
Транспорт од економски и менаџментски аспект
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Транспорт од економски и менаџментски аспект
ЕИ
2009
MA50pnvnrm
Трансформација на војната
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Трансформација на војната
ФЗФ
2009
MA100pnvnrm
Трпезни маслинки
ФЗНХ
2013
A50pnvnrm
Трпезни маслинки
ЗИ
2013
MA100pnvnrm
Трпезни маслинки
ФЗНХ
2013
MA100pnvnrm
Трудово право
ПРФ
2012
MA200pnvnrm
Уметност мината, уметност сегашна
ФДУ
2009
MA200pnvnrm
Уметност мината, уметност сегашна
ФЛУ
2009
MA100pnvnrm
Уметност мината, уметност сегашна
ФМУ
2009
MA200pnvnrm
Уметност на компјутерско програмирање
ПМФ
2009
MA100pnvnrm
Уметноста и науката за виното
ЗИ
2012
MA100pnvnrm
Уметноста и науката за виното
ФЗНХ
2012
MA100pnvnrm
Уметноста и науката на преговарањето
ИСППИ
2010
MA70pnvnrm
Уметноста и науката на преговарањето
ПРФ
2010
MA70pnvnrm
Уметноста и науката на преговарањето
ФЗФ
2010
MA70pnvnrm
Умешноста на компјутерското програмирање - том 4
ПМФ
2010
MA100pnvnrm
Умешноста на компјутерското програмирање - том 4
ФЕИТ
2010
MA100pnvnrm
Универзитет Кембриџ – Историја на американскиот театар том 3: од периодот по Втората светска војна, до деведесеттите години на 20 век
ФДУ
2009
MA200pnvnrm
Уникс мрежно програмирање
ПМФ
2010
MA100pnvnrm
Уникс мрежно програмирање
ФЕИТ
2010
MA100pnvnrm
Уникс средина за програмирање
ПМФ
2010
MA100pnvnrm
Уникс средина за програмирање
ФЕИТ
2010
MA100pnvnrm
Употреба на земјиште и транспорт
ГФ
2009
MA100pnvnrm
Употреба на земјиште и транспорт
ФЗНХ
2009
MA100pnvnrm
Управување и отпор во светската политика
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Управување и отпор во светската политика
ФЗФ
2009
MA100pnvnrm
Управување преку мрежа
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Управување преку мрежа
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Управување преку мрежа
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Управување со глобализацијата
ПРФ
2010
MA200pnvnrm
Управување со животната средина во организации
ЖСР
2010
MA200pnvnrm
Управување со изворите на информациите во библиотеките – управување со фондовите во теорија и пракса
ФЗФ
2009
MA100pnvnrm
Управување со јавниот сектор
ПРФ
2012
MA200pnvnrm
Управување со музеј
ФЗФ
2009
MA100pnvnrm
Управување со ризик за безбедоста и сигурноста
ФЗФ
2013
A50pnvnrm
Управување со ризик за безбедоста и сигурноста
ИСППИ
2013
MA50pnvnrm
Управување со ризик за безбедоста и сигурноста
ФЗФ
2013
MA150pnvnrm
Управување со човечки ресурси
ЕФ
2010
MA100pnvnrm
Управување со човечки ресурси
ПРФ
2010
MA100pnvnrm
Ургентна медицина
МЕДФ
2013
A50pnvnrm
Ургентна медицина
МЕДФ
2013
MA200pnvnrm
Услови за договори за градежни работи ДЕЛ 1
АФ
2009
MA100pnvnrm
Услови за договори за градежни работи ДЕЛ 1
ГФ
2009
MA100pnvnrm
Услови за договори за градежни работи ДЕЛ 1
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Услови за договори за градежни работи ДЕЛ 1
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Услови за договори за градежни работи ДЕЛ 2
АФ
2009
MA100pnvnrm
Услови за договори за градежни работи ДЕЛ 2
ГФ
2009
MA100pnvnrm
Услови за договори за градежни работи ДЕЛ 2
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Услови за договори за градежни работи ДЕЛ 2
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Услови за договори за подизведба на градежни работи
АФ
2009
MA100pnvnrm
Услови за договори за подизведба на градежни работи
ГФ
2009
MA100pnvnrm
Услови за договори за подизведба на градежни работи
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Услови за договори за подизведба на градежни работи
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Услови за договори за проектирање - градба и договор по системот „клуч на рака“
АФ
2009
MA100pnvnrm
Услови за договори за проектирање - градба и договор по системот „клуч на рака“
ГФ
2009
MA100pnvnrm
Услови за договори за проектирање - градба и договор по системот „клуч на рака“
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Услови за договори за проектирање - градба и договор по системот „клуч на рака“
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Услови за договори за проектирање - градба и договор по системот „клуч на рака“
АФ
2009
MA100pnvnrm
Услови за договори за проектирање - градба и договор по системот „клуч на рака“
ГФ
2009
MA100pnvnrm
Услови за договори за проектирање - градба и договор по системот „клуч на рака“
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Услови за договори за проектирање - градба и договор по системот „клуч на рака“
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Услови на договор за градба
АФ
2009
MA100pnvnrm
Услови на договор за градба
ГФ
2009
MA100pnvnrm
Услови на договор за градба
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Услови на договор за градба
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Услови на договор за градба на постројки и дизајн-изведба
АФ
2009
MA100pnvnrm
Услови на договор за градба на постројки и дизајн-изведба
ГФ
2009
MA100pnvnrm
Услови на договор за градба на постројки и дизајн-изведба
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Услови на договор за градба на постројки и дизајн-изведба
МФ
2009
MA100pnvnrm
Услови на договор за градба на постројки и дизајн-изведба
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Услови на договор за градба на постројки и дизајн-изведба
ФЕИТ
2009
MA100pnvnrm
Услови на договор за изведба на електро механички работи
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Услови на договор за изведба на електро механички работи
АФ
2009
MA100pnvnrm
Услови на договор за изведба на електро механички работи
ГФ
2009
MA100pnvnrm
Услови на договор за изведба на електро механички работи
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Услови на договор за изведба на електро механички работи
ФЕИТ
2009
MA100pnvnrm
Услови на договор за проектирање, изградба и изведба на проекти
АФ
2009
MA100pnvnrm
Услови на договор за проектирање, изградба и изведба на проекти
ГФ
2009
MA100pnvnrm
Услови на договор за проектирање, изградба и изведба на проекти
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Услови на договор за проектирање, изградба и изведба на проекти
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Услови на договорите на ФИДИК за добивање проекти за набавка и за нивно целосно извршување
АФ
2009
MA100pnvnrm
Услови на договорите на ФИДИК за добивање проекти за набавка и за нивно целосно извршување
ГФ
2009
MA100pnvnrm
Услови на договорите на ФИДИК за добивање проекти за набавка и за нивно целосно извршување
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Услови на договорите на ФИДИК за добивање проекти за набавка и за нивно целосно извршување
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Уставно право
ПРФ
2013
A50pnvnrm
Уставно право
ИСППИ
2013
MA50pnvnrm
Уставно право
ПРФ
2013
MA100pnvnrm
Уставно право
ИСППИ
2013
MA50pnvnrm
Уставно право
ПРФ
2013
MA150pnvnrm
Учебник за заболувањата на говедата, коњите, овците, свињите и козите
ФВМ
2011
MA200pnvnrm
Учебник по ветеринарна хистологија
ФВМ
2013
A50pnvnrm
Учебник по ветеринарна хистологија
ФВМ
2013
MA200pnvnrm
Учебник по економска анализа на граѓанското право
ЕИ
2012
MA20pnvnrm
Учебник по економска анализа на граѓанското право
ЕФ
2012
MA80pnvnrm
Учебник по економска анализа на граѓанското право
ПРФ
2012
MA100pnvnrm
Учебник по медицинска физиологија
МЕДФ
2013
A50pnvnrm
Учебник по медицинска физиологија
МЕДФ
2013
MA200pnvnrm
Учебник по римско право
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Учебник по римско право
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Учебник по физичка дијагноза на болести: медицинска историја испитување
МЕДФ
2010
MA200pnvnrm
ФИДИК - компелет
ИЗИИС
2009
MA50pnvnrm
Фидик водич за договори
АФ
2009
MA100pnvnrm
Фидик водич за договори
ГФ
2009
MA100pnvnrm
Фидик водич за договори
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Фидик водич за договори
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
ФИДИК( 28 брошури) - Белиот прирачник
ГФ
2009
MA100pnvnrm
ФИДИК( 28 брошури) - Белиот прирачник
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
ФИДИК( 28 брошури) - Белиот прирачник
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
ФИДИК( 28 брошури) - Белиот прирачник
АФ
2009
MA100pnvnrm
Физика во фабрика
ПМФ
2013
A50pnvnrm
Физика во фабрика
ПМФ
2013
MA200pnvnrm
Физика за заштита од радијацијата
ПМФ
2010
MA200pnvnrm
Физика на полимери
ПМФ
2013
A25pnvnrm
Физика на полимери
ТМФ
2013
A25pnvnrm
Физика на полимери
ПМФ
2013
MA100pnvnrm
Физика на полимери
ТМФ
2013
MA100pnvnrm
Физика на полупроводнички елементи
ПМФ
2010
MA100pnvnrm
Физика на полупроводнички елементи
ФЕИТ
2010
MA100pnvnrm
Физиологија
ПМФ
2013
A50pnvnrm
Физиологија
МЕДФ
2013
MA100pnvnrm
Физиологија
ПМФ
2013
MA100pnvnrm
Физиолошки атлас во боја
МЕДФ
2010
MA150pnvnrm
Физиолошки атлас во боја
ФВМ
2010
MA50pnvnrm
Физичка неорганска хемија
ПМФ
2013
A25pnvnrm
Физичка неорганска хемија
ТМФ
2013
A25pnvnrm
Физичка неорганска хемија
ПМФ
2013
MA100pnvnrm
Физичка неорганска хемија
ТМФ
2013
MA100pnvnrm
Филозофија на правото
ПРФ
2013
A50pnvnrm
Филозофија на правото
ИСППИ
2013
MA100pnvnrm
Филозофија на правото
ПРФ
2013
MA100pnvnrm
Философијата на религијата
ФЗФ
2012
MA200pnvnrm
Фискални политики и порастот во светската економија
ЕИ
2012
MA50pnvnrm
Фискални политики и порастот во светската економија
ЕФ
2012
MA150pnvnrm
Форензика
ПМФ
2010
MA200pnvnrm
Форензичка патологија
МЕДФ
2010
MA100pnvnrm
Форензичка патологија
ПМФ
2010
MA100pnvnrm
Форма на договор за работи на мелиорација и ископување на водни површини
ФЗНХ
2009
MA100pnvnrm
Форма на договор за работи на мелиорација и ископување на водни површини
АФ
2009
MA100pnvnrm
Форма на договор за работи на мелиорација и ископување на водни површини
ГФ
2009
MA100pnvnrm
Форма на договор за работи на мелиорација и ископување на водни површини
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Форма на договор за работи на мелиорација и ископување на водни површини
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Фузирање меѓу меѓународното јавно и приватно право
ПРФ
2013
A50pnvnrm
Фузирање меѓу меѓународното јавно и приватно право
ИСППИ
2013
MA100pnvnrm
Фузирање меѓу меѓународното јавно и приватно право
ПРФ
2013
MA100pnvnrm
Функционална анатомија на ’рбетници
ФВМ
2012
MA200pnvnrm
Фуражни култури, поинакви треви како да се огледуваат, жнеет и употребуваат
ЗИ
2012
MA50pnvnrm
Фуражни култури, поинакви треви како да се огледуваат, жнеет и употребуваат
ФЗНХ
2012
MA150pnvnrm
Харперова илустрирана биохемија
МЕДФ
2013
A25pnvnrm
Харперова илустрирана биохемија
ПМФ
2013
A25pnvnrm
Харперова илустрирана биохемија
МЕДФ
2013
MA100pnvnrm
Харперова илустрирана биохемија
ПМФ
2013
MA100pnvnrm
Хемија
ПМФ
2013
A50pnvnrm
Хемија
ПМФ
2013
MA150pnvnrm
Хемија
ТМФ
2013
MA50pnvnrm
Хемија и биологија на производство на вино
ФЗНХ
2013
A50pnvnrm
Хемија и биологија на производство на вино
ЗИ
2013
MA100pnvnrm
Хемија и биологија на производство на вино
ФЗНХ
2013
MA100pnvnrm
Хемија и биохемија на виното
ФЗНХ
2014
A750pnvnrm
Хемија и биохемија на виното
ФЗНХ
2014
M1000pnvnrm
Хемија на експлозиви
ЕФ
2009
MA100pnvnrm
Хемија на експлозиви
ПМФ
2009
MA100pnvnrm
Хемија на елементите
ПМФ
2010
MA200pnvnrm
Хемија на јаглехидратите за научниците на храна
ПМФ
2013
A50pnvnrm
Хемија на јаглехидратите за научниците на храна
МЕДФ
2013
MA100pnvnrm
Хемија на јаглехидратите за научниците на храна
ФЗНХ
2013
MA100pnvnrm
Хистологија, текст и атлас
МЕДФ
2010
MA200pnvnrm
Храна - хемија на составните компоненти на храната
ФВМ
2013
A25pnvnrm
Храна - хемија на составните компоненти на храната
ФЗНХ
2013
A25pnvnrm
Храна - хемија на составните компоненти на храната
МЕДФ
2013
MA100pnvnrm
Храна - хемија на составните компоненти на храната
ФЗНХ
2013
MA100pnvnrm
Црковна архитектура
АФ
2012
MA200pnvnrm
Член 6 од Европската Конвенција за човекови права
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Човековите права и социјалната работа
ИСППИ
2009
MA50pnvnrm
Човековите права и социјалната работа
ПРФ
2009
MA100pnvnrm
Човекот во развој
МЕДФ
2010
MA200pnvnrm
Шверц и трговија со луѓе – сите патишта водат кон Америка
ФЗФ
2010
MA200pnvnrm
Штетници, болести и предатори на медоносните пчели
ФЗНХ
2013
A50pnvnrm
Штетници, болести и предатори на медоносните пчели
ЗИ
2013
MA100pnvnrm
Штетници, болести и предатори на медоносните пчели
ФЗНХ
2013
MA100pnvnrm
Шумарство - прирачник
ШФ
2011
MA200pnvnrm
Шумарство засновано на постојната покровност - проценка, анализи, сценарија
ШФ
2010
MA200pnvnrm
Шумски дрвја
ШФ
2010
MA200pnvnrm

Легенда

 Факултет:

    АФ - Архитектонски факултет    ГФ - Градежен факултет
    ЕФ - Економски факултет    МФ - Машински факултет
    МЕДФ - Медицински факултет    ПЕДФ - Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
    ПРФ - Правен факултет „Јустинијан Први“    ПМФ - Природно-математички факултет
    СФ - Стоматолошки факултет    ТМФ - Технолошко-металуршки факултет
    ФВМ - Факултет за ветеринарна медицина    ФДТМЕ - Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
    ФДУ - Факултет за драмски уметности    ФЕИТ - Факултет за електротехника и информациски технологии
    ФЗНХ - Факултет за земјоделски науки и храна    ФИНКИ - Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
    ФЛУ - Факултет за ликовни уметности    ФМУ - Факултет за музичка уметност
    ФФК - Факултет за физичка култура    ФФ - Фармацевтски факултет
    ФЗФ - Филозофски факултет    ФЛФ - Филолошки факултет „Блаже Конески“
    ШФ - Шумарски факултет    ЕИ - Економски институт
    ЗИ - Земјоделски институт    ИЗИИС - Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
    ИСППИ - Институт за социолошки и политичко-правни истражувања    ИС - Институт за сточарство
    ИМЛ - Институт за македонска литература    ИМЈ - Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
    ИНИ - Институт за национална историја    ИФ - Институт за фоклор „Марко Цепенков“
    ПБФ - Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје    ВЛРМ - Влада на РМ
    ЖСР - Студии по инженерство на животна средина и ресурси

 Јазик:

    М - Македонски

    А - Албански

    MА - Македонски и албански