Инфо блок

Поставена: 23-02-2021 15:08  
УКИМ и М6 потпишаа меморандум за соработка
СОРАБОТКАТА НА УКИМ И М6 ЕДУКАТИВНИОТ ЦЕНТАР ЕДЕН ОД ЧЕКОРИТЕ ЗА СОЗДАВАЊЕ ПОИНАКВИ МОЖНОСТИ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА АКАДЕМСКАТА ЗАЕДНИЦА И КОМПАНИИТЕ
Ректорот на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, проф. д-р Никола Јанкуловски и главниот извршен директор на М6 Едукативниот центар Елена Младеновска-Јеленковиќ, потпишаа Меморандум за заедничка соработка.

Целта на овој Меморандум за соработка е преку заедничка заложба да се дојде до остварување и јакнење на потребната врска помеѓу деловната заедница и академската средина, како и постојана размена на искуства, знаења и податоци во насока на општествен развој, охрабрување и поддршка за вмрежување помеѓу компаниите, студентите и старт-ап заедницата.

Компаниите од една страна сè повеќе се соочуваат со недостиг на кадри како резултат на масовното одлевање на кадри од нашата земја, а од друга страна младите кои се желни да стекнат реално искуство немаат можност лесно да пристапат и да остварат контакти со бизнис заедницата. Преку оваа соработка, М6 ќе овозможи спој на двете засегнати страни како и можност за практична работа во М6 и компаниите соработници. Студентите ќе добијат шанса да посетуваат и обуки за развивање на меки вештини и останати обуки од различните програми на Едукативниот центар.

За време на посетата беше разговарано и за реализирање на  заеднички проекти, активности и друг вид на соработка преку кои ќе се овозможи развојот на едукацијата, науката, иновативните и креативните можности во најширокиот опсег, а особено во областите на земјоделството, технологијата, фармацијата и медицината, енергетиката и машинството, економијата, банкарството и осигурувањето.

Останати вести

 

 

Состав на УКиМ

ФАКУЛТЕТИ

Архитектонски факултет
Градежен факултет
Економски факултет
Машински факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
Правен факултет „Јустинијан Први“
Природно-математички факултет
Стоматолошки факултет
Технолошко-металуршки факултет
Факултет за ветеринарна медицина
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Факултет за драмски уметности
Факултет за електротехника и информациски технологии
Факултет за земјоделски науки и храна
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
Факултет за физичко образование, спорт и здравје
Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
Фармацевтски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже Конески“

ИНСТИТУТИ

Економски институт
Земјоделски институт
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Институт за сточарство

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ

Институт за македонска литература
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
Институт за национална историја
Институт за фолклор „Марко Цепенков“

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
З.У. Студентска поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“ – Скопје
Универзитетски спортски сојуз на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје